Saltar al contingut principal

Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Persones. 2021

El 90,5% de la població de 16 anys o més (5.752,5 mil persones) participava en tasques domèstiques, segons l’Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges 2021. El grau de participació varia segons el sexe amb una major implicació de les dones que els homes. El 43,6% de les dones van declarar que s'encarregaven de la majoria de les tasques domèstiques, mentre que en el cas dels homes només és el 15,1%. El 38,0% de les dones i el 37,1% dels homes van declarar que feien una part important de les tasques de forma compartida amb altres persones, mentre que el 12,4% de les dones i el 34,1% dels homes van dir que només assumien una petita part de les tasques domèstiques. Finalment, el 13,7% dels homes i el 6,0% de les dones no participaven en les tasques domèstiques.

Un total de 2.604,6 mil persones de 16 anys o més (el 46,9%) vivien en llars amb persones dependents (menors d’edat, malalts crònics, o persones dependents a causa de la seva discapacitat o edat avançada). El 32,5% de les dones i el 27,0% dels homes participaven habitualment en les tasques de cura de persones dependents dins de la llar. Per grau de participació, el 12,7% de les dones i el 2,4% dels homes s'encarregaven de la majoria de les cures; el 16,1% de les dones i el 15,4% dels homes s’encarregaven d’una part important de les cures de forma compartida. I el 3,7% de dones i el 9,2% d’homes s'encarregaven d'una petita part de les cures.

D'altra banda, el 12,2% de la població de 16 anys o més (775,8 mil persones) participaven en tasques de cura de persones dependents fora de la llar. Per sexes, la participació en aquestes tasques de cura era del 13,2% de les dones i l’11,1% dels homes.

A Catalunya, el 86,3% de la població de 16 anys o més (5.484,6 mil persones) disposaven de suport social, és a dir, podien comptar amb algú amb qui parlar dels seus problemes quotidians o dels seus sentiments. Per sexe, les dones (87,6%) disposaven de més suport social que els homes (84,9%). Per franges d’edat, de les persones que més disposaven de suport social destaquen les de 80 anys o més (89,2%), seguides de les que tenien de 16 a 29 anys (88,7%). El percentatge més baix de suport social corresponia a la població de 60 a 69 anys (84,0%).

Un total de 802,8 mil persones majors de 16 anys vivien soles, de les quals 688,5 mil (el 85,4%) disposaven de suport social. Aquest suport provenia de diferents tipus de relacions. El 42,0% rebien suport dels fills, el 41,5% de germans, el 23,6% dels pares, el 27,8% d'altres parents i el 70,5% d'altres persones.

En relació amb la mobilitat quotidiana per treball, el 43,7% de la població ocupada treballava en un altre municipi de la mateixa província on residia, el 36,3% en el mateix municipi de residència, el 8,2% en el mateix domicili i el 3,6% fora de la província. La majoria de la població ocupada, el 69,7%, feia diàriament 1 o 2 desplaçaments, el 12,0% 3 o 4 desplaçaments, l'1,9% 5 o més desplaçaments, un 8,2% treballaven en diversos municipis i també un 8,2% no es desplaçava. Pel que fa al mitjà de transport , el més emprat era el cotxe (49,5%), seguit de les persones que anaven a peu (14,5%) i en autobús (10,3%). Per temps de desplaçament, un 19% de la població ocupada s'hi estava menys de 20 minuts, un 24,1% de 20 a 39 minuts, un 19,5% de 40 a 59 minuts i un 21% 1 hora o més.

En relació amb la mobilitat quotidiana per estudis, el 42,2% dels estudiants catalans estudiaven al mateix municipi de residència, el 38,8% ho feia en un altre municipi de la mateixa província, el 12,8% en el mateix domicili i el 5,9% fora de la província. En els desplaçaments al lloc d'estudi, el gruix de la població estudiant, 384,2 mil persones (76,5%), feia diàriament 1 o 2 desplaçaments, 38,7 mil (7,7%) 3 o 4 desplaçaments, 13,8 mil (2,7%) 5 o més desplaçaments, 1,5 mil (0,3%) estudiaven en diversos municipis i 64,3 mil (12,8%) no es desplaçava. Pel que fa al mitjà de transport, el més emprat era l’autobús (30,6%), seguit de les persones que anaven a peu (24,5%) i en cotxe (18,1%).

Respecte a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), un 89,3% de la població de 16 anys o més disposava de telèfon mòbil intel·ligent, un 82,6% utilitzava habitualment internet i un 70,1% disposava de perfil en xarxes socials. D'altra banda, un 48,4% havia comprat en línia i un 9,4% havia venut en línia el darrer mes.

L'Idescat amplia la publicació dels resultats de l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges 2021. Es difonen, per a la població de 16 anys o més, els resultats relatius a tasques domèstiques i cura de persones, suport social, família d'origen, mobilitat quotidiana i ús de les TIC.