Saltar al contingut principal

Acord dels òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes

Indicadors per als objectius de desenvolupament sostenible 2030 en l’àmbit de les comunitats autònomes

L'any 2015 l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible, en la qual es van fixar 17 objectius, que inclouen des de l'eliminació de la pobresa fins al combat al canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats. Cada un d'aquests objectius conté una sèrie de metes específiques, que particularitzen les accions que cal desenvolupar.

A partir d'aquesta aprovació, diferents organismes s'hi han anat afegint, a tots els nivells institucionals, des d'organismes multinacionals a locals.

El novembre del 2016, la Comissió Europea va exposar el seu enfocament estratègic per aplicar l'Agenda 2030, incloent-hi els objectius de desenvolupament sostenible.

El Govern d'Espanya, el setembre del 2017, va acordar constituir el Grup d'Alt Nivell (GAN) per a l'Agenda 2030, amb l'objectiu de coordinar la posició espanyola i les actuacions necessàries per complir els objectius de l'Agenda. En diferents períodes de temps, totes les comunitats autònomes s'han anat adherint a l'Agenda 2030, i han desenvolupat les seves pròpies estratègies i assumit el repte d'alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible. En tots els casos plantejats, és essencial calcular indicadors que serveixin per mesurar el grau de compliment de les diferents metes i objectius.

Per a aquest mesurament és imprescindible comptar amb els organismes estadístics, ja que són els més capacitats dins dels diferents governs, per garantir la correcta definició i obtenció dels indicadors que cal utilitzar, d'acord amb la resolució 71/313 de l'Assemblea General de les Nacions Unides.

L'INE i els organismes d'estadística de les comunitats autònomes han inclòs, en els seus plans i programes estadístics, l'estadística Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que té per objectiu constituir un marc d'indicadors estadístics, alineats amb els establerts per Nacions Unides, que serveixi per al seguiment, a diferents nivells territorials, dels objectius i metes de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

L'any 2019, i a fi de dur a terme un treball coordinat en el desenvolupament dels indicadors de les comunitats autònomes, es va constituir un grup de treball entre els òrgans d'estadística de les comunitats autònomes, sota la forma de xarxa col·laborativa, amb l'objectiu de consensuar la metodologia de càlcul dels indicadors de Nacions Unides per a les comunitats autònomes, i es van buscar alternatives davant dels problemes de territorialització o de pertinència, sempre garantint la comparabilitat. Després d'un treball intens, cada comunitat autònoma disposa d'una primera bateria d'indicadors comuna i homogènia, i una fitxa metodològica estàndard que els organismes estadístics difondran en les respectives pàgines web.