Saltar al contingut principal
Població. Per tipus d'habitatges familiars Catalunya
Població total En habitatges sense població activa En habitatges sense perceptors d'ingressos Població assalariada amb contracte temporal En habitatges amb tots els assalariats amb contracte temporal Població desocupada En habitatges amb tots els actius desocupats
2023 7.722,1 1.326,0 145,0 432,3 182,9 363,9 134,8
2022 7.592,2 1.340,5 134,4 514,5 231,8 376,8 139,5
2021 7.573,3 1.323,6 170,4 598,9 282,2 450,1 167,3
2020 7.569,2 1.335,1 188,2 552,1 259,1 482,3 182,8
2019 7.532,5 1.329,7 154,3 630,9 313,7 426,4 150,3
2018 7.450,5 1.305,2 178,5 620,2 299,6 436,4 160,9
2017 7.375,6 1.266,6 173,9 592,7 298,5 507,2 192,2
2016 7.339,8 1.224,5 206,3 561,9 289,8 593,6 238,9
2015 7.317,2 1.203,0 224,5 500,2 258,9 703,1 304,3
2014 7.324,7 1.203,6 201,1 460,0 242,5 773,3 329,3
2013 7.371,3 1.191,2 235,4 460,0 243,8 893,2 384,0
2012 7.421,5 1.192,4 262,4 467,8 238,7 880,7 374,9
2011 7.431,5 1.115,0 200,9 546,0 272,9 760,0 293,0
2010 7.406,6 1.099,1 152,0 497,1 239,5 696,7 248,4
2009 7.378,5 1.064,0 158,7 501,6 252,3 636,9 217,2
2008 7.308,8 1.015,6 124,9 637,6 288,1 349,6 89,9
2007 7.170,8 1.002,6 106,4 711,1 329,3 247,5 57,4
2006 7.018,8 980,0 96,6 764,2 362,3 242,1 58,4
2005 6.887,7 958,8 96,3 696,7 313,9 250,4 59,2
2004 6.734,7 947,5 114,7 645,5 324,3 341,3 85,4
2003 6.590,4 936,3 95,7 613,6 305,5 349,3 76,0
2002 6.427,7 934,0 88,2 578,7 276,7 328,7 76,4
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Habitatges sense perceptors d'ingressos: Es consideren perceptors d'ingressos els ocupats, els jubilats, els que perceben pensions diferents de la de jubilació o els que reben prestacions per desocupació.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.