Skip to main content
Volum de negoci per altres conceptes Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 490.720 420.981 363.335
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 94.413 65.804 52.042
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 36.092 13.448 7.814
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 32.623 10.848 5.857
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 3.468 2.600 1.958
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 57.803 45.545 29.045
Comerç engròs fruites i hortalisses 8.000 7.158 11.488
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 10.573 3.423 3.712
Comerç engròs begudes 8.773 7.862 6.731
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 15.056 14.408 4.101
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 12.650 4.137 2.995
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 2.751 8.557 18
Comerç engròs articles d'ús domèstic 105.046 118.348 65.468
Comerç engròs tèxtils 2.280 2.595 ~
Comerç engròs peces de vestir i calçat 7.033 9.602 4.227
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 15.411 12.067 4.597
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 482 1.076 391
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.851 1.344 977
Comerç engròs productes farmacèutics 48.081 68.106 38.023
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 29.909 23.559 17.253
Comerç engròs equips per a les TIC 116.635 108.412 88.167
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 108.947 102.075 79.365
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 7.688 6.337 8.803
Comerç engròs altra maquinària i equips 122.758 146.933 156.669
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 17.188 20.182 14.558
Comerç engròs màquines eina 5.066 4.522 8.261
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 9.094 8.446 9.709
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 24.358 25.254 28.094
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 67.052 88.528 96.046
Altres tipus comerç engròs especialitzat 99.931 37.667 30.619
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.125 154 4.027
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 7.157 2.231 929
Comerç engròs fusta i materials construcció 28.152 7.959 12.081
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 4.116 2.497 1.511
Comerç engròs productes químics 27.404 13.904 5.165
Comerç engròs altres productes semielaborats 5.711 6.818 6.906
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 20.265 4.105 ~
Comerç engròs no especialitzat 219 2.177 1.019
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 91.008 67.143 75.822
Comerç detall establiments no especialitzats 6.600 6.543 5.099
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 2.998 3.000 1.434
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 3.602 3.543 3.665
Comerç detall aliments, begudes i tabac 8.716 8.893 10.237
Comerç detall fruites i hortalisses ~ 281 897
Comerç detall carn i productes carnis 1.868 ~ 23
Comerç detall peix i marisc ~ 220 43
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 3.725 4.332 4.918
Comerç detall begudes i productes de tabac 2.160 3.824 1.255
Comerç detall altres productes alimentaris 963 236 3.102
Comerç detall carburants per a l'automoció 39.746 20.860 22.194
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 31.796 21.503 32.739
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 6.490 6.298 14.718
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 1.421 2.165 6.055
Comerç detall tèxtils 1.278 1.988 ~
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 6.979 340 ~
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 7.914 ~ 3.605
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 4.082 2.851 639
Comerç detall peces de vestir 2.277 6.805 7.426
Comerç detall calçat i articles cuir ~ 364 25
Comerç detall productes farmacèutics 481 99 ~
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 38 592 ~
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 837 ~ 272
Comerç detall en parades i mercats ambulants ~ ~ ~
Comerç detall fora d'establiments 4.151 9.344 5.552
Comerç detall per correspondència i per Internet 1.323 1.284 471
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 2.828 8.060 5.081
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.