Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per mitjà de transport

Turistes estrangers. Per mitjà de transport Catalunya
Turistes estrangers Cotxe, autocaravana, moto i altres Autocar Avió Tren Altres
2023 18.182,6 3.828,6 697,0 12.490,0 238,9 928,1
2022 14.852,0 3.265,0 493,7 10.315,0 174,6 603,6
2021 5.787,8 2.096,5 120,9 3.341,8 105,0 123,6
2020 3.870,3 1.499,6 172,2 2.075,1 66,3 57,0
2019 19.375,2 3.842,1 479,4 14.044,0 250,5 759,1
2018 19.196,3 3.882,5 747,3 13.431,0 231,2 904,3
2017 19.118,4 4.099,6 799,1 13.461,6 247,2 510,9
2016 18.139,2 4.494,9 840,6 12.306,0 244,9 252,7
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
Tren i altres: A partir del mes de gener del 2014 l'IET incorpora els creuers i els trens d'alta velocitat en el càlcul de les dades.
Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.
A partir del 2016 les dades de motiu del viatge personal (familiar, salut i compres), estan incloses a altres.
Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 13 de març de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Turista
Persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Aspectes metodològics

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya, així com conèixer la despesa turística declarada.

Les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur), responsabilitat de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual dels turistes per país de procedència, segons els viatges per destinació principal i secundària a Catalunya. S'entén per destinació principal, el lloc significatiu visitat en el viatge que s'ha realitzat més pernoctacions. A més, la informació referida als turistes, es classifica en diferents variables: allotjament, motiu del viatge, país de residència i tipus de transport.

Frontur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que utilitza un sistema mixt de recollida, és un instrument bàsic per l'observació del turisme estranger a Catalunya. Aprofita registres administratius per totes les vies d'accés: carreteres, aeroports, ferrocarrils i ports, fa recomptes manuals en els punts fronterers i duu a terme enquestes per mostreig a les entrades i sortides d'Espanya. Aquesta operació estadística genera informació sobre el nombre de viatgers.

Al març del 2009 l'Idescat ha aplicat la nova metodologia d'estimació. Les dades dels anys 2006, 2007 i 2008 han estat revisades atès que les dades de Frontur incorporen canvis metodològics. Aquests canvis milloren les estimacions de les dades de viatgers que accedeixen a Espanya per port i per carretera (autobusos). La resta de les vies d'accés (aeroport, tren i carretera vehicles lleugers) no estan afectades pels canvis.

Al gener del 2014 l'IET incorpora a l'estadística de Frontur la via d'accés amb creuer i amplia la cobertura dels viatgers que venen a Catalunya. Això implica que es considerin els viatgers internacionals en trànsit (és a dir, aquells que una vegada arriben a port continuen el viatge al creuer). Pel que fa als trens, s'han redissenyat els fluxos de ferrocarrils amb França, apareix de manera molt rellevant l'alta velocitat i s'han suprimit els antics trajectes existents.

Fins l'any 2015, les dades són sempre provisionals.