Carta als titulars

Benvolgut senyor, benvolguda senyora,

L'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Nacional d'Estadística realitzen conjuntament l'Enquesta de biblioteques 2018 a Catalunya. Es tracta d'una estadística oficial que té periodicitat biennal i que està inclosa en el Programa anual d'actuació estadística de Catalunya de 2019 i en el Programa anual 2019 del Pla estadístic nacional 2017–2020.

L'objectiu d'aquesta Enquesta és proporcionar dades relatives a l'equipament, els recursos humans i el finançament de les biblioteques. Aquestes dades són necessàries per satisfer els requeriments informatius tant de les administracions públiques (estatal i autonòmica) com dels organismes internacionals.

Els dos instituts d'estadística han signat un acord de col·laboració que els permet aprofitar conjuntament la informació proporcionada per les biblioteques catalanes. D'aquesta manera s'evita duplicar actuacions i es redueix la càrrega de resposta de les unitats informants.

La recollida de la informació de l'Enquesta de biblioteques 2018 es du a terme per Internet, a partir de l'adreça web (https://idescat.cat/bib), i emprant els següents usuari i contrasenya personalitzats:

  • Usuari: xxxxxxx
  • Contrasenya: xxxxxxx

Per emplenar el qüestionari de l'Enquesta de biblioteques 2018 disposa de 30 dies naturals, a comptar de la recepció d'aquesta carta de presentació. Per atendre els vostres dubtes o suggeriments teniu a disposició l'adreça electrònica bib arrova idescat punt cat i el telèfon 935 573 131 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

Us recordem que la informació que proporcioneu està protegida pel secret estadístic, d'acord amb la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública, i de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració, alhora que us saludem atentament.

Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Alfredo Cristóbal Cristóbal
Director General de Productes Estadístics de l'Institut Nacional d'Estadística

Barcelona, març del 2019