Saltar al contingut principal

Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats

Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats
Cost total brut D'1 a 49 treballadors De 50 a 199 treballadors De 200 i més treballadors Catalunya Espanya Cost brut net D'1 a 49 treballadors De 50 a 199 treballadors De 200 i més treballadors Catalunya Espanya
2021 30.132,5 38.155,9 39.613,8 35.171,5 32.906,6 30.016,1 37.929,0 39.446,2 35.014,4 32.710,7
2020 27.111,6 35.441,2 38.313,0 32.787,8 31.150,2 26.988,1 35.195,0 38.155,4 32.627,4 30.965,8
2019 28.823,3 37.056,5 38.989,3 34.014,6 31.834,6 28.657,0 36.784,5 38.810,1 33.822,0 31.631,8
2018 28.332,0 35.533,2 38.067,6 33.096,6 31.085,8 28.205,4 35.277,3 37.879,1 32.922,3 30.883,4
2017 27.417,7 35.065,5 37.783,8 32.374,7 30.744,8 27.270,7 34.796,9 37.611,2 32.193,7 30.535,9
2016 26.883,4 35.751,6 38.355,0 32.477,6 30.708,3 26.698,0 35.518,1 38.188,9 32.288,8 30.491,3
2015 27.087,8 35.770,3 38.268,3 32.514,1 30.857,3 26.894,1 35.534,0 38.070,5 32.310,1 30.643,9
2014 26.728,5 36.302,0 37.772,0 32.250,9 30.653,1 26.583,3 36.082,1 37.632,8 32.092,6 30.489,9
2013 27.760,8 36.064,9 38.551,5 32.935,8 30.844,5 27.653,6 35.850,0 38.418,9 32.798,4 30.686,7
2012 28.486,6 36.302,2 38.227,1 33.157,7 30.905,6 28.253,6 35.987,2 37.979,6 32.902,9 30.667,4
2011 28.713,6 35.577,2 38.819,0 33.319,9 31.170,1 28.396,7 35.218,0 38.570,8 33.016,3 30.886,6
2010 28.720,6 34.508,1 38.512,0 32.951,8 30.819,5 28.418,4 34.190,4 38.257,5 32.661,3 30.541,3
2009 28.453,3 35.020,2 38.123,7 32.721,3 30.670,1 28.151,1 34.715,7 37.888,8 32.439,1 30.402,3
2008 27.728,3 34.604,1 37.228,1 31.922,4 29.609,8 27.429,4 34.317,4 37.004,2 31.648,1 29.363,0
2007 25.436,7 33.973,6 34.855,1 29.701,8 27.673,0 25.125,1 33.653,2 34.599,9 29.404,2 27.406,1
2006 24.258,4 31.657,9 34.125,4 28.330,4 26.611,1 23.954,1 31.352,5 33.882,4 28.042,5 26.360,6
2005 23.480,7 30.647,6 33.191,9 27.440,3 25.737,0 23.173,7 30.375,7 32.945,3 27.156,1 25.501,8
2004 22.886,9 29.891,7 32.466,4 26.740,5 25.059,6 22.589,2 29.675,8 32.250,0 26.479,8 24.838,1
2003 21.838,0 28.550,9 32.069,8 25.805,4 24.304,2 21.560,4 28.356,6 31.866,6 25.563,1 24.091,7
2002 21.469,8 26.850,9 30.479,1 24.852,5 23.365,5 21.213,9 26.641,2 30.283,7 24.621,1 23.162,4
2001 20.432,0 24.698,0 29.474,1 23.638,0 22.493,2 20.205,4 24.458,9 29.303,3 23.423,7 22.294,4
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.

Darrera actualització: 4 d'agost de 2022.

Estadística ECL

Nota metodològica

Definició de conceptes

Costos laborals
Valors suportats pels ocupadors per l'ús del factor treball. Es desglossen en: costos salarials i costos no salarials.
Costos no salarials
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i la resta de despeses a càrrec de l'empresari.
Costos salarials
Pagaments en metàl·lic i en espècie per les hores treballades més vacances i festius. Inclouen el sou base més els complements i s'expressen en termes bruts.

Aspectes metodològics

L'Enquesta anual de cost laboral (EACL, d'ara en endavant) és una operació estadística de periodicitat anual que completa els resultats obtinguts a l'Enquesta trimestral de cost laboral. S'elabora a partir d'un qüestionari annex a l'ETCL durant el tercer trimestre de l'any posterior a l'any de referència. El període de referència dels resultats de l'ETCL és el trimestre natural i el període de referència de la informació sol·licitada és el mes natural. És per aquest motiu que cal un mòdul que reculli aquells costos laborals que tenen un període de venciment superior al mes. Entre aquestes partides destaquen les cotitzacions voluntàries, les prestacions socials directes o les despeses de formació, que s'incorporen al mòdul que dóna lloc a l'Enquesta anual de cost laboral. La unitat estadística de l'EACL és, igual que a l'ETCL, el compte de cotització a la Seguretat Social.

L'objectiu de l'EACL és conèixer anualment el cost del factor treball i dels seus components: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació.

Fins a l'any 2007 els resultats es presenten per agrupació de seccions d'activitat tenint en compte la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2008 els resultats es presenten per agrupació de seccions d'activitat tenint en compte la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".