Saltar al contingut principal
Classes
Codi Descripció
0111 Conreu de cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors oleaginoses
0112 Conreu d'arròs
0113 Conreu d'hortalisses, arrels i tubercles
0114 Conreu de canya de sucre
0115 Conreu de tabac
0116 Conreu de plantes per a fibres tèxtils
0119 Altres conreus no perennes
0121 Conreu de vinya
0122 Conreu de fruites tropicals
0123 Conreu de cítrics
0124 Conreu de fruites amb os i amb llavors
0125 Conreu d'altres arbres i arbusts fruiters i fruita seca
0126 Conreu de fruits oleaginosos
0127 Conreu de plantes per a begudes
0128 Conreu d'espècies, plantes aromàtiques, medicinals i farmacèutiques
0129 Altres conreus perennes
0130 Vivers i conreus de plantes ornamentals
0141 Explotació de bestiar boví per a la producció de llet
0142 Explotació de bestiar boví (excepte per a la producció de llet) i búfals
0143 Explotació de cavalls i altres equins
0144 Explotació de camells i altres camèlids
0145 Explotació de bestiar oví i cabrum
0146 Explotació de bestiar porcí
0147 Avicultura
0149 Altres explotacions de bestiar
0150 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
0161 Activitats de suport a l'agricultura
0162 Activitats de suport a la ramaderia
0163 Activitats de preparació posterior a la collita
0164 Activitats de tractament de llavors per a la reproducció
0170 Caça, captura d'animals i activitats dels serveis que s'hi relacionen
0210 Silvicultura i altres activitats forestals
0220 Aprofitament de la fusta
0230 Recol·lecció de productes forestals silvestres, excepte la fusta
0240 Serveis de suport a la silvicultura
0311 Pesca marítima
0312 Pesca en aigua dolça
0321 Aqüicultura marina
0322 Aqüicultura en aigua dolça
0510 Extracció d'antracita i hulla
0520 Extracció de lignit
0610 Extracció de petroli brut
0620 Extracció de gas natural
0710 Extracció de minerals de ferro
0721 Extracció de minerals d'urani i de tori
0729 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, excepte els minerals d'urani i de tori
0811 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra
0812 Extracció de graves i sorres; extracció d'argila i caolí
0891 Extracció de minerals per a productes químics i fertilitzants
0892 Extracció de torba
0893 Extracció de sal
0899 Altres indústries extractives ncaa
0910 Activitats de suport a l'extracció de petroli i de gas natural
0990 Altres activitats de suport a les indústries extractives
1011 Sacrifici de bestiar i conservació de carn
1012 Sacrifici i conservació de volateria
1013 Elaboració de productes carnis i de volateria
1021 Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos
1022 Fabricació de conserves de peix
1031 Preparació i conservació de patates
1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses
1039 Preparació i conservació de fruites i hortalisses ncaa
1042 Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
1043 Fabricació d'oli d'oliva
1044 Fabricació d'olis (excepte d'oliva) i greixos
1052 Elaboració de gelats
1053 Fabricació de formatges
1054 Preparació de llet i altres productes lactis
1061 Fabricació de productes de molineria
1062 Fabricació de midons i productes amilacis
1071 Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
1072 Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
1073 Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars
1081 Fabricació de sucre
1082 Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria
1083 Elaboració de cafè, te i infusions
1084 Elaboració d'espècies, salses i condiments
1085 Elaboració de menjars i plats preparats
1086 Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics
1089 Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa
1091 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja
1092 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques
1102 Elaboració de vins
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
1104 Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació
1105 Fabricació de cervesa
1106 Fabricació de malt
1107 Fabricació de begudes analcohòliques; producció d'aigües minerals i altres tipus d'aigües embotellades
1200 Indústries del tabac
1310 Preparació i filatura de fibres tèxtils
1320 Fabricació de teixits tèxtils
1330 Acabament de tèxtils
1391 Fabricació de teixits de punt
1392 Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir
1393 Fabricació de catifes i moquetes
1394 Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
1395 Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, excepte la roba de vestir
1396 Fabricació de productes tèxtils per a ús tècnic i industrial
1399 Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa
1411 Confecció de peces de vestir de cuir
1412 Confecció de roba de treball
1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors
1414 Confecció de roba interior
1419 Confecció d'altres tipus de peces de vestir i accessoris
1420 Fabricació d'articles de pelleteria
1431 Confecció de calceteria
1439 Confecció d'altres articles amb teixits de punt
1511 Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria
1512 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia
1520 Fabricació de calçat
