Saltar al contingut principal
Producte interior brut. Per components de la demanda. A preus corrents Catalunya
PIB Demanda interna Consum de les llars Consum de les adm. públiques (1) Formació bruta de capital (2) FBCF (béns d'equipament i altres actius) FBCF (construcció) Saldo amb l'exterior (3) (4) Saldo amb l'estranger (4) Exportacions totals a l'estranger Exportacions de béns i serveis Consum dels estrangers al territori Importacions totals de l'estranger Importacions de béns i serveis Consum dels residents a l'estranger
2022 (p) 270.710 232.794 135.491 46.439 50.865 26.955 23.231 37.915 20.892 118.322 103.824 14.498 97.430 93.022 4.408
2021 (p) 244.839 212.440 122.222 44.230 45.988 24.924 20.382 32.399 15.204 91.337 86.113 5.224 76.133 73.926 2.207
2020 (p) 225.059 198.409 113.606 42.350 42.454 23.095 19.223 26.650 10.290 74.317 70.853 3.464 64.027 62.374 1.654
2019 251.556 215.456 129.539 40.064 45.853 24.663 20.889 36.101 15.699 97.303 81.257 16.045 81.604 76.922 4.682
2018 242.434 209.968 126.739 38.374 44.854 25.196 19.165 32.466 15.835 94.297 78.949 15.348 78.462 74.132 4.330
2017 232.187 200.509 121.847 37.367 41.294 24.005 16.882 31.678 18.748 90.756 76.355 14.400 72.007 68.566 3.441
2016 222.514 191.693 116.839 36.642 38.212 22.148 15.248 30.821 19.142 84.608 71.372 13.236 65.466 62.674 2.792
2015 213.746 186.512 114.219 36.101 36.192 21.125 14.331 27.234 17.140 82.014 69.354 12.660 64.874 62.290 2.584
2014 204.896 177.089 110.370 33.694 33.025 19.141 13.685 27.807 15.524 78.456 65.979 12.477 62.932 60.602 2.330
2013 201.531 173.260 108.006 33.383 31.871 18.383 13.602 28.271 16.061 76.798 64.913 11.885 60.737 58.574 2.163
2012 201.768 180.175 112.251 33.934 33.989 18.631 15.520 21.593 12.314 74.119 63.763 10.356 61.804 59.781 2.023
2011 208.341 188.611 113.778 35.793 39.041 18.947 19.864 19.730 7.491 70.133 60.426 9.707 62.643 60.922 1.721
2010 208.593 192.717 112.823 36.412 43.482 20.187 22.892 15.876 3.393 62.956 53.846 9.110 59.563 57.670 1.893
2009 206.813 193.972 110.914 36.198 46.861 19.736 26.065 12.841 3.044 55.504 46.893 8.611 52.460 50.669 1.791
2008 216.220 208.342 116.861 33.361 58.120 23.511 33.716 7.878 -4.592 65.807 56.627 9.180 70.399 68.082 2.317
2007 212.244 204.508 114.152 30.231 60.125 23.756 35.189 7.736 -9.505 64.758 55.666 9.092 74.264 71.789 2.474
2006 199.153 189.235 106.473 27.284 55.478 21.039 33.236 9.918 -8.714 61.084 52.347 8.738 69.798 67.507 2.291
2005 183.581 172.848 99.419 24.810 48.619 18.778 29.128 10.733 -8.646 55.430 47.144 8.286 64.076 61.824 2.252
2004 169.931 158.834 92.225 22.644 43.966 17.070 25.659 11.097 -7.290 51.131 43.393 7.738 58.421 56.581 1.841
2003 156.673 145.613 84.936 20.446 40.231 16.073 22.992 11.060 -4.080 48.901 41.710 7.191 52.980 51.389 1.591
2002 145.947 135.400 80.033 18.667 36.700 15.074 20.469 10.546 -2.765 48.737 41.652 7.085 51.502 50.032 1.470
2001 136.952 126.140 74.722 17.131 34.287 14.924 18.356 10.812 -3.164 47.881 40.743 7.138 51.046 49.461 1.585
2000 127.605 117.546 69.894 15.832 31.820 14.372 16.329 10.060 -5.444 44.160 37.382 6.778 49.604 48.230 1.374
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de març de 2023.

