Saltar al contingut principal

391 — Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control

    Fabricació de comptadors de gas, aigua i altres líquids (inclosos els comptadors per a assortidors de carburants); aparells de mesura, control i regulació (reguladors, indicadors de nivell, densimetres, etc.); aparells per a la navegació i aeronàutica; la hidrologia, la geofísica i meteorologia; aparells de laboratori; balances de precisió; instruments de mesura dimensional de precisió, aparells i instruments per a dibuixants, deliniants i pantògrafs, instruments de càlcul; material d'ensenyament i demostració (maquetes d'anatomia, etc.); també la de les seves peces i accessoris.

    No s'hi inclou la fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació elèctrics (344), ni la d'aparells i equips elèctrics (342) o electrònics (353) de senyalització, control i programació.