Saltar al contingut principal

Usos lingüístics de la població. Llengua inicial, d'identificació i habitual

Població de 15 anys i més segons llengua inicial, d'identificació i habitual Catalunya. 2018
Milers de persones Percentatge (%)
Llengües més freqüents Llengua inicial Llengua d'identificació Llengua habitual Llengua inicial Llengua d'identificació Llengua habitual
Català 2.010,4 2.320,6 2.305,1 31,5 36,3 36,1
Castellà 3.366,0 2.978,9 3.104,6 52,7 46,6 48,6
Català i castellà 176,4 440,6 474,2 2,8 6,9 7,4
Aranès 2,6 2,1 1,7 0,0 0,0 0,0
Alemany 16,7 13,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,3 0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Anglès 23,9 28,8 25,8 0,4 0,5 0,4
Àrab 140,3 114,0 60,6 2,2 1,8 0,9
Berber amazic 34,4 25,4 19,8 0,5 0,4 0,3
Francès 36,0 25,5 15,6 0,6 0,4 0,2
Gallec 49,0 13,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,8 0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Italià 28,7 19,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,4 0,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Portuguès 29,5 27,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,5 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Romanès 70,5 57,8 23,8 1,1 0,9 0,4
Rus 31,0 22,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,5 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Xinès 27,3 20,2 18,1 0,4 0,3 0,3
Altres llengües (1) 197,9 150,4 108,7 3,1 2,4 1,7
Altres combinacions de llengües 56,2 95,8 192,9 0,9 1,5 3,0
No consta 89,8 30,0 35,7 1,4 0,5 0,6
Total 6.386,6 6.386,6 6.386,6 100,0 100,0 100,0
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(1) Inclou les llengües que presenten la crida (..).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de juliol de 2019.

EULP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP).

Nota metodològica

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) és una estadística oficial i periòdica que compta amb tres edicions: 2003, 2008 i 2013. Els organismes responsables són el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat.

L'objectiu principal de l'EULP és obtenir una estimació sobre els usos lingüístics en les relacions interpersonals a Catalunya en diversos àmbits.

Altres objectius destacables de l'Enquesta són obtenir dades sobre:

  • El coneixement i dimensionament de les llengües d'identificació de la població: llengua inicial, llengua d'identificació i llengua habitual.
  • L'ús i el coneixement de l'occità (aranès a la Val d'Aran).
  • El coneixement del català, castellà, francès i anglès.
  • Les actituds lingüístiques de la població i les opinions sobre l'ús del català.

Les millores introduïdes en l'edició del 2008 de l'EULP van comportar que les dades del 2003 no fossin directament comparables. Per aquesta raó, es van produir un conjunt de dades del 2003 utilitzant els mateixos criteris de ponderació i calibratge de l'edició del 2008; es va introduir la variable "lloc de naixement" com una de les variables rellevants i, finalment, es van prendre com a població de referència les estimacions de població a 1 de gener de 2003.

L'EULP 2013 ha incorporat millores en el canal de recollida de la informació i en els continguts de l'Enquesta. Així, a l'enquesta telefònica i presencial de les anteriors edicions, s'hi ha afegit el mètode de l'enquestació en línia. Els nous continguts del qüestionari es reflecteixen en les taules, de forma que hi ha cel·les que no tenen la dada corresponent a edicions anteriors i apareixen amb un guionet (-). D'altra banda, els àmbits territorials de Catalunya van ser modificats el 29 de juliol de 2010: van passar de set a vuit, amb la incorporació del nou àmbit anomenat Penedès, que prové de comarques del Metropolità, del Camp de Tarragona i de les Comarques Centrals. Per tant, aquests quatre àmbits no són comparables amb les dues edicions anteriors.

A continuació s'indiquen els conceptes necessaris per poder interpretar les taules:

Llengua inicial
Llengua que la persona entrevistada diu haver parlat primer a casa seva. Correspon a "primera llengua" de la primera edició de l'Enquesta.
Llengua d'identificació
Llengua que la persona entrevistada considera com la seva i amb la qual s'identifica. Correspon a "llengua pròpia" de la primera edició de l'Enquesta.
Llengua habitual
Llengua que la persona entrevistada utilitza més sovint.
Ús lingüístic
Allò que l'individu comunica activament parlant o escrivint en una llengua i allò que l'individu rep passivament entenent o llegint una llengua.
Àmbits d'ús
Conjunt d'ocasions en què la llengua és usada. Aquest conjunt es delimita a partir de qüestions fonamentals, com ara qui parla a qui, de què, en quina mena de situació, per quin mitjà, amb quina intenció, etc.
Entendre una llengua
Ser capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en aquesta llengua.
Parlar una llengua
Ser capaç de mantenir una conversa sobre un tema corrent en aquesta llengua.
Llegir una llengua
Ser capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc., en aquesta llengua.
Escriure una llengua
Ser capaç de redactar notes, postals, etc., amb correcció suficient, encara que no sigui total, en aquesta llengua.
Coneixement en totes les habilitats d'una llengua
Haver declarat que es té coneixement de les quatre habilitats del coneixement d'una llengua: entendre, parlar, llegir i escriure.