Saltar al contingut principal

74 — Altres activitats empresarials

  Proposta d'etiqueta curta

  Altres activitats empresarials

  Correspondència amb IAE-96 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1*12 Extracció de petroli i gas natural 4
  1*41 Indústries de productes alimentaris i begudes 3
  1*49 Altres indústries manufactureres 2
  1*75 Activitats similars als transports 4
  1*84 Serveis prestats a les empreses 4
  1*85 Lloguer de béns mobles 2
  1*92 Serveis de sanejament, neteja i similars. Serveis contra incendis i similars 4
  1*97 Serveis personals 4
  1*98 Parcs d'esbarjo, fires i altres serveis relacionats amb l'espectacle. Organització de congressos. Parcs o recintes firals 2
  1*99 Serveis NCAA 2
  2*01 Doctors i llicenciats en ciències biològiques. Enginyers agrònoms i forestals 3
  2*02 Enginyers tècnics agrícoles i forestals. Tècnics en biologia, agronomia, silvicultura i similars 3
  2*11 Doctors i llicenciats en ciències físiques, en geofísiques i en geològiques. Enginyers de mines 2
  2*13 Enginyers tècnics de mines, facultatius i pèrits 1
  2*19 Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les indústries químiques NCAA 1
  2*21 Enginyers aeronàutics i navals, de telecomunicacions, d'armament i construcció, i similars 1
  2*22 Enginyers tècnics i ajudants de l'aeronàutica, ajudants d'enginyers d'armament i construcció, i similars 1
  2*29 Altres professionals de les indústries de l'aeronàutica, les telecomunicacions i la mecànica de precisió NCAA 1
  2*31 Enginyers industrials i tèxtils 1
  2*32 Enginyers tècnics industrials i tèxtils, i tècnics en arts gràfiques 2
  2*39 Altres professionals de les indústries manufactureres NCAA 1
  2*41 Arquitectes i enginyers superiors de camins, canals i ports 1
  2*42 Arquitectes tècnics i enginyers tècnics de la construcció 1
  2*43 Delineants i decoradors 1
  2*49 Altres professionals de la construcció NCAA 1
  2*52 Tècnics en hoteleria 1
  2*59 Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA 1
  2*72 Gestors d'assumptes públics i privats 4
  2*73 Professionals del dret 1
  2*74 Professionals de l'economia i de les finances. Especialistes en inversions i mercats i altres tècnics similars 3
  2*75 Professionals de la publicitat 1
  2*77 Professionals d'activitats diverses 2
  2*79 Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA 1
  2*81 Professionals que presten serveis de neteja 1
  2*85 Professionals de l'espectacle 2
  2*88 Professionals diversos 4
  2*89 Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió 1
  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció
  74 Altres activitats empresarials