1610 Serrada i planejament de la fusta
1621 Fabricació de fulloles i taulers de fusta
1622 Fabricació de terres de fusta
1623 Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció, excepte els terres de fusta
1624 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
1629 Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
1711 Fabricació de pasta de paper
1712 Fabricació de paper i de cartó
1721 Fabricació de paper i de cartó ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i de cartó
1722 Fabricació d'articles de paper i de cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic
1723 Fabricació d'articles de papereria
1724 Fabricació de papers pintats
1729 Fabricació d'altres articles de paper i de cartó
1811 Impressió de periòdics
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques
1813 Activitats de preimpressió i de preparació de suports
1814 Enquadernació i activitats dels serveis que s'hi relacionen
1820 Reproducció de suports enregistrats
1910 Coqueries
1920 Refinació del petroli
2011 Fabricació de gasos industrials
2012 Fabricació de colorants i pigments
2013 Fabricació d'altres productes bàsics de química inorgànica
2014 Fabricació d'altres productes bàsics de química orgànica
2015 Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
2016 Fabricació de primeres matèries plàstiques
2017 Fabricació de cautxú sintètic en formes primàries
2020 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
2030 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
2041 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
2042 Fabricació de perfums i productes de cosmètica
2051 Fabricació d'explosius
2052 Fabricació de coles
2053 Fabricació d'olis essencials
2059 Fabricació d'altres productes químics ncaa
2060 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
2110 Fabricació de productes farmacèutics de base
2120 Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal
2211 Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú; reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics
2219 Fabricació d'altres productes de cautxú
2221 Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques
2222 Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques
2223 Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció
2229 Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques
2311 Fabricació de vidre pla
2312 Manipulació i transformació del vidre pla
2313 Fabricació de vidre buit
2314 Fabricació de fibra de vidre
2319 Fabricació i manipulació d'altres vidres, inclòs el vidre tècnic
2320 Fabricació de productes ceràmics refractaris
2331 Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
2332 Fabricació de maons, teules, i productes de terra cuita per a la construcció
2341 Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental
2342 Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics
2343 Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
2344 Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
2349 Fabricació d'altres productes ceràmics ncaa
2351 Fabricació de ciment
2352 Fabricació de calç i guix
2361 Fabricació d'elements de formigó per a la construcció
2362 Fabricació d'elements de guix per a la construcció
2363 Fabricació de formigó fresc
2364 Fabricació de morter
2365 Fabricació de fibrociment
2369 Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment
2370 Indústria de la pedra ornamental i per a la construcció
2391 Fabricació de productes abrasius
2399 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa
2410 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
2420 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer
2431 Estiratge en fred
2432 Laminatge en fred
2433 Producció de perfils en fred amb conformació per doblegament
2434 Trefilatge en fred
2441 Producció de metalls preciosos
2442 Producció d'alumini
2443 Producció de plom, zinc i estany
2444 Producció de coure
2445 Producció d'altres metalls no ferris
2446 Tractament de combustibles nuclears
2451 Fosa de ferro
2452 Fosa d'acer
2453 Fosa de metalls lleugers
2454 Fosa d'altres metalls no ferris
2511 Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components
2512 Fabricació de tancaments metàl·lics
2521 Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
2529 Fabricació d'altres cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
2530 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central
2540 Fabricació d'armes i municions
2550 Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
2561 Tractament i revestiment de metalls
2562 Enginyeria mecànica general per compte d'altri
2571 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts
2572 Fabricació de panys i ferramentes
2573 Fabricació d'eines
2591 Fabricació de bidons i tonells de ferro o d'acer
2592 Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall
2593 Fabricació de productes de filferro, cadenes i molles
2594 Fabricació de perns i cargols
2599 Fabricació d'altres productes metàl·lics ncaa
2611 Fabricació de components electrònics
2612 Fabricació de circuits impresos acoblats
2620 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
