Saltar al contingut principal

Innovació tecnològica. Empreses amb activitats innovadores. Per tipus d'innovació

Empreses amb activitats innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors. Per tipus d'innovació Catalunya
2020 2019 2018
Empreses innovadores (de producte i/o de processos de negoci) 7.473 7.492 6.767
% sobre el total d'empreses 25,06 24,15 22,28
Per tipus d'innovació
De producte (béns i/o serveis nous o millorats de manera significativa) 4.248 3.695 3.638
De processos de negoci 6.596 6.695 5.929
De producte i de processos de negoci 3.372 2.898 2.800
Empreses amb innovacions completades, en curs o abandonades 4.131 8.000 7.569
% sobre el total d'empreses 13,85 25,79 24,92
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.

Darrera actualització: 29 d'abril de 2022.

IN

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre innovació a les empreses (IN).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Empresa innovadora
Unitat econòmica que ha dut a terme alguna innovació tecnològica.
Innovació tecnològica
Conjunt d'activitats científiques, tecnològiques, organitzatives, financeres o comercials que duu a terme una empresa, per tal de modificar i millorar els processos de producció i d'introduir nous productes al mercat.

Aspectes metodològics

Les dades sobre el procés d'innovació de les empreses a Catalunya s'obtenen de l'enquesta que realitza l'INE. Aquesta enquesta està destinada a empreses seleccionades per mostreig aleatori estratificat, d'acord amb la metodologia del Manual d'Oslo. Aquest manual recull les recomanacions metodològiques de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per mesurar la innovació a les empreses.

Amb la revisió del Manual d'Oslo (revisió any 2005), s'amplia la definició d'empresa innovadora. A més de les empreses amb innovacions tecnològiques, que inclouen innovacions de producte i de procés, també es consideren les empreses amb innovacions no tecnològiques, que inclouen innovacions organitzatives i de comercialització.

Una innovació tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés nou o sensiblement millorat introduït en l'empresa.

L'estadística proporciona el nombre d'empreses amb activitats d'innovació tecnològica en funció de la despesa en les diferents activitats innovadores (R+D interna i externa, compra de maquinària i equips, altres coneixements externs per a innovació, formació, introducció d'innovacions en el mercat, disseny i preparatius per a la distribució/producció). També proporciona dades sobre el nombre d'empreses segons el tipus d'innovació tecnològica (de producte, de procés i de producte i procés), així com la despesa en aquestes activitats d'innovació.

Les empreses EIN són les empreses amb innovació tecnològica en el període, més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període.

S'entén que una empresa EIN ha sol·licitat una patent si ho ha fet en qualsevol de les oficines següents: Oficina Espanyola de Patents i Marques, Oficina Europea de Patents, Oficina Americana de Patents i Marques, així com les patents del Tractat de Cooperació en matèria de patents.

També es dóna informació dels objectius als quals ha estat orientada aquesta innovació: objectius orientats als productes, als processos, sobre ocupació i altres.

Una innovació no tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, consisteix en nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa, del lloc de treball o en les relacions externes, així com en la implementació de noves estratègies o conceptes comercials.

Pel que fa a la innovació no tecnològica, l'estadística dóna informació del nombre d'empreses segons el tipus d'innovació no tecnològica així com del grau d'importància dels objectius que es persegueixen amb aquestes innovacions organitzatives i de comercialització.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".