Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector serveis

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació dels serveis de mercat. La finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses de serveis, incloses les de comerç (nombre d'establiments i d'ocupats, volum de negoci, consums intermedis, despeses de personal, inversió, etc.), amb una gran desagregació sectorial.

Les fonts primàries d'informació són l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i la del sector serveis, que són dues enquestes per mostreig de caràcter anual dutes a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb els convenis signats entre els dos instituts).

L'Idescat elabora una estadística anual a partir de les microdades de l'Enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

L'any de referència 2021 s'apliquen diverses millores metodològiques, que es regeixen pel Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, i pel Reglament d'execució (UE) 2020/1197 de la Comissió, de 30 de juliol de 2020, que fan que les dades no siguin estrictament comparables amb les dels anys anteriors.

Taules disponibles

Destinació geogràfica de les vendes

Persones ocupades i hores treballades

Volum de negoci i marge comercial (només per al comerç)

En altres seccions

Taules bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya