Saltar al contingut principal

Innovació tecnològica. Despesa en activitats innovadores. Per tipus de despesa

Despesa en activitats innovadores feta en l'any de referència. Per tipus de despesa Catalunya
2020 2019 2018
Empreses amb despesa en activitats innovadores feta a Catalunya (1) 4.797 6.723 5.647
Despesa en activitats innovadores feta a Catalunya (en milers d'€) (1) 4.512.493,9 5.246.846,1 4.958.187,3
Distribució percentual per tipus d'activitat per a la innovació
R+D interna 46,01 38,91 41,07
Adquisició d'R+D (R+D externa) 15,70 17,79 18,99
Altres activitats innovadores (excloent-hi R+D interna i externa) 38,28 43,30 41,11
Intensitat d'innovació (%) (2)
Total d'empreses 1,53 1,43 1,44
Empreses amb despesa en activitats innovadores en l'any de referència 3,21 2,81 2,92
Empreses amb despesa en activitats d'R+D interna en l'any de referència 3,55 3,38 3,37
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Notes:
Intensitat d'innovació: Despesa en activitats innovadores / volum de negoci (x100).
(1) Independentment d'on s'ubiqui la seu social.
(2) Empreses amb seu social a Catalunya.

Darrera actualització: 29 d'abril de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Indicadors d'innovació
Percentatge del volum de negoci que les empreses dediquen a innovació tecnològica.
Innovació tecnològica
Conjunt d'activitats científiques, tecnològiques, organitzatives, financeres o comercials que duu a terme una empresa, per tal de modificar i millorar els processos de producció i d'introduir nous productes al mercat.

Aspectes metodològics

Les dades sobre el procés d'innovació de les empreses a Catalunya s'obtenen de l'enquesta que realitza l'INE. Aquesta enquesta està destinada a empreses seleccionades per mostreig aleatori estratificat, d'acord amb la metodologia del Manual d'Oslo. Aquest manual recull les recomanacions metodològiques de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per mesurar la innovació a les empreses.

Amb la revisió del Manual d'Oslo (revisió any 2005), s'amplia la definició d'empresa innovadora. A més de les empreses amb innovacions tecnològiques, que inclouen innovacions de producte i de procés, també es consideren les empreses amb innovacions no tecnològiques, que inclouen innovacions organitzatives i de comercialització.

Una innovació tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés nou o sensiblement millorat introduït en l'empresa.

L'estadística proporciona el nombre d'empreses amb activitats d'innovació tecnològica en funció de la despesa en les diferents activitats innovadores (R+D interna i externa, compra de maquinària i equips, altres coneixements externs per a innovació, formació, introducció d'innovacions en el mercat, disseny i preparatius per a la distribució/producció). També proporciona dades sobre el nombre d'empreses segons el tipus d'innovació tecnològica (de producte, de procés i de producte i procés), així com la despesa en aquestes activitats d'innovació.

Les empreses EIN són les empreses amb innovació tecnològica en el període, més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període.

S'entén que una empresa EIN ha sol·licitat una patent si ho ha fet en qualsevol de les oficines següents: Oficina Espanyola de Patents i Marques, Oficina Europea de Patents, Oficina Americana de Patents i Marques, així com les patents del Tractat de Cooperació en matèria de patents.

També es dóna informació dels objectius als quals ha estat orientada aquesta innovació: objectius orientats als productes, als processos, sobre ocupació i altres.

Una innovació no tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, consisteix en nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa, del lloc de treball o en les relacions externes, així com en la implementació de noves estratègies o conceptes comercials.

Pel que fa a la innovació no tecnològica, l'estadística dóna informació del nombre d'empreses segons el tipus d'innovació no tecnològica així com del grau d'importància dels objectius que es persegueixen amb aquestes innovacions organitzatives i de comercialització.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".