Saltar al contingut principal

Treball de camp 2018

1. Què és l'Enquesta de biblioteques 2018?

L'Enquesta de biblioteques 2018 és una estadística de periodicitat biennal, de caràcter oficial, integrada en el Programa anual d'actuació estadística 2019 (actuació 04 07 02), que desplega la Llei 5/2016, del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Aquesta Enquesta es realitza mitjançant un acord de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

2. Quins objectius té?

L'objectiu de l'Enquesta de biblioteques és produir informació estadística sobre les principals característiques de les biblioteques: l'estructura, el funcionament, l'equipament de què estan dotades, el volum i qualificació del personal implicat, així com despeses i serveis que ofereixen.

D'altra banda, té els objectius específics següents:

  • Proporcionar informació relativa a l'equipament físic i humà de totes les categories de biblioteques.
  • Donar informació dels avenços en noves tecnologies, en especial la implementació d'Internet i el creixement del préstec domiciliari.
  • Conèixer el volum d'activitat i el finançament de les biblioteques i mesurar les variacions biennals que es produeixen en aquesta activitat.
  • Produir informació estadística que sigui comparable en l'àmbit estatal i internacional.

L'Enquesta de biblioteques dona continuïtat a la sèrie que va iniciar l'Idescat l'any 1992. La informació s'obté seguint les definicions de la norma ISO 2789, que l'any 2000 va modificar les recomanacions de les definicions de la UNESCO (aprovades el 1970 a la Conferència General).

3. A qui es demana la informació?

La unitat d'anàlisi d'aquesta Enquesta és la biblioteca. Segons la norma ISO 2789, una biblioteca és una organització (o una part) que té com a finalitat principal reunir o mantenir una col·lecció organitzada de documents i facilitar l'ús dels recursos d'informació per satisfer les necessitats informatives, de recerca, educatives, culturals o recreatives dels usuaris.

Des del punt de vista estadístic, hi ha dues definicions rellevants:

  1. La biblioteca com a unitat administrativa; és a dir, una biblioteca (o un grup) sota una mateixa direcció o administració única, amb capacitat de gestió tècnica i administrativa pròpies.
  2. La biblioteca com a punt de servei; és a dir, qualsevol local pertanyent a una biblioteca o un grup de biblioteques que dona servei als usuaris.

Aquesta Enquesta és de caràcter censal i recull informació de totes les biblioteques, excepte les privades (que no permeten l'accés al públic) i les escolars i militars.

L'àmbit geogràfic de l'operació el constitueix tot el territori català.

4. Està prou protegida la informació de l'Enquesta?

Les dades de caràcter individual de l'Enquesta de biblioteques estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni tampoc ser comunicades a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic.

En aquest sentit tot el personal de l'Idescat i d'altres organismes que participen en una estadística oficial a Catalunya fan una declaració solemne de preservació del secret estadístic i s'enfronten a penes severes en cas de violar-lo.

Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que tant l'Idescat com la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya tenen especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

5. És obligatòria la resposta?

Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de la població i de les empreses en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, conseqüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya).

6. Com es fa l'Enquesta?

La recollida de la informació de l'Enquesta de biblioteques 2018 es duu a terme mitjançant el sistema CAWI (Computer Assisted Web Interview), per facilitar a les biblioteques el subministrament de la informació.

Prèviament, les biblioteques reben una carta signada per les direccions de l'Idescat i l'INE, on s'especifiquen els objectius i les característiques de l'Enquesta. En la carta se'ls facilita una adreça d'Internet, així com un usuari i una contrasenya per poder contestar el qüestionari.

7. Quan es duu a terme el treball de camp?

El treball de camp es duu a terme entre els mesos de març i juny del 2019.

8. On puc trobar els resultats de l'Enquesta?

Els resultats els trobareu a l'apartat Enquesta de biblioteques.

9. On puc demanar més informació?

Durant el període del treball de camp hi ha disponible un telèfon i una adreça electrònica específics per atendre els dubtes que puguin sorgir.

  • Telèfon: 935 573 131
  • Adreça electrònica: bib arrova idescat punt cat