Saltar al contingut principal
Subclasses
Codi Descripció
01110 Conreu de cereals i altres conreus
01121 Conreu d'hortalisses
01122 Conreu de flors i plantes ornamentals
01131 Conreu de vinya
01132 Conreu de cítrics
01133 Conreu d'olivera
01134 Conreu d'altres fruites, fruita seca, espècies i conreus per a begudes
01210 Explotació de bestiar boví i producció de llet crua
01221 Explotació de bestiar oví i cabrum
01222 Explotació de bestiar equí
01231 Explotació intensiva de bestiar porcí
01232 Explotació extensiva de bestiar porcí
01240 Avicultura
01250 Altres explotacions de bestiar
01300 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
01410 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura
01420 Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries
01501 Caça i captura d'animals
01502 Repoblació cinegètica
01503 Activitats dels serveis relacionats amb la caça
02011 Silvicultura
02012 Explotació forestal
02020 Activitats dels serveis relacionats amb la silvicultura i l'explotació forestal
05010 Pesca
05021 Aqüicultura d'aigües continentals
05022 Aqüicultura d'aigües marines
10101 Extracció i aglomeració d'antracita
10102 Extracció i aglomeració d'hulla
10103 Extracció i aglomeració d'hulla subbituminosa
10200 Extracció i aglomeració de lignit bru
10300 Extracció i aglomeració de torba
11100 Extracció de petroli brut i de gas natural
11200 Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
12000 Extracció de minerals d'urani i de tori
13100 Extracció de minerals de ferro
13201 Extracció de coure, plom i zinc
13202 Extracció de metalls preciosos
13203 Extracció d'altres minerals metàl·lics no fèrrics
14111 Extracció de marbre
14112 Extracció de granit
14113 Extracció d'altres tipus de pedra
14121 Extracció de guix
14122 Extracció de creta
14123 Extracció d'altres pedres
14130 Extracció de pissarres
14210 Extracció de graves i sorres
14221 Extracció de caolí
14222 Extracció d'argila
14301 Extracció de fosfats i nitrats
14302 Extracció de sals potàssiques
14303 Extracció de pirites i sofre
14304 Extracció de fluorita
14305 Extracció d'altres minerals per a adobs i productes químics
14401 Extracció de sal marina
14402 Extracció de sal de font i sal gemma
14501 Extracció de feldspats
14502 Extracció d'altres minerals
15110 Sacrifici de bestiar i conservació de carn
15120 Sacrifici i conservació de volateria
15130 Fabricació de productes carnis
15201 Elaboració de productes congelats o refrigerats de peix i altres productes marins
15202 Fabricació de conserves de peix
15203 Elaboració de productes de la pesca fumats
15310 Preparació i conservació de patates
15321 Fabricació de suc de raïm
15322 Fabricació d'altres sucs de fruites i hortalisses
15331 Preparació d'hortalisses congelades
15332 Preparació i conservació d'hortalisses no congelades
15333 Preparació i conservació d'olives
15334 Fabricació de conserves de fruites
15411 Obtenció d'oli d'oliva sense refinar
15412 Obtenció d'altres greixos i olis vegetals sense refinar
15413 Obtenció d'altres greixos i olis animals no comestibles
15420 Fabricació d'olis i greixos refinats
15430 Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
15511 Preparació de llet, fabricació de mantega i altres productes lactis
15512 Fabricació de formatges
15520 Elaboració de gelats
15611 Mòlta de blat
15612 Mòlta d'altres grans
15613 Fabricació d'altres productes de molineria
15620 Fabricació de midons i productes amilacis
15710 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja
15720 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia
15811 Fabricació de pa i altres productes de fleca frescos
15812 Fabricació de productes de pastisseria
15821 Fabricació de galetes
15822 Fabricació de productes de fleca i pastisseria de llarga durada
15830 Indústries del sucre
15841 Fabricació de cacau i xocolata
15842 Fabricació de productes de confiteria
15850 Fabricació de pastes alimentoses
15860 Elaboració de cafè, te i infusions
15870 Elaboració d'espècies, salses i condiments
15881 Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil
15882 Elaboració d'altres preparats dietètics
15890 Elaboració d'altres productes alimentaris
15911 Obtenció d'aiguardents naturals
15912 Obtenció d'altres begudes alcohòliques destil·lades
15920 Destil·lació d'alcohol etílic procedent de fermentació
15931 Elaboració de caves i vins escumosos naturals
15932 Elaboració i criança de vins
15940 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
15950 Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de fermentació
15960 Fabricació de cervesa
