Saltar al contingut principal

VAB a preus bàsics. Per branques d'activitat. A preus corrents

Valor afegit brut a preus bàsics. Per branques d'activitat. A preus corrents Catalunya
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Valor afegit brut 224.198 207.815 230.966 221.972 212.921 204.386 196.543 189.036 185.787 187.197 193.619 193.357 195.301 200.725 192.814 179.293 165.656 154.018 142.743 133.434 125.243 116.554
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2.180 2.478 2.288 2.089 2.095 1.944 1.850 1.916 1.993 1.793 1.837 1.825 1.999 1.969 2.048 2.127 2.051 1.942 2.081 2.043 2.176 1.942
Indústria i activitats de sanejament 45.462 40.777 44.477 43.683 42.059 40.640 39.350 36.846 35.639 35.142 36.830 36.637 34.792 39.574 39.485 37.925 36.292 35.988 34.265 33.538 33.295 31.331
Indústria manufacturera 38.317 34.456 37.417 36.977 35.381 34.085 32.525 30.867 29.333 29.211 30.894 30.861 29.022 34.302 34.858 33.663 32.275 32.513 31.190 30.752 30.832 29.087
Indústries extractives : : 255 226 196 201 287 341 387 342 323 253 326 404 345 301 292 292 250 208 208 167
Indústries alimentació, begudes i tabac : : 6.035 6.012 5.604 5.385 5.380 5.122 5.048 4.985 4.777 4.947 4.793 5.049 4.673 4.551 4.183 4.234 3.977 3.697 3.833 3.579
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat : : 2.219 2.388 2.361 2.389 2.288 2.239 2.244 2.103 2.281 2.065 2.060 2.386 2.596 2.604 2.565 2.737 2.914 2.821 2.940 2.794
Indústries fusta i paper : : 1.829 1.697 1.732 1.609 1.520 1.434 1.497 1.602 1.687 1.592 1.479 1.677 1.776 1.670 1.669 1.657 1.648 1.571 1.528 1.438
Arts gràfiques i suports enregistrats : : 793 786 679 719 745 836 856 787 886 1.033 942 1.139 1.114 1.024 1.056 1.110 1.026 1.005 985 1.001
Indústries químiques i refinació petroli : : 4.964 4.405 4.741 4.584 4.253 3.196 2.960 3.070 3.527 3.336 2.559 2.832 3.316 3.545 3.432 3.574 3.125 3.276 3.278 3.246
Fabricació productes farmacèutics : : 3.367 3.068 3.338 3.484 3.246 3.556 2.872 2.597 2.928 3.043 2.736 2.721 2.419 2.116 2.062 1.885 1.871 1.743 1.596 1.397
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques : : 1.773 1.743 1.629 1.613 1.607 1.484 1.451 1.271 1.373 1.412 1.315 1.562 1.680 1.592 1.634 1.674 1.694 1.762 1.645 1.641
Indústries altres productes minerals no metàl·lics : : 976 1.016 997 979 918 852 766 857 1.160 1.302 1.503 2.001 2.147 2.040 1.922 1.825 1.643 1.559 1.539 1.412
Metal·lúrgia : : 685 728 679 635 621 526 543 693 620 615 427 655 765 736 543 621 545 651 768 742
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària : : 3.489 3.687 3.259 2.982 2.680 2.541 2.433 2.489 2.729 2.904 2.997 3.947 3.601 3.441 3.337 3.143 3.028 2.901 2.899 2.645
Fabricació productes informàtics i electrònics : : 793 699 651 618 560 525 511 527 505 620 638 728 789 762 667 638 703 803 940 882
Fabricació materials i equips elèctrics : : 1.090 1.080 1.002 908 905 916 858 975 1.081 1.045 1.021 1.337 1.374 1.325 1.295 1.335 1.399 1.373 1.350 1.270
Fabricació maquinària i equips ncaa : : 1.793 2.142 1.975 1.836 1.833 1.819 1.876 1.837 1.873 1.812 1.617 2.301 2.139 2.108 2.087 2.052 1.925 1.965 2.115 1.963
