Saltar al contingut principal
Població i municipis. Per trams de població Catalunya. 2011
Habitants Nombre de muncipis
2011 % 2011 %
Fins a 500 82.343 1,1 328 34,6
De 501 a 2.000 268.313 3,6 267 28,2
De 2.001 a 5.000 432.983 5,8 142 15,0
De 5.001 a 10.000 621.042 8,3 89 9,4
De 10.001 a 50.000 2.060.824 27,4 98 10,3
Més de 50.000 4.054.338 53,9 23 2,4
Total 7.519.843 100,0 947 100,0
Font: Idescat. Censos de població.

Darrera actualització: 14 de desembre de 2012.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.

Aspectes metodològics

El Cens de població i habitatges és l'operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident en el territori d'un país i de com es distribueix geogràficament. També dona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, de les llars i famílies, i de la població resident en establiments col·lectius.

L'últim Cens és del 2011, i la data de referència és l'1 de novembre del 2011. Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'INE que es realitza per primera vegada per mandat europeu. El model que ha seguit l'INE per a l'elaboració d'aquest cens consisteix en una operació que combina l'aprofitament de registres administratius amb l'enquesta per mostreig i el recompte dels edificis. La disponibilitat del Padró municipal com a registre de població consolidat ha permès realitzar un cens d'aquestes característiques.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".