Saltar al contingut principal
Producte interior brut. Per sectors. A preus corrents Catalunya
PIB Valor afegit brut Agricultura Indústria Ind. manufacturera Construcció Serveis Comerç, transport i hostaleria Act. immobiliàries, professionals i altres Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials Impostos nets sobre productes
2022 (p) 270.710 250.221 1.622 50.186 39.825 11.229 187.185 63.430 84.067 39.688 20.489
2021 (p) 244.839 225.105 2.040 45.408 37.935 10.566 167.090 52.127 77.407 37.557 19.735
2020 (p) 225.059 207.767 2.267 41.141 34.712 10.069 154.290 44.129 74.302 35.859 17.292
2019 251.556 231.125 2.238 44.965 37.799 12.218 171.704 57.435 78.839 35.430 20.431
2018 242.434 221.972 2.089 43.683 36.977 11.457 164.742 55.699 74.886 34.157 20.462
2017 232.187 212.921 2.095 42.059 35.381 10.766 158.000 54.342 70.800 32.858 19.266
2016 222.514 204.386 1.944 40.640 34.085 10.132 151.669 51.833 67.804 32.032 18.128
2015 213.746 196.543 1.850 39.350 32.525 9.379 145.963 49.352 65.529 31.082 17.204
2014 204.896 189.036 1.916 36.846 30.867 8.977 141.297 48.080 63.577 29.640 15.860
2013 201.531 185.787 1.993 35.639 29.333 9.172 138.983 48.496 61.326 29.162 15.744
2012 201.768 187.197 1.793 35.142 29.211 10.761 139.500 48.881 61.689 28.930 14.571
2011 208.341 193.619 1.837 36.830 30.894 13.924 141.027 49.627 62.534 28.866 14.722
2010 208.593 193.357 1.825 36.637 30.861 16.319 138.576 49.475 60.303 28.799 15.236
2009 206.813 195.301 1.999 34.792 29.022 21.358 137.151 48.734 60.273 28.144 11.512
2008 216.220 200.725 1.969 39.574 34.302 22.774 136.407 48.970 60.862 26.576 15.495
2007 212.244 192.814 2.048 39.485 34.858 22.366 128.915 47.017 57.776 24.122 19.431
2006 199.153 179.293 2.127 37.925 33.663 21.373 117.869 44.566 51.578 21.724 19.860
2005 183.581 165.656 2.051 36.292 32.275 18.783 108.529 41.540 47.113 19.876 17.926
2004 169.931 154.018 1.942 35.988 32.513 16.415 99.673 38.709 42.664 18.300 15.913
2003 156.673 142.743 2.081 34.265 31.190 14.788 91.609 36.010 38.806 16.793 13.930
2002 145.947 133.434 2.043 33.538 30.752 13.656 84.197 33.512 35.482 15.202 12.512
2001 136.952 125.243 2.176 33.295 30.832 12.493 77.278 30.412 32.920 13.945 11.710
2000 127.605 116.554 1.942 31.331 29.087 10.996 72.285 28.835 30.276 13.174 11.051
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de març de 2023.

PIBA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Impostos nets sobre productes
Pagaments que inclouen l'IVA, que grava els productes i els impostos nets de subvencions sobre els productes i sobre les importacions. La nova assignació d'impostos és conseqüència del canvi de valoració del VAB, que amb la nova base comptable és a preus bàsics, i permet equilibrar el PIB des de l'òptica de l'oferta i la demanda.
Preu corrent
Mesura econòmica d'una variable en un moment concret i que reflecteix els creixements deguts a la variació real i a la variació de preus.
Producte interior brut (PIB)
Valoració del resultat final de l'activitat productiva en el territori. Es calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant-ne els consums intermedis i afegint-hi els impostos nets que graven els productes.
Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis). Per efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda. Finalment, des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les variables que s'inclouen en el PIB anual elaborat des de la perspectiva de l'oferta són les següents:

 • Agricultura (on s'inclouen totes les activitats del sector primari: agricultura, pesca i silvicultura).
 • Indústria.
 • Indústria manufacturera.
 • Construcció.
 • Serveis (detallats en tres agrupacions de seccions de branques: les branques G, H i I de la CCAE-2009, corresponents a comerç, transport i hostaleria; les seccions J a M i R a U, d'activitats immobiliàries, professionals i altres; i les seccions O, P i Q d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials).
 • Valor afegit brut (obtingut agregant les branques de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
 • Impostos nets sobre productes.