2630 Fabricació d'equips de telecomunicacions
2640 Fabricació de productes electrònics de consum
2651 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació
2652 Fabricació de rellotges
2660 Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
2670 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
2680 Fabricació de suports magnètics i òptics
2711 Fabricació de motors, transformadors i generadors elèctrics
2712 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
2720 Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
2731 Fabricació de cables de fibra òptica
2732 Fabricació d'altres fils i cables electrònics i elèctrics
2733 Fabricació de dispositius de cablatge
2740 Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
2751 Fabricació d'aparells electrodomèstics
2752 Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics
2790 Fabricació d'altres tipus de materials i equips elèctrics
2811 Fabricació de motors i turbines, excepte els d'aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
2812 Fabricació d'equips de transmissions hidràuliques i pneumàtiques
2813 Fabricació d'altres bombes i compressors
2814 Fabricació de vàlvules i aixetes
2815 Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
2821 Fabricació de forns i cremadors
2822 Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació
2823 Fabricació de màquines i equips d'oficina, excepte equips informàtics
2824 Fabricació de màquines eina elèctriques portàtils
2825 Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica
2829 Fabricació d'altre tipus de maquinària d'ús general ncaa
2830 Fabricació de maquinària agrària i forestal
2841 Fabricació de màquines eina per treballar els metalls
2849 Fabricació d'altres tipus de màquines eina
2891 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
2892 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
2893 Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
2894 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir
2895 Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó
2896 Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i del cautxú
2899 Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics ncaa
2910 Fabricació de vehicles de motor
2920 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs
2931 Fabricació d'equips elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors
2932 Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors
3011 Construcció de vaixells i estructures flotants
3012 Construcció d'embarcacions d'esbarjo i d'esport
3020 Fabricació de locomotores i material ferroviari
3030 Construcció aeronàutica i espacial
3040 Fabricació de vehicles de combat
3091 Fabricació de motocicletes
3092 Fabricació de bicicletes i vehicles per a persones amb discapacitat
3099 Fabricació d'altres materials de transport ncaa
3101 Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials
3102 Fabricació de mobles de cuina
3103 Fabricació de matalassos
3109 Fabricació d'altres tipus de mobles
3211 Fabricació de monedes
3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars
3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars
3220 Fabricació d'instruments musicals
3230 Fabricació d'articles d'esport
3240 Fabricació de jocs i joguines
3250 Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
3291 Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls
3299 Altres indústries manufactureres diverses ncaa
3311 Reparació de productes metàl·lics
3312 Reparació de maquinària
3313 Reparació d'equips electrònics i òptics
3314 Reparació d'equips elèctrics
3315 Reparació i manteniment naval
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
3317 Reparació i manteniment d'altres materials de transport
3319 Reparació d'altres equips
3320 Instal·lació de maquinària i equips industrials
3512 Transport d'energia elèctrica
3513 Distribució d'energia elèctrica
3514 Comerç d'energia elèctrica
3515 Producció d'energia hidroelèctrica
3516 Producció d'energia elèctrica d'origen tèrmic convencional
3517 Producció d'energia elèctrica d'origen nuclear
3518 Producció d'energia elèctrica d'origen eòlic
3519 Producció d'energia elèctrica d'altres tipus
3521 Producció de gas
3522 Distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gasoductes
3523 Comerç de gas per conductes urbans
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat
3600 Captació, potabilització i distribució d'aigua
3700 Recollida i tractament d'aigües residuals
3811 Recollida de residus no perillosos
3812 Recollida de residus perillosos
3821 Tractament i eliminació de residus no perillosos
3822 Tractament i eliminació de residus perillosos
3831 Activitats de classificació i separació de materials
3832 Activitats de valorització de materials classificats
3900 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
4110 Promoció immobiliària
4121 Construcció d'edificis residencials
4122 Construcció d'edificis no residencials
4211 Construcció de carreteres i autopistes
4212 Construcció de vies fèrries
4213 Construcció de ponts i túnels
4221 Construcció de xarxes per a fluids
4222 Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions
