Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Catalunya. 2023
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 100,0 -0,6
Energia 95,1 -4,9
Productes industrials 100,8 0,0
Béns de consum 101,9 -2,0
Consum durador 106,1 -1,4
Consum no durador 101,7 -2,0
Béns d'equipament 109,3 7,3
Estr. metàl·liques i material transport 108,0 10,9
Maquinària i altres 110,6 3,7
Béns intermedis 94,7 -2,6
Minerals no metàl·lics ni energètics i química 90,1 -3,3
Altres béns intermedis 97,6 -2,2
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: Idescat i INE.
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Espanya. 2023
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 101,1 -1,4
Energia 100,5 -4,4
Productes industrials (1) 101,2 -0,6
Béns de consum 101,0 -2,0
Consum durador 105,6 -0,3
Consum no durador 100,6 -2,1
Béns d'equipament 111,5 4,3
Béns intermedis 94,4 -3,2
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2024. Sèries revisades el 10 de maig de 2024.

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L'índex de producció de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base , d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2021 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2024 els índexs es publiquen amb la nova base 2021 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.