15970 Fabricació de malt
15981 Envasament d'aigua mineral natural, de font i potable preparada
15982 Producció de begudes refrescants sense alcohol
16000 Indústries del tabac
17110 Preparació i filatura de fibres de cotó i les seves mescles
17120 Preparació i filatura de fibres de llana cardada i les seves mescles
17130 Preparació i filatura de fibres de llana pentinada i les seves mescles
17140 Preparació i filatura de fibres de lli i les seves mescles
17150 Retorciment i preparació de la seda; retorciment i texturació de filaments sintètics i artificials
17160 Fabricació de fil de cosir
17170 Preparació i filatura d'altres fibres tèxtils
17210 Fabricació de teixits de cotó i les seves mescles
17220 Fabricació de teixits de llana cardada i les seves mescles
17230 Fabricació de teixits de llana pentinada i les seves mescles
17240 Fabricació de teixits de seda
17250 Fabricació d'altres teixits tèxtils
17301 Tenyiment de tèxtils
17302 Estampació de tèxtils
17303 Altres acabaments de tèxtils
17400 Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir
17510 Fabricació de catifes i moquetes
17520 Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
17530 Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, llevat de la roba de vestir
17541 Fabricació de teixits estrets
17542 Fabricació de teixits impregnats, endurits o recoberts amb matèries plàstiques
17543 Fabricació d'altres articles tèxtils
17600 Fabricació de teixits de punt
17710 Fabricació de calceteria
17720 Fabricació d'altres articles amb teixits de punt
18100 Confecció de peces de vestir de cuir
18210 Confecció de roba de treball
18221 Confecció industrial
18222 Confecció a mida
18231 Confecció de roba interior masculina
18232 Confecció de llenceria femenina
18241 Confecció de roba per a bebè i primera infància
18242 Confecció de roba d'esport
18243 Confecció d'altres tipus de peces de vestir i accessoris
18301 Preparació, adobament i tenyiment de pells de pelleteria
18302 Fabricació d'articles de pelleteria
19100 Preparació, adobament i acabament del cuir
19201 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge
19202 Fabricació d'altres articles de pell
19300 Fabricació de calçat
20101 Serrada i planejament de la fusta
20102 Preparació industrial de la fusta
20200 Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
20301 Fabricació de peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
20302 Fabricació d'estructures de fusta
20400 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
20510 Fabricació d'altres productes de fusta
20521 Tractament del suro en brut i fabricació de productes de suro
20522 Fabricació d'articles de cistelleria i esparteria
21111 Fabricació de pasta de paper a partir de fibra verge
21112 Fabricació de pasta de paper a partir de fibra regenerada
21120 Fabricació de paper i de cartó
21210 Fabricació de paper i de cartó ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i de cartó
21220 Fabricació d'articles de paper i de cartó per a ús domèstic i sanitari
21230 Fabricació d'articles de papereria
21240 Fabricació de papers pintats
21250 Fabricació d'altres articles de paper i de cartó
22110 Edició de llibres
22120 Edició de periòdics
22130 Edició de revistes
22140 Edició de suports de so enregistrat
22150 Altres activitats d'edició
22210 Impressió de periòdics
22220 Altres activitats d'impressió
22230 Enquadernació i acabament
22240 Composició i fotogravat
22250 Altres activitats gràfiques
22310 Reproducció de suports de so enregistrats
22320 Reproducció de suports de vídeo enregistrats
22330 Reproducció de suports d'informàtica enregistrats
23100 Coqueries
23200 Refinació de petroli
23301 Producció de combustibles nuclears i isòtops radioactius
23302 Processament de combustibles nuclears i gestió de residus radioactius
24110 Fabricació de gasos industrials
24120 Fabricació de colorants i pigments
24130 Fabricació de productes bàsics de química inorgànica
24141 Fabricació de productes químics orgànics d'origen petroquímic
24142 Fabricació d'altres productes bàsics de química orgànica
24150 Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
24160 Fabricació de primeres matèries plàstiques
24170 Fabricació de cautxú sintètic en forma primària
24200 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
24301 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars
24302 Fabricació de tintes d'impremta
24410 Fabricació de productes farmacèutics de base
24421 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
24422 Fabricació d'altres productes de farmàcia
