Saltar al contingut principal
Usos lingüístics de la població. Població de 15 anys i més. Per coneixement de llengües Catalunya. 2018
Entendre'l Parlar-lo Llegir-lo Escriure'l Coneixement en totes les habilitats
Català 94,4 81,2 85,5 65,3 64,7
Castellà 99,8 99,5 98,5 97,6 97,5
Aranès (1) 83,3 60,0 73,5 45,8 44,0
Francès 28,3 19,0 22,7 14,5 13,7
Anglès 45,8 37,5 41,8 36,5 33,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
Nota: (1) Població de l'Aran.

Darrera actualització: 8 de juliol de 2019.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ús lingüístic
Allò que l'individu comunica activament parlant o escrivint en una llengua i allò que l'individu rep passivament entenent o llegint una llengua.

Aspectes metodològics

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) és una estadística oficial que compta amb tres edicions, la de l'any 2003, la de l'any 2008 i la de l'any 2013. Es tracta d'una estadística periòdica, els organismes responsables de la qual són el Departament de Cultura per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat. L'objectiu principal de l'EULP és obtenir una estimació dels usos lingüístics en les relacions interpersonals, a Catalunya, en diversos àmbits d'ús.

L'enquesta s'adreça a persones de 15 anys i més incloses en el Padró municipal d'habitants de Catalunya a 1 de gener del 2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".