Saltar al contingut principal

Enquesta anual de serveis (CCAE-93). Selecció de sector, branca o subbranca 

Els canvis introduïts en l'Enquesta anual de serveis a partir dels resultats de l'any 2008, en especial l'adopció de la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009), han provocat un trencament de les sèries, que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i de part de les variables. En aquesta pàgina podeu consultar els resultats de la sèrie històrica iniciada l'any 2000.

Per altra banda, també està disponible en format PDF l'Estadística i comptes del sector serveis del període del 2002 al 2007, que recull els resultats de l'Enquesta anual de serveis i les estimacions dels principals comptes dels sectors investigats en aquest període. Tant la sèrie històrica com l'esmentada publicació en PDF utilitzen la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 (CCAE-93).

Els resultats obtinguts a partir de l'any 2008 amb la nova classificació d'activitats econòmiques (CCAE-2009), adaptació normalitzada de la CNAE-2009, es poden consultar a l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis.

Comerç

Sector Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor
 Venda de vehicles de motor
 Manteniment i reparació de vehicles de motor
 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
 Venda i reparació de motocicletes i recanvis
 Venda al detall de carburants per a l'automoció

Sector Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
 Intermediaris comerç
 Comerç engròs matèries agràries i animals vius
 Comerç engròs aliments, begudes i tabac
 Comerç engròs fruites i verdures
 Comerç engròs carn i productes carnis
 Comerç engròs lactis, ous, olis, sucre, xocolata, cafè i espècies
 Comerç engròs begudes i productes del tabac
 Comerç engròs peix i marisc i altres aliments
 Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
 Comerç engròs productes consum, excepte alimentaris
 Comerç engròs tèxtils
 Comerç engròs peces vestir i calçat
 Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
 Comerç engròs art. neteja, perfumeria i productes farmacèutics
 Comerç engròs altres béns consum, exc. alimentaris
 Comerç engròs productes no agraris semielaborats
 Comerç engròs combustibles i altres productes semielaborats
 Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
 Comerç engròs fusta i materials de construcció
 Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
 Comerç engròs productes químics
 Comerç engròs ferralla i productes rebuig
 Comerç engròs maquinària i equips
 Comerç engròs màquines eina
 Comerç engròs màquines per a la construcció i equips d'oficina
 Comerç engròs maquinària per a les indústries tèxtils
 Comerç engròs altres tipus de maquinària industrial
 Comerç engròs màquines, accessoris i eines agrícoles
 Altres tipus comerç engròs

Sector Comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions
 Comerç detall establiments no especialitzats
 Comerç detall aliments, begudes i tabac
 Comerç detall fruites i verdures
 Comerç detall carn i productes carnis
 Comerç detall peix i marisc
 Comerç detall pa i altres tipus comerç detall d'alimentació
 Comerç detall begudes i productes del tabac
 Comerç detall productes farmacèutics i de bellesa
 Comerç detall productes farmacèutics, mèdics i ortopèdics
 Comerç detall cosmètics i articles tocador
 Altres tipus comerç detall articles nous
 Comerç detall tèxtils
 Comerç detall peces de vestir
 Comerç detall calçat i articles cuir
 Comerç detall mobles i aparells il·luminació
 Comerç detall electrodomèstics, ràdio, televisió i so
 Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
 Comerç detall llibres, periòdics i papereria
 Altres tipus comerç detall establiments especialitzats
 Comerç detall béns segona mà, en establiments
 Comerç detall fora d'establiments
 Comerç detall per correspondència i per Internet
 Comerç detall fora d'establiments, exc. correspondència i Internet
 Reparació efectes personals i efectes domèstics
 Reparació calçat i altres articles cuir
 Reparació aparells domèstics elèctrics
 Reparació rellotges, joieria i altres reparacions

Turisme

Sector Hotels, càmpings i altres allotjaments de curta durada
 Hotels
 Càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada

Sector Restauració
 Restaurants
 Establiments de begudes
 Menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats

Sector Agències de viatges i operadors turístics

Transport i comunicacions

Sector Transport de viatgers
 Transport per ferrocarril i altres transports terrestres de viatgers
 Transport en taxi
 Transport de viatgers, marítim i aeri

Sector Transport de mercaderies
 Transport de mercaderies per carretera
 Transport de mercaderies, marítim i aeri

Sector Activitats afins al transport
 Manipulació i dipòsit de mercaderies
 Altres activitats afins al transport
 Organització del transport de mercaderies

Sector Activitats postals i de correus

Sector Telecomunicacions

Serveis a les empreses i serveis personals

Sector Activitats informàtiques
 Consulta i subministrament de programes informàtics
 Processament de dades i activitats amb bases de dades
 Manteniment equips informàtics; act. informàtiques ncaa

Sector Activitats immobiliàries

Sector Activitats de lloguer
 Lloguer d'automòbils i altres mitjans de transport
 Lloguer de maquinària i equips
 Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics

Sector Recerca i desenvolupament

Sector Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial
 Activitats jurídiques
 Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
 Consulta sobre direcció i gestió empresarial

Sector Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública

Sector Serveis tècnics
 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
 Assaigs i anàlisis tècnics

Sector Publicitat

Sector Selecció i col·locació de personal

Sector Serveis d'investigació i de seguretat

Sector Activitats industrials de neteja

Sector Activitats empresarials diverses
 Activitats de fotografia
 Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
 Activitats de secretaria i centres d'atenció telefònica
 Altres activitats empresarials

Sector Serveis audiovisuals
 Activitats cinematogràfiques i de vídeo
 Activitats de ràdio i televisió

Sector Altres activitats recreatives, culturals i esportives
 Altres activitats artístiques i d'espectacles
 Activitats esportives
 Activitats recreatives i culturals diverses

Sector Activitats diverses de serveis personals
 Rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell
 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen
 Manteniment físic i altres serveis personals

Els resultats de l'Enquesta anual de serveis també es poden descarregar en format PDF a l'apartat Estadística i comptes del sector serveis i, a més, estan disponibles en forma de llibre.