24510 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
24520 Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
24611 Fabricació d'explosius
24612 Fabricació d'articles pirotècnics
24620 Fabricació de coles i gelatines
24630 Fabricació d'olis essencials
24640 Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a fotografia
24650 Fabricació de suports verges per a enregistrament
24661 Tractament d'olis i greixos per a usos industrials
24662 Fabricació d'altres productes químics
24700 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
25110 Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú
25120 Reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics
25130 Fabricació d'altres productes de cautxú
25210 Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques
25220 Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques
25230 Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció
25241 Fabricació de productes diversos amb matèries plàstiques
25242 Fabricació de peces tècniques amb matèries plàstiques
26110 Fabricació de vidre pla
26120 Manipulació i transformació del vidre pla
26130 Fabricació de vidre buit
26140 Fabricació de fibra de vidre
26150 Fabricació i manipulació d'altres vidres (inclòs el vidre tècnic)
26210 Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental
26220 Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics
26230 Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
26240 Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
26250 Fabricació d'altres productes ceràmics
26260 Fabricació de productes ceràmics refractaris
26300 Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
26400 Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
26510 Fabricació de ciment
26520 Fabricació de calç
26530 Fabricació de guix
26610 Fabricació d'elements de formigó per a la construcció
26620 Fabricació d'elements de guix per a la construcció
26630 Fabricació de formigó fresc
26640 Fabricació de morter
26650 Fabricació de fibrociment
26660 Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment
26701 Tallament i acabament de la pedra
26702 Fabricació de pedres artificials amb aglutinants sintètics
26810 Fabricació de productes abrasius
26820 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
27100 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA)
27211 Producció de tubs de ferro
27212 Producció d'accessoris de tubs de ferro
27221 Producció de tubs d'acer
27222 Producció d'accessoris de tubs d'acer
27310 Estiratge en fred
27320 Laminatge en fred
27330 Producció de perfils en fred amb conformació per doblegament
27340 Trefilatge en fred
27351 Ferroaliatges no CECA
27352 Altres processos de la transformació del ferro i de l'acer
27410 Producció i primera transformació de metalls preciosos
27420 Producció i primera transformació d'alumini
27431 Producció i primera transformació de plom
27432 Producció i primera transformació de zinc
27433 Producció i primera transformació d'estany
27440 Producció i primera transformació de coure
27450 Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics
27510 Fosa de ferro
27520 Fosa d'acer
27530 Fosa de metalls lleugers
27540 Fosa d'altres metalls no fèrrics
28110 Fabricació d'estructures metàl·liques i les seves parts
28120 Fabricació de tancaments metàl·lics
28210 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
28220 Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
28300 Fabricació de generadors de vapor
28401 Forja i estampació de metalls
28402 Tall amb matriu i embotició de metalls
28403 Pulverimetal·lúrgia
28510 Tractament i revestiment de metalls
28520 Enginyeria mecànica general per compte d'altri
28610 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts
28621 Fabricació d'eines manuals
28622 Fabricació d'eines mecàniques
28630 Fabricació de panys i ferramentes
28710 Fabricació de bidons i barrils de ferro o d'acer
28720 Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall
28730 Fabricació de productes de filferro
28740 Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles
28751 Fabricació d'articles metàl·lics de parament domèstic
28752 Fabricació de caixes fortes i portes de seguretat
28753 Fabricació d'altres productes metàl·lics diversos
29110 Fabricació de motors i turbines, llevat dels destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
29121 Fabricació de bombes
29122 Fabricació de compressors
29123 Fabricació de transmissions hidràuliques i pneumàtiques
29130 Fabricació de vàlvules i aixetes
29141 Fabricació de rodaments
29142 Fabricació d'òrgans mecànics de transmissió