PIBA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum de les administracions públiques
Despesa efectuada per les administracions públiques per satisfer necessitats col·lectives.
Consum de les llars
Despesa efectuada per les llars per satisfer les necessitats individuals. No inclou, per tant, els valors dels béns i serveis consumits per les llars però finançats per altres sectors institucionals com les administracions públiques.
Demanda interna
Variable resultant d'agregar el consum final i la formació bruta de capital. Recull la part de la demanda total que es produeix i es destina a les unitats que actuen en el territori.
Exportació i importació de béns i serveis amb l'estranger
Conjunt de mercaderies que inclouen tots els béns que surten o entren al territori amb destinació o origen a l'estranger, i també tots els serveis prestats entre unitats residents i no residents, com ara el transport, l'assegurança o els associats amb el turisme.
Formació bruta de capital o inversió
Valor dels béns durables adquirits per les unitats de producció per tal d'utilitzar-los durant més d'un any en els processos productius. Aquesta variable agrupa tres components: la inversió en construcció, la inversió en béns d'equipament i la variació d'existències. L'agregació dels dos primers constitueix la formació bruta de capital fix.
Preu corrent
Mesura econòmica d'una variable en un moment concret i que reflecteix els creixements deguts a la variació real i a la variació de preus.
Producte interior brut (PIB)
Valoració del resultat final de l'activitat productiva en el territori. Es calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant-ne els consums intermedis i afegint-hi els impostos nets que graven els productes.

Aspectes metodològics

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis). Per efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda. Finalment, des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les variables que s'inclouen en el PIB anual elaborat des de la perspectiva de l'oferta són les següents:

 • Agricultura (on s'inclouen totes les activitats del sector primari: agricultura, pesca i silvicultura).
 • Indústria.
 • Indústria manufacturera.
 • Construcció.
 • Serveis (detallats en tres agrupacions de seccions de branques: les branques G, H i I de la CCAE-2009, corresponents a comerç, transport i hostaleria; les seccions J a M i R a U, d'activitats immobiliàries, professionals i altres; i les seccions O, P i Q d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials).
 • Valor afegit brut (obtingut agregant les branques de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
 • Impostos nets sobre productes.

Els Comptes econòmics anuals de Catalunya , Revisió estadística 2019, es presenten els resultats detallats a quaranta-quatre branques d'activitat.

Les variables que s'inclouen en el PIB des de l'òptica de la demanda són les següents:

 • Consum de les llars.
 • Consum de les administracions públiques (on s'inclou el consum de les entitats sense finalitat de lucre al servei de les llars).
 • Formació bruta de capital (desagregada en béns d'equipament i altres actius i construcció, i on també s'inclou la variació d'existències).
 • Demanda interna (obtinguda agregant el consum de les llars, el consum de les administracions públiques i la formació bruta de capital).
 • Saldo amb l'exterior (resultat de l'agregació del saldo amb l'estranger i el saldo amb la resta d'Espanya; es difon en termes d'aportació al creixement del PIB).
 • Saldo amb l'estranger (es difon en termes d'aportació al creixement del PIB).
 • Exportacions de béns i serveis (inclou les exportacions de serveis no turístics).
 • Consum dels estrangers en el territori.
 • Exportacions totals amb l'estranger (resultat de l'agregació de les exportacions de béns i serveis i del consum dels estrangers en el territori).
 • Importacions de béns i serveis (inclou les importacions de serveis no turístics).
 • Consum dels residents a l'estranger.
 • Importacions totals amb l'estranger (resultat de l'agregació de les importacions de béns i serveis i del consum dels residents a l'estranger).

Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions, i no en taxes de creixement, perquè la magnitud de les seves variacions distorsionaria els resultats i en dificultaria la comprensió. Les aportacions al creixement del PIB es calculen ponderant el creixement de cada variable amb el seu pes relatiu en el període anterior.

El mètode de càlcul del creixement en volum es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

Els Comptes econòmics de Catalunya canvien la seva base comptable, per adoptar l'any 2010 com a referència. Els canvis de base comptable en el context de les estimacions de comptes nacionals tenen un doble objectiu.

1. Permetre actualitzar i homogeneïtzar els criteris metodològics acordats internacionalment. En aquest sentit, el del 2010 comporta dos canvis rellevants:

 • 1.1 El tractament de l'activitat de recerca i desenvolupament. A partir del Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010) l'activitat de recerca i desenvolupament es pot considerar un actiu. Per tant, això implica un augment de la inversió i també del PIB. Amb el sistema anterior, la recerca i desenvolupament es considerava despesa.
 • 1.2 El tractament de les activitats il·legals. Aquest és un canvi metodològic que s'ha incorporat a la base comptable 2010, però que no correspon a un canvi lligat al SEC 2010. S'han estimat de manera diferenciada tres tipus d'activitats il·legals: la prostitució, el tràfic de drogues i el contraban de tabac.

2. Permetre incorporar canvis estadístics en les fonts i els mètodes d'estimació per obtenir, amb la màxima fidelitat, la mesura de l'activitat econòmica generada al territori. En els Comptes econòmics de Catalunya es presenten la definició de variables, les fonts i la metodologia de l'operació, on s'inclou una breu explicació de la problemàtica de l'enllaç de les bases comptables.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió Estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. Les dades del període 2000-2016 tenen caràcter definitiu i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. A banda d'això, les estimacions dels darrers tres anys (t-1, t-2 i t-3) tenen caràcter provisional; a més, les dels darrers dos anys (t-1 i t-2) són un avanç de resultats elaborat, bàsicament, amb informació conjuntural, mentre que les de l'any t-3 s'elaboren amb informació estructural.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".