Saltar al contingut principal

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català, lloc de naixement i sexe

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català, lloc de naixement i sexe Catalunya. 2021
Entendre Saber parlar Saber llegir Saber escriure
Amb dificultat Total Amb dificultat Total Amb dificultat Total Amb dificultat Total No l'entén Total
Espanya 5.723,1 276,7 5.999,9 5.155,5 574,9 5.730,4 5.224,8 479,6 5.704,4 4.423,5 902,4 5.325,9 106,1 6.105,9
Homes 2.834,8 128,8 2.963,6 2.551,0 297,7 2.848,7 2.598,1 232,2 2.830,4 2.190,0 460,7 2.650,7 52,0 3.015,7
Dones 2.888,3 147,9 3.036,2 2.604,5 277,2 2.881,7 2.626,7 247,3 2.874,0 2.233,5 441,7 2.675,2 54,0 3.090,3
Estranger 755,5 408,0 1.163,4 446,0 511,5 957,5 626,3 431,3 1.057,5 392,3 421,0 813,3 197,4 1.360,8
Homes 346,9 206,7 553,5 203,6 248,9 452,6 289,1 214,3 503,3 173,6 212,2 385,8 86,0 639,6
Dones 408,6 201,3 609,9 242,3 262,6 504,9 337,2 217,0 554,2 218,7 208,8 427,5 111,4 721,2
Total 6.478,6 684,7 7.163,3 5.601,5 1.086,4 6.687,9 5.851,1 910,8 6.761,9 4.815,8 1.323,4 6.139,2 303,4 7.466,7
Homes 3.181,7 335,5 3.517,2 2.754,7 546,6 3.301,3 2.887,2 446,5 3.333,7 2.363,6 672,9 3.036,5 138,0 3.655,2
Dones 3.296,9 349,2 3.646,1 2.846,8 539,8 3.386,6 2.963,9 464,3 3.428,2 2.452,2 650,5 3.102,7 165,4 3.811,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de característiques essencials de la població i els habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 6 de juliol de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Coneixement del català
Les dades d'aquesta estadística corresponen a la població de dos anys i més segons el coneixement del català. Es considera que: Una persona «entén» el català quan és capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en català. Una persona «sap llegir» el català quan és capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc. Una persona «sap parlar» el català quan és capaç de mantenir una conversa en català sobre un tema corrent. Una persona «sap escriure» el català quan és capaç de redactar notes, postals, etc. amb correcció suficient, encara que no sigui total.

Aspectes metodològics

L'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges és una enquesta per mostreig que complementa els resultats del Cens de població i habitatges. El principal objectiu de l'enquesta és obtenir informació de variables sobre les quals no hi ha informació a partir dels registres administratius i d'aquesta manera donar continuïtat a les sèries censals existents.

En l'Estadística de característiques essencials de la població 2021, la pregunta sobre el coneixement de català ha variat respecte a la del Cens de població. Així, en comptes de les opcions de resposta 'sí' i 'no' a l'Estadística hi ha tres opcions: 'bé', 'amb dificultat' i 'gens'.

L'Idescat publica la informació sobre el coneixement i els usos de les 7 llengües més conegudes a Catalunya: català, castellà, anglès, francès, àrab, italià i alemany.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.