Saltar al contingut principal

Enquesta als centres de serveis socials

L'Idescat porta a terme la recollida de dades de l'Enquesta econòmica de serveis socials 2019. Aquesta operació estadística, de periodicitat quinquennal, s'adreça tant a centres públics i privats de serveis socials com a entitats privades sense afany de lucre de diversos grups poblacionals o sectors: sociosanitaris, gent gran, infància, adolescència i joventut, persones amb discapacitat, persones drogodependents, amb malalties mentals i altres col·lectius.

L'operació es realitza a través d'un conveni de col·laboració entre l'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per accedir al qüestionari en línia us heu d'identificar en aquesta pàgina amb el nom d'usuari i la contrasenya indicats a la carta de presentació de l'Enquesta que heu rebut.

El termini per trametre el qüestionari degudament emplenat és de 20 dies naturals a partir de la recepció de la carta de presentació.

L'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies us agraeixen la vostra col·laboració.

Consultes

Telèfon: 935 573 090

Adreça electrònica: serveissocials arrova idescat punt cat

Legislació sobre l'enquesta de resposta obligatòria

Les informacions que se us demanen són per elaborar una estadística oficial. L'Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la de cap manera i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial. Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana, i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica (art. 38 i 39 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya).

L'incompliment d'aquesta obligació legal, ja sigui per la negativa a subministrar la informació requerida o per no subministrar-la en el temps i la forma establerts, constitueix una infracció administrativa sancionadora. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 3.005,07 a 30.050,61 €. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 300,52 a 3.005,06 €. Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 60,10 a 300,51 € (art. 58 i 60 de la Llei 23/1998).