4291 Construcció d'obres hidràuliques
4299 Construcció d'altres obres d'enginyeria civil ncaa
4311 Demolició d'immobles
4312 Moviments de terres
4313 Perforacions i sondatges
4321 Instal·lacions elèctriques
4322 Lampisteria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat
4329 Altres activitats d'instal·lació en edificis i obres
4331 Arrebossat
4332 Instal·lacions de fusteria
4333 Revestiments de terres i parets
4334 Pintura i vidrieria
4339 Altres treballs d'acabament d'edificis
4391 Construcció de cobertes
4399 Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa
4511 Venda d'automòbils i vehicles de motor lleuger
4519 Venda d'altres vehicles de motor
4520 Manteniment i reparació de vehicles de motor
4531 Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor
4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
4540 Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris
4611 Intermediaris del comerç de primeres matèries agràries, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats
4612 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials
4613 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
4614 Intermediaris del comerç de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus
4615 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de cuir
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
4618 Intermediaris del comerç especialitzat en la venda d'altres productes
4619 Intermediaris del comerç de productes diversos
4621 Comerç a l'engròs de cereals, tabac en brut, llavors i aliments per al bestiar
4622 Comerç a l'engròs de flors i plantes
4623 Comerç a l'engròs d'animals vius
4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells
4631 Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses
4632 Comerç a l'engròs de carn i productes carnis
4633 Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
4634 Comerç a l'engròs de begudes
4635 Comerç a l'engròs de productes del tabac
4636 Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria
4637 Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
4638 Comerç a l'engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris
4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
4641 Comerç a l'engròs de tèxtils
4642 Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat
4643 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics i d'aparells de ràdio i televisió
4644 Comerç a l'engròs de porcellana i cristalleria, i articles de neteja
4645 Comerç a l'engròs de perfumeria i cosmètica
4646 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics
4647 Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació
4648 Comerç a l'engròs de rellotges i joieria
4649 Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic
4651 Comerç a l'engròs d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics
4652 Comerç a l'engròs d'equips electrònics i de telecomunicacions i els seus components
4661 Comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles
4662 Comerç a l'engròs de màquines eina
4663 Comerç a l'engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l'enginyeria civil
4664 Comerç a l'engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar
4665 Comerç a l'engròs de mobles d'oficina
4666 Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips d'oficina
4669 Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips
4671 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars
4672 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics
4673 Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris
4674 Comerç a l'engròs de ferreteria, lampisteria i calefacció
4675 Comerç a l'engròs de productes químics
4676 Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats
4677 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig
4690 Comerç a l'engròs no especialitzat
4711 Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments no especialitzats
4719 Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats
4721 Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats
4722 Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats
4723 Comerç al detall de peix i marisc en establiments especialitzats
4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats
4726 Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats
4729 Comerç al detall d'altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats
4730 Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats
4741 Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats
4742 Comerç al detall d'equips de telecomunicacions en establiments especialitzats
4743 Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments especialitzats
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats
4752 Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats
4753 Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats
4754 Comerç al detall d'electrodomèstics en establiments especialitzats
4759 Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats
4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats
4763 Comerç al detall d'enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats
