Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta. Per principals components. Comarques i Aran, i àmbits

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió estadística 2019. Per principals components. Comarques i Aran, i àmbits 2020 (p)
Recursos Usos
Remuneració assalariats Excedent brut explotació Prestacions socials Cotitzacions socials Impostos
Alt Camp 544.668 163.216 236.885 170.588 90.133
Alt Empordà 1.438.336 606.068 602.154 481.060 296.409
Alt Penedès 1.501.178 443.710 584.580 461.902 259.547
Alt Urgell 181.460 82.704 95.937 61.090 33.798
Alta Ribagorça 41.181 19.510 18.348 14.395 7.777
Anoia 1.540.652 455.370 655.101 481.308 258.701
Aran 121.611 52.918 44.433 41.603 26.714
Bages 2.281.453 637.708 1.115.553 703.405 413.424
Baix Camp 2.420.314 729.345 963.149 756.174 444.112
Baix Ebre 790.358 297.732 387.491 256.512 138.946
Baix Empordà 1.442.298 635.433 613.804 479.702 315.818
Baix Llobregat 12.596.551 3.730.060 4.595.780 3.808.469 2.387.031
Baix Penedès 1.188.105 423.106 559.746 379.163 202.031
Barcelonès 33.266.792 12.076.374 14.321.939 10.290.137 7.953.775
Berguedà 423.505 161.263 286.419 138.332 76.855
Cerdanya 191.621 116.127 71.649 68.304 42.735
Conca de Barberà 240.609 81.506 108.118 77.276 40.645
Garraf 2.195.676 781.274 806.362 681.981 473.114
Garrigues 183.396 75.595 94.242 63.150 30.830
Garrotxa 764.043 218.999 314.770 234.951 135.758
Gironès 2.742.819 789.690 931.288 834.741 565.370
Maresme 6.237.511 2.300.692 2.411.255 1.958.287 1.312.434
Moianès 181.757 67.329 69.382 58.316 37.149
Montsià 628.482 250.298 316.057 209.495 102.976
Noguera 390.722 148.669 177.229 131.863 67.790
Osona 2.281.241 655.322 859.439 700.599 396.362
Pallars Jussà 129.424 52.868 73.653 43.825 24.050
Pallars Sobirà 69.183 37.639 32.420 25.550 13.257
Pla d'Urgell 448.929 132.163 160.406 141.532 76.066
Pla de l'Estany 454.476 143.187 150.511 139.402 82.806
Priorat 87.329 44.291 45.222 30.651 14.601
Ribera d'Ebre 242.258 81.140 121.390 76.554 45.509
Ripollès 295.228 109.674 169.600 94.994 57.714
Segarra 286.511 80.245 97.171 90.423 50.767
Segrià 2.715.872 744.081 1.030.931 840.191 491.974
Selva 1.844.599 664.625 842.089 607.230 329.940
Solsonès 143.298 57.590 68.509 48.973 24.670
Tarragonès 3.302.548 963.593 1.317.690 1.019.948 657.325
Terra Alta 88.523 53.205 60.559 33.870 13.550
Urgell 418.798 128.913 174.879 134.251 70.360
Vallès Occidental 14.160.454 4.187.812 5.047.077 4.281.868 2.713.014
Vallès Oriental 5.954.369 1.859.450 2.171.023 1.826.898 1.076.047
Catalunya 106.458.137 35.340.495 42.804.240 32.978.965 21.851.886
Metropolità 72.269.815 24.177.445 28.565.966 22.183.267 15.454.255
Comarques Gironines 8.981.800 3.167.675 3.624.215 2.872.080 1.783.815
Camp de Tarragona 6.595.467 1.981.952 2.671.064 2.054.638 1.246.815
Terres de l'Ebre 1.749.621 682.375 885.497 576.431 300.981
Ponent 4.444.227 1.309.667 1.734.858 1.401.410 787.787
Comarques Centrals 5.257.115 1.556.155 2.380.410 1.632.018 936.506
Alt Pirineu i Aran 734.480 361.766 336.442 254.768 148.332
Penedès 6.425.611 2.103.460 2.605.789 2.004.354 1.193.393
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Renda familiar disponible bruta territorial.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 10 de maig de 2023.

Estadística RFDBC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Excedent brut d'explotació i renda mixta de les famílies
Excedent d'activitats empresarials i professionals d'empreses individuals i societats personalistes sense personalitat jurídica, diferents de les tractades com a quasi societats, que són productores de mercat.
Impost sobre renda i patrimoni
Pagament de les famílies en concepte, principalment, d'impost sobre la renda de les persones físiques, impost de patrimoni i impost de béns immobles.
Prestacions socials
Transferències corrents atorgades per tercers a les llars, en diners o espècie, per tal de preveure, reparar o superar certs estats de necessitat, sense que hi hagi una contrapartida equivalent per part dels beneficiaris.
Remuneració d'assalariats
Comprèn tota la remuneració en efectiu i en espècie a pagar pels empresaris als seus assalariats en contrapartida del treball realitzat per aquests durant el període comptable.
Renda familiar disponible bruta (RFDB)
Macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi.

Aspectes metodològics

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasi societats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són:

  • la remuneració d'assalariats
  • l'excedent brut d'explotació
  • les prestacions socials

Els principals usos són:

  • les cotitzacions socials
  • els impostos sobre la renda i el patrimoni

L'Idescat presenta la sèrie de Renda familiar disponible bruta (RFDB) 2010-2017 aplicant els criteris de la Revisió estadística 2019. La present Revisió és una actualització dels comptes econòmics duta a terme per incorporar noves fonts d'informació i millorar els procediments d'estimació del conjunt de variables. La Revisió estadística 2019 està impulsada per Eurostat, per homogeneïtzar els canvis dels comptes nacionals de tots els estats membres de la Unió Europea.

Les magnituds de la renda familiar disponible bruta i els seus components per a Catalunya són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Revisió estadística 2019.

L'àmbit geogràfic de la sèrie de la Revisió estadística 2019 són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants

Per elaborar la renda familiar disponible bruta per habitant es prenen com a referència les estimacions de població a 1 de juliol realitzades per l'Idescat.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".