Els Comptes econòmics anuals de Catalunya , Revisió estadística 2019, es presenten els resultats detallats a quaranta-quatre branques d'activitat.

Les variables que s'inclouen en el PIB des de l'òptica de la demanda són les següents:

 • Consum de les llars.
 • Consum de les administracions públiques (on s'inclou el consum de les entitats sense finalitat de lucre al servei de les llars).
 • Formació bruta de capital (desagregada en béns d'equipament i altres actius i construcció, i on també s'inclou la variació d'existències).
 • Demanda interna (obtinguda agregant el consum de les llars, el consum de les administracions públiques i la formació bruta de capital).
 • Saldo amb l'exterior (resultat de l'agregació del saldo amb l'estranger i el saldo amb la resta d'Espanya; es difon en termes d'aportació al creixement del PIB).
 • Saldo amb l'estranger (es difon en termes d'aportació al creixement del PIB).
 • Exportacions de béns i serveis (inclou les exportacions de serveis no turístics).
 • Consum dels estrangers en el territori.
 • Exportacions totals amb l'estranger (resultat de l'agregació de les exportacions de béns i serveis i del consum dels estrangers en el territori).
 • Importacions de béns i serveis (inclou les importacions de serveis no turístics).
 • Consum dels residents a l'estranger.
 • Importacions totals amb l'estranger (resultat de l'agregació de les importacions de béns i serveis i del consum dels residents a l'estranger).

Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions, i no en taxes de creixement, perquè la magnitud de les seves variacions distorsionaria els resultats i en dificultaria la comprensió. Les aportacions al creixement del PIB es calculen ponderant el creixement de cada variable amb el seu pes relatiu en el període anterior.

El mètode de càlcul del creixement en volum es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

Els Comptes econòmics de Catalunya canvien la seva base comptable, per adoptar l'any 2010 com a referència. Els canvis de base comptable en el context de les estimacions de comptes nacionals tenen un doble objectiu.

1. Permetre actualitzar i homogeneïtzar els criteris metodològics acordats internacionalment. En aquest sentit, el del 2010 comporta dos canvis rellevants:

 • 1.1 El tractament de l'activitat de recerca i desenvolupament. A partir del Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010) l'activitat de recerca i desenvolupament es pot considerar un actiu. Per tant, això implica un augment de la inversió i també del PIB. Amb el sistema anterior, la recerca i desenvolupament es considerava despesa.
 • 1.2 El tractament de les activitats il·legals. Aquest és un canvi metodològic que s'ha incorporat a la base comptable 2010, però que no correspon a un canvi lligat al SEC 2010. S'han estimat de manera diferenciada tres tipus d'activitats il·legals: la prostitució, el tràfic de drogues i el contraban de tabac.

2. Permetre incorporar canvis estadístics en les fonts i els mètodes d'estimació per obtenir, amb la màxima fidelitat, la mesura de l'activitat econòmica generada al territori. En els Comptes econòmics de Catalunya es presenten la definició de variables, les fonts i la metodologia de l'operació, on s'inclou una breu explicació de la problemàtica de l'enllaç de les bases comptables.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió Estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. Les dades del període 2000-2016 tenen caràcter definitiu i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. A banda d’això, les estimacions dels darrers tres anys (t-1, t-2 i t-3) tenen caràcter provisional; a més, les dels darrers dos anys (t-1 i t-2) són un avanç de resultats elaborat, bàsicament, amb informació conjuntural, mentre que les de l’any t-3 s’elaboren amb informació estructural.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".