Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   110,3   8,48,4
Indústries extractives   97,7   13,013,0
Indústries manufactureres   108,8   9,59,5
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   97,3   -7,4-7,4
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   132,9   34,834,8
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   95,1   5,75,7
     indústries químiques   111,3   8,88,8
     fabricació de productes farmacèutics   118,7   10,410,4
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   113,0   12,112,1
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,6   6,56,5
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   119,4   30,230,2
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   106,2   31,531,5
     fabricació de maquinària i equips mecànics   94,2   0,30,3
     fabricació de material de transport   106,1   6,06,0
     altres indústries manufactureres   112,6   0,40,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   126,4   0,30,3
Subministrament d'aigua   104,0   6,16,1
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   106,0   4,04,0
Indústries extractives   93,1   17,817,8
Indústries manufactureres   105,7   6,86,8
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   :   ::
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   :   ::
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   :   ::
     indústries químiques   109,8   9,39,3
     fabricació de productes farmacèutics   106,8   9,09,0
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   113,2   7,67,6
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   100,4   7,97,9
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   :   ::
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   :   ::
     fabricació de maquinària i equips mecànics   103,0   20,520,5
     fabricació de material de transport   :   ::
     altres indústries manufactureres   :   ::
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   110,1   -7,6-7,6
Subministrament d'aigua   92,4   3,03,0
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.

: No disponible.

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) creix un 8,4% interanual a Catalunya al gener del 2018. Augmenten les indústries extractives (13%), les indústries manufactureres (9,5%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (0,3%) i el subministrament d'aigua (6,1%), respecte el mes de gener de 2017. Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (34,8%), materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (31,5%) i metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (30,2%). En sentit contrari, només mostren decrements les indústries d'alimentació, begudes i tabac (-7,4%). A Espanya l'IPI puja un 4% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 12 de març del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: