Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. Per seccions i divisions CCAE-2009 Catalunya
Indústries extractives Indústries manufactureres Alimentació i begudes Tèxtil, confecció, cuir i calçat Paper, arts gràfiques i suport enregistrats Químiques Prod. farmacèutics Cautxú i matèries plàstiques Altres productes minerals no metàl·lics Metal·lúrgia i productes metàl·lics Equips elèctrics, electrònics i òptics Maquinària i equips mecànics Material de transport Altres indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Subministrament d'aigua IPI Catalunya IPI Espanya
2022 (p) 80,2 106,7 103,2 104,5 84,1 108,8 136,4 113,0 103,9 110,8 112,8 134,0 71,7 112,8 89,9 107,1 105,1 105,5
2021 83,8 105,8 103,5 111,9 83,9 110,7 122,6 109,5 104,2 113,6 111,6 122,8 75,1 110,8 90,3 116,1 104,5 103,0
2020 68,9 96,5 95,5 96,9 77,5 102,5 118,7 100,6 94,2 100,8 100,2 104,7 74,3 92,4 93,7 115,2 96,5 96,2
2019 87,2 107,1 100,9 121,7 83,6 103,3 116,2 106,5 98,8 115,9 107,2 121,8 100,7 114,7 97,6 120,8 106,4 105,9
2018 97,1 108,9 101,5 127,0 92,5 105,9 115,6 108,7 98,3 116,4 110,3 120,2 104,5 113,9 96,4 110,9 107,7 105,2
2017 94,5 107,1 100,1 126,0 95,4 106,4 113,0 109,5 106,8 112,1 107,3 112,0 101,1 109,7 103,6 117,6 106,9 104,5
2016 90,2 103,3 101,5 114,8 96,4 101,7 107,0 104,8 101,1 103,5 102,9 108,6 102,2 101,3 100,1 108,7 103,1 101,6
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 97,4 97,3 97,3 100,9 99,0 96,4 97,6 92,0 95,1 95,8 97,3 99,1 103,3 93,4 97,5 104,1 97,5 96,8
2013 99,8 94,8 93,0 101,2 97,3 92,1 103,4 88,1 87,9 95,9 87,8 102,2 97,1 90,1 102,2 111,4 95,9 95,4
2012 95,8 94,4 91,6 103,6 98,2 92,8 99,5 87,8 85,9 97,9 92,9 102,2 93,3 90,5 98,3 102,0 95,0 97,1
2011 132,2 99,9 93,1 111,0 98,7 102,8 102,7 90,5 103,8 108,8 111,7 102,0 96,0 93,9 96,3 100,8 99,6 103,7
2010 154,6 100,6 93,5 113,8 105,9 101,3 106,2 89,2 108,7 112,6 123,7 90,0 92,5 91,8 100,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100,7 105,7
2009 237,7 97,0 95,3 107,5 108,1 93,4 92,0 87,2 125,5 112,6 112,6 84,6 85,4 91,8 86,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96,3 104,8
2008 330,7 115,7 95,4 135,2 124,0 99,1 85,1 110,4 179,1 160,3 146,3 112,9 121,6 108,9 93,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 114,3 125,1
2007 422,7 127,3 93,7 166,6 134,0 109,0 76,3 130,9 219,4 185,3 166,9 131,0 133,3 122,7 89,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 124,6 134,7
2006 415,1 124,3 90,5 181,2 126,8 104,0 74,5 121,5 223,8 180,7 155,6 121,8 133,9 123,4 93,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 122,2 131,5
2005 459,0 118,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104,1 70,3 119,0 205,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 116,4 126,8
2004 511,6 120,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104,3 65,5 122,9 206,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 118,9 126,6
2003 515,5 119,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 103,0 69,8 118,5 198,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 107,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 85,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 117,3 124,2
2002 468,8 119,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100,2 67,5 119,7 186,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 112,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 84,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 117,2 122,4
Unitats: Índex (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 13 de febrer de 2023.

Estadística IPI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Índex de producció industrial (IPI)
Indicador quantitatiu de la producció de béns industrials (inclosos els energètics). Mesura l'evolució de la producció sense tenir en compte l'efecte dels preus.

Aspectes metodològics

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i el conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".