29210 Fabricació de forns i cremadors
29221 Fabricació d'ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques i similars
29222 Fabricació d'altres tipus de materials d'elevació i de manipulació
29230 Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica
29241 Fabricació de maquinària i d'equips d'embalatge i de condicionament
29242 Fabricació de materials per pesar
29243 Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús general per a la indústria
29310 Fabricació de tractors agrícoles
29321 Producció d'altres tipus de maquinària agrària
29322 Reparació de maquinària i material agrari
29401 Fabricació de màquines eines per treballar els metalls
29402 Fabricació de màquines eines per treballar la fusta
29403 Fabricació d'altres tipus de màquines eines
29510 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
29520 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
29530 Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
29541 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils i de la confecció
29542 Fabricació de maquinària de rentatge i neteja en sec
29543 Fabricació de maquinària per a les indústries del cuir i del calçat
29550 Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó
29561 Fabricació de maquinària i equips per a arts gràfiques
29562 Fabricació de màquines per treballar el cautxú i les matèries plàstiques
29563 Fabricació de motlles
29564 Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics
29601 Fabricació d'armament pesant
29602 Fabricació d'armes lleugeres
29710 Fabricació d'aparells electrodomèstics
29720 Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics
30010 Fabricació de màquines d'oficina
30020 Fabricació d'ordinadors i altres equips informàtics
31100 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
31200 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
31300 Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
31400 Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
31501 Fabricació de llums i tubs elèctrics
31502 Fabricació d'aparells d'il·luminació
31611 Fabricació d'aparells i dispositius elèctrics per a motors de combustió interna
31612 Fabricació d'aparells elèctrics d'il·luminació i senyalització per a material de transport
31620 Fabricació d'altres tipus d'equips i materials elèctrics
32100 Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics
32201 Fabricació d'equips d'emissió de ràdio i televisió
32202 Fabricació d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
32300 Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge
33100 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
33200 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
33300 Fabricació d'equips de control per a processos industrials
33401 Fabricació de lents correctores de la visió
33402 Fabricació d'instruments fotogràfics i òptics
33500 Fabricació de rellotges
34100 Fabricació de vehicles de motor
34200 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
34300 Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors
35111 Construcció i reparació de vaixells
35112 Desballestament naval
35120 Construcció i reparació d'embarcacions d'esbargiment i esport
35200 Fabricació de material ferroviari
35300 Construcció aeronàutica i espacial
35410 Fabricació de motocicletes
35420 Fabricació de bicicletes
35430 Fabricació de vehicles per a persones amb disminució
35500 Fabricació d'altres materials de transport
36110 Fabricació de cadires i altres seients
36120 Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials
36130 Fabricació de mobles de cuina i bany
36141 Fabricació de mobles domèstics
36142 Fabricació de mobles de jardí
36143 Fabricació d'altres mobles diversos
36144 Activitats relacionades amb la fabricació de mobles
36150 Fabricació de matalassos
36210 Fabricació de monedes i medalles
36221 Fabricació d'articles de joieria
36222 Fabricació d'articles d'orfebreria i argenteria
36300 Fabricació d'instruments musicals
36400 Fabricació d'articles d'esport
36500 Fabricació de jocs i joguines
36610 Fabricació de bijuteria
36620 Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls
36630 Fabricació d'altres articles
37100 Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
37200 Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
40101 Producció d'energia hidràulica
40102 Producció d'energia tèrmica
40103 Producció d'energia nuclear
40104 Producció d'altres energies
40105 Distribució d'energia elèctrica
40200 Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, llevat de gasoductes
