Saltar al contingut principal

29222 — Fabricació d'altres tipus de materials d'elevació i de manipulació

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'altres màquines i aparells d'elevació, càrrega, descàrrega i manipulació:
   • Polispastos, inclosos els muntats sobre bolquets, torns i argues, gats i altres elevadors fixos.
   • Grues de tota mena, pòrtics i guies ponts rodadors.
   • Bolquets de forquilla i bolquets automòbils provistos d'altres dispositius d'elevació o manipulació, ja siguin autopropulsats o no, del tipus utilitzat a les fàbriques.
   • Manipuladors mecànics i robots industrials concebuts especialment per elevar, manipular, carregar o descarregar.
  • La fabricació de telefèrics, inclosos els telesquís i les telecadires.
  • La instal·lació d'equips d'elevació i manipulació (llevat d'ascensors, muntacàrregues i escales mecàniques).
  • La reparació i manteniment dels equips d'elevació i manipulació (llevat d'ascensors i escales mecàniques).

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació d'elevadors i transportadors de moviment continu, per a treballs subterranis (vegeu 29.520).
  • La fabricació de pales mecàniques, excavadores i carregadores de pales (vegeu 29.520).
  • La fabricació de robots industrials per a usos específics (vegeu 29.56).
  • La fabricació de grues flotants, grues de ferrocarril, camions grua (vegeu 34.100, 35.111 i 35.200).
  • La instal·lació d'ascensors, muntacàrregues i escales mecàniques (vegeu 45.310).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb IAE-96 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1*3254 Construcció de maquinària d'elevació i manipulació 2