Saltar al contingut principal

Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat

Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat Catalunya
Per grups d'edat Menys de 25 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Per nacionalitat Espanya Resta del món
2021 28.145,02 13.218,66 23.026,10 28.220,68 30.941,02 30.995,02 28.145,02 28.907,07 22.639,44
2020 27.100,11 13.393,50 22.338,55 27.340,77 29.854,86 29.732,31 27.100,11 27.814,10 21.685,53
2019 25.968,20 13.070,69 21.656,58 26.755,81 28.446,07 28.824,02 25.968,20 26.713,00 20.470,25
2018 25.552,84 13.020,99 21.621,47 26.803,12 27.552,72 27.918,39 25.552,84 26.123,46 20.514,40
2017 25.180,45 11.183,93 20.295,36 26.048,05 27.398,90 27.591,41 25.180,45 25.933,38 18.778,91
2016 24.454,64 10.809,83 19.522,21 25.255,98 26.701,36 26.933,50 24.454,64 25.229,44 17.153,39
2015 24.321,57 11.051,99 19.901,30 24.779,02 26.887,21 26.939,09 24.321,57 25.037,45 17.495,95
2014 23.927,17 11.835,17 20.051,79 24.819,40 26.715,54 26.870,15 23.927,17 24.315,75 19.746,82
2013 24.253,73 10.471,48 19.250,22 25.273,28 26.907,69 26.709,89 24.253,73 25.051,99 16.576,47
2012 24.436,39 11.339,79 20.235,80 25.676,02 26.838,01 26.893,49 24.436,39 25.236,72 16.543,95
2011 24.499,32 12.278,77 20.975,62 25.756,86 27.257,05 27.508,98 24.499,32 25.242,65 17.788,66
2010 24.449,19 14.118,39 21.346,22 25.791,59 27.296,17 28.474,61 24.449,19 25.266,18 17.881,77
2009 23.851,31 12.754,90 21.321,57 24.863,31 26.366,02 26.812,30 23.851,31 24.574,03 17.237,66
2008 23.375,54 13.371,85 20.770,00 24.625,89 26.764,15 26.548,21 23.375,54 24.260,37 16.446,02
2007 21.998,10 12.629,09 19.387,45 23.421,30 25.406,46 24.830,64 21.998,10 22.662,16 16.375,00
2006 21.210,04 12.808,60 18.754,80 22.948,24 24.539,40 25.233,53 21.210,04 21.819,70 16.321,73
2005 20.067,13 12.951,16 17.929,95 22.002,69 24.640,30 27.349,70 20.067,13 20.401,94 16.129,15
2004 19.750,11 12.614,96 18.052,58 22.293,37 24.170,28 22.833,15 19.750,11 19.898,06 16.974,86
Unitats: Euros.
Font:
2004-2005: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2006: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
2007-2009: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2010: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
2011-2013: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2014: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
2015-2017: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2018-2021: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
Notes:
- (1) Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
- el 2008 s'ha implementat la nova CCAE-2009 i s'han incorporat a l'àmbit poblacional els treballadors de l'Administració pública, Defensa i Seguretat social obligatòria. Per aquest motiu els resultats no són comparables amb els dels anys anteriors.

Darrera actualització: 3 de juliol de 2023.

EAES

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística anual d'estructura salarial (EAES).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Enquesta anual d'estructura salarial (EAES) és una operació realitzada per l'INE amb periodicitat anual i és el resultat de conciliar diverses fonts de caràcter estadístic i administratiu, amb l'objectiu d'obtenir estimacions salarials anuals per a aquells anys en què no es realitza l'Enquesta d'estructura salarial (EES) (de periodicitat quadriennal). Per tant, els resultats difosos dels anys 2006, 2010, 2014 i 2018 provenen de l'Enquesta d'estructura salarial, la resta provenen de l'Enquesta anual d'estructura salarial.

L'objectiu principal de les dues operacions és conèixer el guany brut anual mitjà per treballador classificant-lo segons diferents variables sociodemogràfiques com el sexe, l'edat i la nacionalitat, així com altres variables relacionades amb les característiques de l'ocupació, com el tipus de jornada, de contracte, el sector d'activitat i l'ocupació que desenvolupen els treballadors.

L'àmbit poblacional de l'EAES el constitueixen tots els treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en els diferents centres de cotització, independentment del nombre de treballadors de cada unitat. Se n'exclouen els presidents, els membres de consells d'administració i, en general, tot el personal la remuneració del qual no sigui principalment en forma de salari, sinó en comissions o beneficis. L'àmbit poblacional de l'Enquesta d'estructura salarial coincideix amb el de l'Enquesta anual d'estructura salarial a partir de l'any 2006.

Pel que fa a la cobertura sectorial, s'estén a la indústria, la construcció i els serveis. Fins al 2007 s'han d'exceptuar les activitats de l'Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, personal domèstic i organismes extraterritorials. S'hi inclouen, per tant, aquells centres amb activitats econòmiques compreses de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-93 Rev1. A partir del 2008, s'implementa la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 i s'hi inclouen els treballadors que pertanyen al Règim general de la Seguretat sSocial de la secció d'activitat O: Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria. Per aquest motiu, els resultats del 2008 no són comparables amb els dels anys anteriors.

L'EAES és una operació estadística que prové de la conciliació de diverses fonts estadístiques, atès que la informació s'obté, d'una banda, de l'explotació conjunta del fitxer general d'afiliació de la Seguretat Social i de les declaracions del model 190 per al resum anual de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). D'altra banda, les variables Tipus d'ocupació i Tipus de jornada s'extreuen a partir d'un qüestionari, que es lliura juntament amb els qüestionaris de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) corresponents a tres mesos determinats i amb la mostra de treballadors seleccionats, identificats pel número de la Seguretat Social.

Tots els conceptes salarials es recullen en valors bruts, és a dir, abans de practicar les retencions de l'IRPF o les contribucions a la Seguretat Social per part del treballador.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".