40300 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
41000 Captació, depuració i distribució d'aigua
45111 Demolició i excavacions
45112 Grans moviments de terres
45120 Perforacions i sondeigs
45211 Construcció d'edificis
45212 Obres singulars d'enginyeria civil en superfície i en altura
45213 Obres singulars d'enginyeria civil subterrània
45214 Construcció de xarxes
45215 Construcció de línies elèctriques
45216 Construcció de línies de telecomunicacions
45217 Altres treballs de construcció
45221 Construcció de cobertes i teulades
45222 Treballs d'impermeabilització
45231 Construcció i reparació de vies fèrries
45232 Construcció de carreteres, autopistes, aeròdroms i instal·lacions esportives
45240 Obres hidràuliques
45251 Muntatge d'armadures i estructures metàl·liques
45252 Fonamentació i pilonatge
45253 Altres obres especialitzades
45310 Instal·lacions elèctriques
45320 Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori
45331 Fontaneria
45332 Instal·lacions de climatització
45340 Altres instal·lacions d'edificis i obres
45410 Arrebossada
45421 Instal·lacions de fusteria i matèries plàstiques
45422 Tancaments metàl·lics; manyeria
45430 Revestiments de terres i parets
45441 Vidrieria
45442 Pintura
45450 Altres treballs d'acabament d'edificis i obres
45500 Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari
50101 Venda de vehicles automòbils
50102 Venda de camions, autobusos i similars
50103 Venda de caravanes
50200 Manteniment i reparació de vehicles de motor
50301 Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor
50302 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
50400 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris
50500 Venda al detall de carburants per a l'automoció
51110 Intermediaris del comerç de primeres matèries agràries, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats
51120 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials
51130 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
51140 Intermediaris del comerç de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus
51150 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria
51160 Intermediaris del comerç de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir
51170 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
51180 Intermediaris del comerç especialitzats en la venda de productes específics o grups de productes no esmentats anteriorment
51190 Intermediaris del comerç de productes diversos
51210 Comerç a l'engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar
51220 Comerç a l'engròs de flors i plantes
51230 Comerç a l'engròs d'animals vius
51240 Comerç a l'engròs de cuirs i pells
51250 Comerç a l'engròs de tabac en brut
51310 Comerç a l'engròs de fruites, patates i verdures
51321 Comerç a l'engròs de carn
51322 Comerç a l'engròs de productes carnis
51323 Comerç a l'engròs de volateria i altres animals de granja i caça
51330 Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
51340 Comerç a l'engròs de begudes
51350 Comerç a l'engròs de productes del tabac
51360 Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria
51370 Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
51381 Comerç a l'engròs de peix i marisc
51382 Comerç a l'engròs d'altres productes alimentaris
51391 Comerç a l'engròs de productes alimentaris congelats
51392 Comerç a l'engròs, no especialitzat, d'altres productes alimentaris, begudes i tabac
51410 Comerç a l'engròs de tèxtils
51421 Comerç a l'engròs de roba (incloses les peces de vestir de cuir i la pelleteria)
51422 Comerç a l'engròs de calçat
51423 Comerç a l'engròs d'accessoris
51430 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics, de ràdio i de televisió
51441 Comerç a l'engròs de porcellana i cristalleria
51442 Comerç a l'engròs de papers pintats i articles de neteja
51450 Comerç a l'engròs de perfumeria i productes de bellesa
51460 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics
51471 Comerç a l'engròs d'articles de papereria, llibres i similars
51472 Comerç a l'engròs de jocs i joguines
51473 Comerç a l'engròs de rellotges, joieria i argenteria
51474 Comerç a l'engròs d'articles de marroquineria i viatge, i altres articles de cuir
51475 Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic
51510 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars
51521 Comerç a l'engròs de minerals metàl·lics
51522 Comerç a l'engròs de ferro i acer
51523 Comerç a l'engròs de metalls preciosos
51524 Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics
51531 Comerç a l'engròs de fusta
