Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. 2023 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 100,0 -0,6
Indústries extractives 96,4 -1,9
Indústries manufactureres 100,9 0,3
Indústries d'alimentació i begudes 96,0 -5,1
Indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 94,9 -6,6
Indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 89,5 -10,0
Indústries químiques 94,4 -1,1
Fabricació de productes farmacèutics 110,8 3,0
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 99,0 -4,4
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 93,0 -4,4
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 95,3 0,4
Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 111,1 6,3
Fabricació de maquinària i equips mecànics 112,4 2,4
Fabricació de material de transport 113,0 15,0
Altres indústries manufactureres 105,8 3,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 94,6 -8,0
Subministrament d'aigua 87,4 -5,9
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. 2023 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 101,0 -1,4
Indústries extractives 99,3 0,9
Indústries manufactureres 101,2 -0,7
Indústries d'alimentació i begudes 97,0 -2,9
Indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 96,7 -8,8
Indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 92,0 -6,6
Indústries químiques 92,7 -2,2
Fabricació de productes farmacèutics 111,9 1,6
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 96,5 -4,9
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 97,2 -3,5
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 96,0 -1,5
Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 105,5 2,1
Fabricació de maquinària i equips mecànics 106,7 0,0
Fabricació de material de transport 119,0 9,5
Altres indústries manufactureres 103,2 -1,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 100,3 -5,5
Subministrament d'aigua 100,5 -0,1
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2024.

IPI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex de producció industrial (IPI).

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base, d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2021 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2024 els índexs es publiquen amb la nova base 2021 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).