Fabricació material de transport : : 5.011 5.106 4.498 4.127 3.746 3.707 3.260 3.032 3.286 2.884 2.668 3.458 4.020 3.799 3.647 3.998 3.785 3.842 3.790 3.552
Mobles i indústries manufactureres diverses : : 1.152 1.092 1.053 1.058 1.140 1.032 1.119 1.298 1.169 1.290 1.229 1.480 1.448 1.443 1.312 1.196 1.099 1.017 978 958
Reparació i instal·lació maquinària i equips : : 1.448 1.327 1.185 1.160 1.081 1.082 1.038 1.088 1.011 962 1.040 1.028 1.002 907 865 835 806 766 647 567
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat : : 3.851 3.443 3.388 3.205 3.596 2.881 3.613 3.469 3.238 3.247 3.209 2.764 2.341 2.199 2.117 1.775 1.615 1.510 1.386 1.280
Captació, potabilització i distribució d'aigua : : 781 828 882 867 813 754 623 707 926 784 750 760 707 638 603 534 460 411 367 332
Sanejament, gestió residus i descontaminació : : 2.172 2.209 2.211 2.282 2.129 2.003 1.683 1.414 1.449 1.492 1.486 1.345 1.235 1.125 1.005 874 750 656 502 464
Construcció 11.359 10.856 12.141 11.457 10.766 10.132 9.379 8.977 9.172 10.761 13.924 16.319 21.358 22.774 22.366 21.373 18.783 16.415 14.788 13.656 12.493 10.996
Serveis 165.197 153.705 172.061 164.742 158.000 151.669 145.963 141.297 138.983 139.500 141.027 138.576 137.151 136.407 128.915 117.869 108.529 99.673 91.609 84.197 77.278 72.285
Act. immobiliàries, professionals i altres 75.484 73.598 78.830 74.886 70.800 67.804 65.529 63.577 61.326 61.689 62.534 60.303 60.273 60.862 57.776 51.578 47.113 42.664 38.806 35.482 32.920 30.276
Comerç, transport i hostaleria 49.947 43.078 57.516 55.699 54.342 51.833 49.352 48.080 48.496 48.881 49.627 49.475 48.734 48.970 47.017 44.566 41.540 38.709 36.010 33.512 30.412 28.835
Informació i comunicacions 9.296 8.976 9.096 8.548 8.229 7.454 6.887 6.274 6.096 6.398 6.614 6.684 6.899 7.146 6.303 6.088 5.918 5.603 5.740 5.368 5.059 4.614
Activitats financeres i d'assegurances 7.360 7.408 7.289 7.569 6.929 6.856 6.941 6.892 6.323 7.286 7.708 8.321 10.801 9.807 9.324 7.821 7.299 7.066 6.641 6.454 6.010 5.309
Activitats immobiliàries 27.321 27.436 28.088 26.530 25.089 24.467 24.074 24.272 24.294 23.450 22.673 20.359 18.090 18.384 17.500 15.003 13.034 11.105 9.347 8.029 6.946 6.400
Activitats professionals, científiques i administratives 22.910 21.290 24.140 22.223 20.942 19.743 18.821 17.810 16.630 16.408 17.279 16.666 16.340 17.460 16.797 15.449 14.187 12.931 11.596 10.570 10.099 9.462
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 39.766 37.029 35.714 34.157 32.858 32.032 31.082 29.640 29.162 28.930 28.866 28.799 28.144 26.576 24.122 21.724 19.876 18.300 16.793 15.202 13.945 13.174
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis 8.597 8.488 10.217 10.016 9.611 9.285 8.806 8.329 7.983 8.148 8.260 8.272 8.143 8.064 7.853 7.217 6.675 5.958 5.482 5.062 4.807 4.492
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 18 de març de 2022.

Estadística PIBA

Nota metodològica

Definició de conceptes

Preu corrent
Mesura econòmica d'una variable en un moment concret i que reflecteix els creixements deguts a la variació real i a la variació de preus.
Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".