51532 Comerç a l'engròs de pintures i vernissos
51533 Comerç a l'engròs de materials bàsics de construcció
51534 Comerç a l'engròs d'altres materials de construcció per a instal·lacions d'edificis
51541 Comerç a l'engròs de ferreteria
51542 Comerç a l'engròs de materials de fontaneria i calefacció
51551 Comerç a l'engròs de fertilitzants i productes químics per a l'agricultura
51552 Comerç a l'engròs de cautxú i matèries plàstiques en formes primàries
51553 Comerç a l'engròs de productes químics industrials
51560 Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats
51571 Comerç a l'engròs de ferralla
51572 Comerç a l'engròs de productes de rebuig
51611 Comerç a l'engròs de maquinària per treballar la fusta i el suro
51612 Comerç a l'engròs de màquines eines per treballar els metallls
51620 Comerç a l'engròs de maquinària per a la construcció
51630 Comerç a l'engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar
51640 Comerç a l'engròs de màquines i equips d'oficina
51651 Comerç a l'engròs de material elèctric i electrònic
51652 Comerç a l'engròs de material i equips diversos industrials
51653 Comerç a l'engròs de material i equips diversos per al comerç i els serveis
51660 Comerç a l'engròs de màquines, accessoris i estris agrícoles, inclosos els tractors
51700 Altres tipus de comerç a l'engròs
52111 Hipermercats (més de 2.500 m²)
52112 Supermercats (entre 2.499 i 400 m²)
52113 Superserveis(entre 399 i 120 m²)
52114 Autoserveis (entre 119 i 40 m²)
52115 Altres establiments no especialitzats
52121 Grans magatzems
52122 Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats
52210 Comerç al detall de fruites i verdures
52220 Comerç al detall de carn i productes carnis
52230 Comerç al detall de peix i marisc
52240 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria
52250 Comerç al detall de begudes
52260 Comerç al detall de productes de tabac
52271 Comerç al detall de productes lactis
52272 Altres tipus de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació
52310 Comerç al detall de productes farmacèutics
52320 Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics
52330 Comerç al detall de cosmètics i articles de tocador
52410 Comerç al detall de tèxtils
52420 Comerç al detall de roba
52430 Comerç al detall de calçat i articles de cuir
52440 Comerç al detall de mobles; aparells d'il·luminació i altres articles per a la llar
52450 Comerç al detall d'electrodomèstics, aparells de ràdio, televisió i so
52461 Comerç al detall de ferreteria i vidre pla
52462 Comerç al detall de materials de bricolatge
52463 Comerç al detall de materials de construcció, pintures i vernissos, i materials de sanejament
52470 Comerç al detall de llibres, periòdics i papereria
52481 Comerç al detall d'òptica, fotografia i precisió
52482 Comerç al detall d'articles de rellotgeria, joieria i argenteria
52483 Comerç al detall de joguines i articles d'esport
52484 Comerç al detall d'articles de drogueria, papers pintats i revestiments de terres
52485 Comerç al detall de llavors, flors, plantes i animals de companyia
52486 Comerç al detall de combustibles (llevat dels que són per a vehicles automòbils)
52487 Galeries d'art comercials
52488 Altres tipus de comerç al detall
52501 Antiquaris
52502 Altres tipus de comerç al detall d'objectes de segona mà
52610 Comerç al detall per correspondència
52620 Comerç al detall en parades de venda i encants
52631 Venda domiciliària
52632 Altres tipus de comerç al detall fora d'establiments
52710 Reparació de calçat i altres articles de cuir
52720 Reparació d'aparells domèstics elèctrics
52730 Reparació de rellotges i joieria
52740 Altres reparacions
55111 Hotels i motels amb restaurant
55112 Hostals i pensions amb restaurant
55121 Hotels i motels sense restaurant
55122 Hostals i pensions sense restaurant
55211 Albergs juvenils
55212 Refugis de muntanya
55220 Càmpings
55231 Apartaments turístics
55232 Centres i colònies de vacances
55233 Altres allotjaments turístics
55234 Altres allotjaments especials no turístics
55300 Restaurants
55400 Establiments de begudes
55510 Menjadors col·lectius
55521 Provisió de menjars preparats per a empreses
55522 Altres activitats de provisió de menjars
60100 Transport per ferrocarril
60211 Transport urbà i suburbà per ferrocarril (metro i superfície)
60212 Transport urbà regular de viatgers
60213 Transport regular de viatgers per carretera
60214 Altres tipus de transport regular (telefèric, funicular i cremallera)
60220 Transport en taxi
60230 Altres tipus de transport terrestre discrecional de viatgers