4764 Comerç al detall d'articles d'esport en establiments especialitzats
4765 Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats
4773 Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats
4774 Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats
4775 Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats
4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats
4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats
4778 Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en establiments especialitzats
4779 Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats
4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants
4789 Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i mercats ambulants
4791 Comerç al detall per correspondència i per Internet
4799 Comerç al detall d'altres tipus fora d'establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants
4910 Transport interurbà de passatgers per ferrocarril
4920 Transport de mercaderies per ferrocarril
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
4932 Transport en taxi
4939 Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa
4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances
4942 Servei de mudances
4950 Transport per canonada
5010 Transport marítim de passatgers
5020 Transport marítim de mercaderies
5030 Transport de passatgers per vies de navegació interiors
5040 Transport de mercaderies per vies de navegació interiors
5110 Transport aeri de passatgers
5121 Transport aeri de mercaderies
5122 Transport espacial
5210 Dipòsit i emmagatzematge
5221 Activitats afins al transport terrestre
5222 Activitats afins al transport marítim i per vies de navegació interiors
5223 Activitats afins al transport aeri
5224 Manipulació de mercaderies
5229 Altres activitats afins al transport
5310 Activitats postals nacionals
5320 Altres activitats postals i de correus
5510 Hotels i allotjaments similars
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
5530 Càmpings
5590 Altres tipus d'allotjaments
5610 Restaurants i establiments de menjars
5621 Provisió de menjars preparats per a celebracions
5629 Altres serveis de menjars
5630 Establiments de begudes
5811 Edició de llibres
5812 Edició de directoris i llistes de correu
5813 Edició de periòdics
5814 Edició de revistes
5819 Altres activitats d'edició
5821 Edició de videojocs
5829 Edició de programes informàtics, excepte de videojocs
5912 Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica
5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo
5916 Activitats de producció de programes de televisió
5917 Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo
5918 Activitats de distribució de programes de televisió
5920 Activitats d'enregistrament de so i edició musical
6010 Activitats de radiodifusió
6020 Activitats de programació i emissió de televisió
6110 Telecomunicacions per cable
6120 Telecomunicacions sense fils
6130 Telecomunicacions per satèl·lit
6190 Altres activitats de telecomunicacions
6201 Activitats de programació informàtica
6202 Activitats de consultoria sobre tecnologies de la informació
6203 Gestió d'instal·lacions informàtiques
6209 Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació
6311 Processament de dades, hostatge i activitats relacionades
6312 Portals web
6391 Activitats d'agències de notícies
6399 Altres serveis d'informació ncaa
6411 Banca central
6419 Altres tipus de mediació monetària
6420 Activitats de les societats holding
6430 Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars
6491 Arrendament financer
6492 Altres tipus d'activitats creditícies
6499 Altres tipus de mediació financera ncaa
6511 Assegurances de vida
6512 Assegurances, excepte assegurances de vida
6520 Reassegurances
6530 Fons de pensions
6611 Administració de mercats financers
6612 Activitats auxiliars de mediació en operacions de valors i altres actius
6619 Activitats auxiliars de la mediació financera ncaa
6621 Avaluació de riscos i danys
6622 Activitats d'agents i corredors d'assegurances
6629 Altres activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions
6630 Activitats de gestió de fons
6810 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi
6820 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
6831 Agents de la propietat immobiliària
6832 Gestió i administració de la propietat immobiliària
6910 Activitats jurídiques
6920 Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
7010 Activitats de les seus centrals
7021 Relacions públiques i comunicació
7022 Altres activitats de consultoria de gestió empresarial
7111 Serveis tècnics d'arquitectura
7112 Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic
7120 Anàlisis i assajos tècnics
7211 Recerca i desenvolupament en biotecnologia
7219 Altres tipus de recerca i desenvolupament en ciències naturals i tècniques
7220 Recerca i desenvolupament en ciències socials i humanitats
7311 Agències de publicitat
7312 Serveis de representació de mitjans de comunicació
7320 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
7410 Activitats de disseny especialitzat
7420 Activitats de fotografia
7430 Activitats de traducció i d'interpretació
