Skip to main content
Altres despeses (*)
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total813.840z1.796.579
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes23.87323.335276.358
Venda vehicles de motor15.18315.619261.065
Manteniment i reparació vehicles de motor3.6862.9686.039
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor4.3094.1347.729
Venda i reparació motocicletes i recanvis6956151.525
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor119.204139.103279.643
Intermediaris comerç9.20912.69621.943
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls5451.0462.247
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria1.6931.6643.852
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.8352.8193.126
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos2.7255.6665.495
       Intermediaris especialitzats venda altres productes2.4111.5007.223
Comerç engròs matèries agràries i animals vius2.3192.5856.987
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.0301.7044.786
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells2898822.201
Comerç engròs aliments, begudes i tabac18.32830.55543.318
       Comerç engròs fruites i hortalisses4.6127.16511.049
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos9942.4707.953
       Comerç engròs begudes4.0973.7538.078
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau6.7937.4679.527
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments1.0211.300699
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac8118.4006.011
Comerç engròs articles d'ús domèstic54.53554.977109.884
       Comerç engròs tèxtils4.8021.4102.871
       Comerç engròs peces de vestir i calçat9.0788.08512.776
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió8.0167.33814.488
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja2.3338.1331.627
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica3843.9867.659
       Comerç engròs productes farmacèutics26.41121.19044.010
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic3.5104.83426.452
Comerç engròs equips per a les TIC2.3972.33513.053
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes1.1891.4395.900
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.2088967.153
Comerç engròs altra maquinària i equips20.13812.30135.400
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles2723491.528
       Comerç engròs màquines eina2391.3254.379
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils2895983.511
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina1771303.603
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips19.1609.89822.380
Altres tipus comerç engròs especialitzat11.38323.59047.408
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos1.9783.3436.001
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.2518724.750
       Comerç engròs fusta i materials construcció1.17710.7458.021
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció2.8147735.972
       Comerç engròs productes químics2.5721.90413.066
       Comerç engròs altres productes semielaborats7244452.765
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig8675.5076.833
Comerç engròs no especialitzat894651.650
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes109.284109.797118.667
Comerç detall establiments no especialitzats23.29621.17634.264
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats10.54011.88113.948
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats12.7569.29420.317
Comerç detall aliments, begudes i tabac7.78914.2179.001
       Comerç detall fruites i hortalisses1.3581.0224.066
       Comerç detall carn i productes carnis2.221949784
       Comerç detall peix i marisc766104~
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria1.7372.4542.469
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.3779.202869
       Comerç detall altres productes alimentaris331487813
Comerç detall carburants per a l'automoció1.7643.0264.287
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic71.63364.25263.016
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous28.91128.01043.915
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics2.1381.8411.015
       Comerç detall tèxtils3631.384246
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre2.5571.4801.427
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic2.9344.6922.048
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria5087511.007
       Comerç detall peces de vestir2.9844.7494.637
       Comerç detall calçat i articles cuir1.2734241.755
       Comerç detall productes farmacèutics26.96819.2135.368
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà1.208431928
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics1.7891.275671
Comerç detall en parades i mercats ambulants1.2502.184-68
Comerç detall fora d'establiments3.5524.9438.167
       Comerç detall per correspondència i per Internet2.4224.3816.440
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments1.1305631.727
Transport i emmagatzematge73.31294.145129.284
Transport terrestre; transport per canonades12.04519.68423.536
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera9762.0456.659
       Transport mercaderies per carretera i per canonada11.06817.63916.877
Transport marítim i per vies navegació interiors839819
Transport aeri6.66615.7433.938
Emmagatzematge i activitats afins al transport49.74853.95796.469
       Dipòsit i emmagatzematge9.61021.3056.821
       Activitats afins al transport40.13832.65289.649
Activitats postals i de correus4.7714.7524.522
Hostaleria29.83142.50738.310
Serveis d'allotjament7.46313.29723.739
       Hotels i allotjaments similars5.1819.82519.526
       Allotjaments turístics i altres de curta durada1.9712.9741.943
       Càmpings i altres tipus allotjaments3114982.271
Serveis de menjar i begudes22.36829.21014.571
       Restaurants i establiments de menjars18.55922.91010.906
       Provisió de menjars preparats268612996
       Establiments de begudes3.5415.6892.668
Informació i comunicacions61.31263.453192.874
Edició11.22411.19120.546
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició11.07110.44019.502
       Edició programes informàtics1537511.044
Cinema i vídeo; enregistrament de so1.3031.37817.066
Ràdio i televisió2.8381522.592
Telecomunicacions28.20534.162105.628
       Telecomunicacions per cable4.8233.66152.512
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres23.38130.50153.116
Serveis de tecnologies de la informació17.08414.52140.488
Serveis d'informació6572.0506.555
Activitats immobiliàries56.77652.232175.859
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi40.99247.846144.148
       Activitats immobiliàries per compte d'altri15.7834.38631.711
Activitats professionals, científiques i tècniques91.425131.195245.568
Activitats jurídiques i de comptabilitat29.33527.38944.074
       Activitats jurídiques20.12818.28213.439
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal9.2079.10730.635
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial2.78558.93181.300
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques24.83317.20752.495
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria22.45513.38442.104
       Anàlisis i assajos tècnics2.3783.82310.392
Recerca i desenvolupament14.32412.75720.660
Publicitat i estudis de mercat12.6889.66430.600
       Publicitat10.7058.40728.487
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública1.9821.2582.114
Altres activitats professionals i tècniques7.0454.96715.065
       Activitats de disseny especialitzat1.3378734.306
       Activitats de fotografia6728101.331
       Activitats de traducció i d'interpretació1.0644421.628
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa3.9722.8417.800
Activitats veterinàries4152791.374
Activitats administratives i serveis auxiliars121.46178.296133.581
Activitats de lloguer12.72320.52332.473
       Lloguer vehicles de motor9.1367.19712.587
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual7624.3801.630
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles2.8258.94618.256
Activitats relacionades amb l'ocupació7172.0602.899
Agències de viatges i operadors turístics9.96917.92319.238
Activitats de seguretat i investigació6.5946.0329.677
Serveis a edificis i activitats de jardineria5.7293.2998.467
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions9997343
       Activitats de neteja4.4422.6876.790
       Activitats de jardineria1.1895151.334
Activitats administratives d'oficina i auxiliars85.72828.45960.827
       Activitats administratives i auxiliars oficina7.75410.1195.747
       Activitats de centres d'atenció telefònica1991.0325.221
       Organització convencions i fires de mostres2.9134.7813.659
       Altres activitats de suport a les empreses74.86212.52646.200
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment120.298172.485187.537
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles7.9503.47115.407
Activitats de biblioteques, arxius i museus1.5962.2713.042
Jocs atzar i apostes36.42654.27160.442
Activitats esportives, recreatives i entreteniment74.327112.472108.645
Altres serveis7.06510.16718.898
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics4.2971.7785.615
       Reparació ordinadors i equips de comunicació3.3226672.907
       Reparació efectes personals i domèstics9751.1112.707
Altres activitats de serveis personals2.7688.38912.063
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
up
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)