60241 Mudances
60242 Transport d'altres mercaderies per carretera
60243 Lloguer de camions amb conductor
60300 Transport per canonada
61100 Transport marítim
61200 Transport per vies de navegació interiors
62100 Transport aeri regular
62200 Transport aeri discrecional
62300 Transport espacial
63110 Manipulació de mercaderies
63121 Dipòsit i emmagatzematge frigorífic
63122 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies perilloses
63123 Dipòsit i emmagatzematge en sitges
63124 Altres tipus de dipòsit i emmagatzematge
63211 Terminals i estacions de ferrocarril
63212 Terminals d'estacions d'autobusos de viatgers
63213 Autopistes de peatge i altres vies de peatge
63214 Aparcaments
63215 Altres activitats afins al transport
63221 Explotació de ports i serveis portuaris
63222 Altres activitats afins al transport marítim
63231 Explotació d'aeroports
63232 Altres activitats diverses afins al transport aeri
63301 Majoristes i detallistes de turisme
63302 Agències de viatges
63303 Altres activitats d'ajut al sector turístic
63400 Organització del transport de mercaderies
64110 Activitats postals nacionals
64120 Activitats de correus diferents de les activitats postals nacionals
64200 Telecomunicacions
65110 Banca central
65121 Bancs
65122 Caixes
65123 Cooperatives
65210 Arrendament financer
65221 Societats de crèdit hipotecari
65222 Entitats de finançament
65223 Societats mediadores en el mercat del diner
65224 Institut de Crèdit Oficial (ICO) (com a agència financera del Govern)
65231 Institucions d'inversió col·lectiva de caràcter financer
65232 Societats i fons de capital risc
65233 Altres societats d'inversió en actius financers
66011 Entitats d'assegurances privades
66012 Entitats de previsió social
66020 Plans de pensions
66031 Assegurances de danys
66032 Reassegurances
67110 Administració de mercats financers
67121 Societats de valors
67122 Altres activitats borsàries per compte d'altri
67131 Societats de garantia recíproca i de refiançament
67132 Societats de taxació
67133 Cases de canvi
67134 Fons de garantia de dipòsit
67135 Societats gestores
67201 Agents i corredors d'assegurances
67202 Intermediaris d'assegurances
67203 Altres activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
70111 Promoció immobiliària d'habitatges
70112 Altres tipus de promoció immobiliària
70120 Compra-venda de béns immobiliaris per compte propi
70201 Lloguer d'habitatges
70202 Lloguer d'altres béns immobiliaris
70310 Agents de la propietat immobiliària
70321 Administració d'immobles residencials
70322 Administració d'altres béns immobiliaris
71100 Lloguer d'automòbils
71210 Lloguer d'altres mitjans de transport terrestre
71220 Lloguer de mitjans de navegació
71230 Lloguer de mitjans de transport aeri
71310 Lloguer de maquinària i equips agraris
71320 Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil
71331 Lloguer d'equips informàtics
71332 Lloguer d'altres màquines i equips d'oficina
71340 Lloguer d'altres tipus de maquinària i equips
71401 Lloguer d'aparells de ràdio, televisió i so
71402 Lloguer de vestuari
71403 Lloguer d'equips i material esportiu
71404 Lloguer d'altres efectes personals
72100 Consulta d'equips informàtics
72200 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics
72300 Processament de dades
72400 Activitats relacionades amb bases de dades
72500 Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics
72600 Altres activitats relacionades amb la informàtica
73100 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques
73200 Recerca i desenvolupament sobre ciències socials i humanitats
74111 Consulta, assessorament i pràctica legal del dret
74112 Notaries i registres
74113 Altres activitats jurídiques
74120 Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
74130 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
74141 Activitats d'assessorament en direcció i gestió empresarial
74142 Relacions públiques
74150 Gestió de societats de cartera (holdings)
74201 Serveis tècnics d'arquitectura
74202 Serveis tècnics d'enginyeria
74203 Serveis tècnics de cartografia i topografia
74204 Altres serveis tècnics
74301 Inspecció tècnica de vehicles
74302 Altres assaigs i anàlisis tècnics
74401 Agències i consultors de publicitat
74402 Gestió de suports publicitaris
74501 Selecció de personal directiu i executiu
74502 Agències de col·locació
74503 Agències de subministrament de personal
74601 Investigació
74602 Vigilància, protecció i seguretat
74700 Activitats industrials de neteja
74811 Laboratoris de revelatge, impressió i ampliació fotogràfica
74812 Estudis fotogràfics i altres activitats de fotografia
74820 Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
74831 Activitats de secretaria i reprografia
74832 Activitats de traducció
74833 Activitats afins a la distribució publicitària
74841 Disseny no industrial i decoració d'interiors
74842 Organització de fires, exhibicions i congressos
74843 Altres activitats empresarials
75111 Activitats generals de l'Administració central
75112 Activitats generals de l'Administració autonòmica
75113 Activitats generals de l'Administració local
75120 Regulació de les activitats sanitàries, educatives i culturals, i altres serveis socials, llevat de la Seguretat Social obligatòria
75130 Regulació de l'activitat econòmica
75140 Altres activitats auxiliars de serveis per a l'Administració pública en general
75210 Afers exteriors
75220 Defensa
75230 Justícia
75240 Ordre públic i seguretat
75250 Activitats de protecció civil
75300 Seguretat Social obligatòria
80101 Ensenyament infantil
80102 Ensenyament primari
80210 Ensenyament secundari de formació general
80221 Ensenyament secundari de formació professional específica
80222 Altres tipus d'ensenyament secundari de formació tècnica i professional
80301 Ensenyament superior no universitari
80302 Ensenyament superior universitari
80303 Ensenyament superior d'especialització i postgrau
80411 Escoles de conducció de vehicles automòbils
80412 Escoles de pilotatge
80421 Formació per a adults i formació professional contínua
80422 Acadèmies
80423 Altres ensenyaments
85110 Activitats hospitalàries
85120 Activitats mèdiques
85130 Activitats odontològiques
85141 Activitats sanitàries de professionals independents (llevat dels metges)
85142 Activitats de serveis d'ambulància
85143 Laboratoris d'anàlisis clíniques d'anatomia patològica i similars
85144 Altres activitats sanitàries
85200 Activitats veterinàries
85311 Acolliment de gent gran amb allotjament
85312 Acolliment de persones amb disminució, amb allotjament
85313 Acolliment de menors amb allotjament
85314 Acolliment de dones amb allotjament
85315 Altres tipus d'acolliment amb allotjament
85321 Activitats de serveis socials a persones amb disminució
85322 Llars d'infants
85323 Activitats de serveis socials a domicili
85324 Promoció de la convivència
85325 Altres serveis socials sense allotjament
90001 Activitats de depuració d'aigües residuals i clavegueram
90002 Activitats de neteja de vies públiques i tractament de deixalles
90003 Altres activitats de sanejament públic
91110 Activitats d'organitzacions empresarials i patronals
91120 Activitats d'organitzacions professionals
91200 Activitats sindicals
91310 Activitats d'organitzacions religioses
91320 Activitats d'organitzacions polítiques
91331 Associaciones juvenils
91332 Altres tipus d'activitats associatives
92111 Producció de pel·lícules
92112 Activitats d'ajut a la producció cinematogràfica i de vídeo
92121 Distribució de pel·lícules cinematogràfiques i cintes de vídeo
92122 Distribució de pel·lícules en cintes de vídeo
92130 Exhibició de pel·lícules
92201 Activitats de ràdio
92202 Producció i distribució de televisió
92203 Emissió de programes de televisió
92311 Creació artística i literària; interpretació d'art dramàtic, música i similars
92312 Producció d'espectacles
92313 Altres activitats relacionades amb l'espectacle
92320 Gestió de sales d'espectacles
92330 Activitats de fires i parcs d'atraccions
92341 Sales de ball, discoteques i activitats similars
92342 Espectacles taurins
92343 Altres espectacles
92400 Activitats d'agències de notícies
92510 Activitats de biblioteques i arxius
92521 Activitats de museus
92522 Activitats de conservació de llocs i edificis històrics
92530 Activitats de jardins botànics, zoològics i parcs nacionals
92611 Gestió d'estadis i poliesportius
92612 Gestió d'estacions d'esquí
92613 Gestió d'altres instal·lacions esportives
92621 Clubs i escoles esportives
92622 Gestió de ports esportius
92623 Altres activitats relacionades amb l'esport
92711 Casinos i sales de joc d'atzar
92712 Loteries i apostes
92713 Altres activitats relacionades amb els jocs d'atzar
92720 Altres activitats recreatives
93010 Rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell
93020 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
93030 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen
93041 Activitats termals i balnearis
93042 Altres activitats de manteniment físic corporal
93050 Altres activitats de serveis personals
95000 Llars que ocupen personal domèstic
99000 Organismes extraterritorials