7490 Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa
7500 Activitats veterinàries
7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers
7712 Lloguer de camions
7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos
7729 Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics ncaa
7731 Lloguer de maquinària i equips agraris
7732 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil
7733 Lloguer de maquinària i equips d'oficina, inclosos els ordinadors
7734 Lloguer de mitjans de navegació
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri
7739 Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles ncaa
7740 Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars, excepte treballs protegits pels drets d'autor
7810 Activitats de les agències de col·locació
7820 Activitats de les empreses de treball temporal
7830 Altres tipus de provisió de recursos humans
7911 Activitats de les agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen
8010 Activitats de seguretat privada
8020 Serveis de sistemes de seguretat
8030 Activitats d'investigació
8110 Serveis integrals a edificis i instal·lacions
8121 Neteja general d'edificis
8122 Altres activitats de neteja industrial i d'edificis
8129 Activitats de neteja ncaa
8130 Activitats de jardineria
8211 Serveis administratius combinats
8219 Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina
8220 Activitats de centres d'atenció telefònica
8230 Organització de convencions i fires de mostres
8291 Activitats de les agències de cobrament i d'informació comercial
8292 Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
8299 Altres activitats de suport a les empreses ncaa
8411 Activitats generals de l'Administració pública
8412 Regulació de les activitats sanitàries, educatives i culturals, i altres serveis socials, excepte la Seguretat Social obligatòria
8413 Regulació de l'activitat econòmica
8421 Afers exteriors
8422 Defensa
8423 Justícia
8424 Ordre públic i seguretat
8425 Protecció civil
8430 Seguretat Social obligatòria
8510 Educació preprimària
8520 Educació primària
8531 Educació secundària general
8532 Educació secundària tècnica i professional
8541 Educació postsecundària no superior
8543 Educació superior universitària
8544 Educació superior no universitària
8551 Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives
8552 Educació relacionada amb la cultura
8553 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge
8559 Altres activitats d'educació ncaa
8560 Activitats auxiliars a l'educació
8610 Activitats hospitalàries
8621 Activitats de medicina general
8622 Activitats de medicina especialitzada
8623 Activitats odontològiques
8690 Altres activitats sanitàries
8710 Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria
8720 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat psíquica, malalts mentals i drogodependents
8731 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans
8732 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat física
8790 Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament
8811 Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans
8812 Activitats de serveis socials sense allotjament a persones amb discapacitat
8891 Activitats d'atenció diürna d'infants
8899 Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament ncaa
9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003 Creació artística i literària
9004 Gestió de sales d'espectacles
9102 Activitats de museus
9103 Gestió de llocs i edificis històrics
9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
9105 Activitats de biblioteques
9106 Activitats d'arxius
9200 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
9311 Gestió d'instal·lacions esportives
9312 Activitats de clubs esportius
9313 Activitats dels gimnasos
9319 Altres activitats relacionades amb l'esport
9321 Activitats de parcs d'atraccions i parcs temàtics
9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa
9411 Activitats d'organitzacions empresarials i patronals
9412 Activitats d'organitzacions professionals
9420 Activitats sindicals
9491 Activitats d'organitzacions religioses
9492 Activitats d'organitzacions polítiques
9499 Altres activitats associatives ncaa
9511 Reparació d'ordinadors i equips perifèrics
9512 Reparació d'equips de comunicació
9521 Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic
9522 Reparació d'aparells electrodomèstics i d'estris per a la llar i el jardí
9523 Reparació de calçat i altres articles de cuir
9524 Reparació de mobles i articles de parament de la llar
9525 Reparació de rellotges i joieria
9529 Reparació d'efectes personals i articles d'ús domèstic ncaa
9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell
9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
9603 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen
9604 Activitats de manteniment físic
9609 Altres activitats de serveis personals ncaa
9700 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic
9810 Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi
9820 Activitats de les llars que produeixen serveis per a ús propi
9900 Organismes extraterritorials