Usos lingüístics. Per àmbits d'ús

Població de 15 anys i més segons usos lingüístics i àmbits d'ús Catalunya. 2013
Només català Més català que castellà Ambdues Més castellà que català Només castellà Altres llengües No consta Total
Àmbits d'ús
Membres de la llar (1) 1.501 293 452 565 2.230 260 .. 5.627
Amistats 940 991 983 819 1.918 108 22 6.254
Veïns 1.081 915 979 716 2.348 33 89 6.254
Companys d'estudi (2) 227 247 193 157 183 18 .. 1.104
Companys de feina (3) 492 483 506 400 770 27 141 2.956
Usuaris o clients de Catalunya (4) 340 736 640 342 495 17 .. 2.698
Petit comerç 1.340 1.104 933 680 2.074 13 63 6.254
Gran comerç 1.116 985 957 804 2.245 .. 121 6.254
Entitats financeres 1.919 722 717 486 2.221 10 167 6.254
Administració local 2.345 653 494 417 2.012 8 315 6.254
Administració de la Generalitat de Catalunya 2.346 544 425 394 1.866 .. 668 6.254
Administració de l'Estat 1.404 813 685 625 2.343 .. 372 6.254
Personal mèdic 1.738 779 753 447 2.452 16 60 6.254
Escriure notes personals 1.411 324 458 530 2.955 137 180 6.254
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(4) Població ocupada que es relaciona amb usuaris o clients.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població de 15 anys i més segons usos lingüístics i àmbits d'ús Catalunya. 2013
Només català Més català que castellà Ambdues Més castellà que català Només castellà Altres llengües No consta Total
Àmbits d'ús
Membres de la llar (1) 26,70 5,20 8,00 10,00 39,60 4,60 .. 100,00
Amistats 15,00 15,90 15,70 13,10 30,70 1,70 0,40 100,00
Veïns 17,30 14,60 15,70 11,40 37,50 0,50 1,40 100,00
Companys d'estudi (2) 20,50 22,40 17,40 14,20 16,60 1,60 .. 100,00
Companys de feina (3) 16,70 16,30 17,10 13,50 26,00 0,90 4,80 100,00
Usuaris o clients de Catalunya (4) 12,60 27,30 23,70 12,70 18,40 0,60 .. 100,00
Petit comerç 21,40 17,70 14,90 10,90 33,20 0,20 1,00 100,00
Gran comerç 17,90 15,70 15,30 12,80 35,90 .. 1,90 100,00
Entitats financeres 30,70 11,60 11,50 7,80 35,50 0,20 2,70 100,00
Administració local 37,50 10,40 7,90 6,70 32,20 0,10 5,00 100,00
Administració de la Generalitat de Catalunya 37,50 8,70 6,80 6,30 29,80 .. 10,70 100,00
Administració de l'Estat 22,40 13,00 11,00 10,00 37,50 .. 6,00 100,00
Personal mèdic 27,80 12,40 12,00 7,10 39,20 0,30 1,00 100,00
Escriure notes personals 22,60 5,20 7,30 8,50 47,30 2,20 2,90 100,00
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(4) Població ocupada que es relaciona amb usuaris o clients.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 16 de novembre del 2012.

Estadística EULP

Nota metodològica

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) és una estadística oficial i periòdica que compta amb tres edicions: 2003, 2008 i 2013. Els organismes responsables són el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat.

L'objectiu principal de l'EULP és obtenir una estimació sobre els usos lingüístics en les relacions interpersonals a Catalunya en diversos àmbits.

Altres objectius destacables de l'Enquesta són obtenir dades sobre:

  • El coneixement i dimensionament de les llengües d'identificació de la població: llengua inicial, llengua d'identificació i llengua habitual.
  • L'ús i el coneixement de l'occità (aranès a la Val d'Aran).
  • El coneixement del català, castellà, francès i anglès.
  • Les actituds lingüístiques de la població i les opinions sobre l'ús del català.

Les millores introduïdes en l'edició del 2008 de l'EULP van comportar que les dades del 2003 no fossin directament comparables. Per aquesta raó, es van produir un conjunt de dades del 2003 utilitzant els mateixos criteris de ponderació i calibratge de l'edició del 2008; es va introduir la variable "lloc de naixement" com una de les variables rellevants i, finalment, es van prendre com a població de referència les estimacions de població a 1 de gener de 2003.

L'EULP 2013 ha incorporat millores en el canal de recollida de la informació i en els continguts de l'Enquesta. Així, a l'enquesta telefònica i presencial de les anteriors edicions, s'hi ha afegit el mètode de l'enquestació en línia. Els nous continguts del qüestionari es reflecteixen en les taules, de forma que hi ha cel·les que no tenen la dada corresponent a edicions anteriors i apareixen amb un guionet (-). D'altra banda, els àmbits territorials de Catalunya van ser modificats el 29 de juliol de 2010: van passar de set a vuit, amb la incorporació del nou àmbit anomenat Penedès, que prové de comarques del Metropolità, del Camp de Tarragona i de les Comarques Centrals. Per tant, aquests quatre àmbits no són comparables amb les dues edicions anteriors.

A continuació s'indiquen els conceptes necessaris per poder interpretar les taules:

Llengua inicial
Llengua que la persona entrevistada diu haver parlat primer a casa seva. Correspon a "primera llengua" de la primera edició de l'Enquesta.
Llengua d'identificació
Llengua que la persona entrevistada considera com la seva i amb la qual s'identifica. Correspon a "llengua pròpia" de la primera edició de l'Enquesta.
Llengua habitual
Llengua que la persona entrevistada utilitza més sovint.
Ús lingüístic
Allò que l'individu comunica activament parlant o escrivint en una llengua i allò que l'individu rep passivament entenent o llegint una llengua.
Àmbits d'ús
Conjunt d'ocasions en què la llengua és usada. Aquest conjunt es delimita a partir de qüestions fonamentals, com ara qui parla a qui, de què, en quina mena de situació, per quin mitjà, amb quina intenció, etc.
Entendre una llengua
Ser capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en aquesta llengua.
Parlar una llengua
Ser capaç de mantenir una conversa sobre un tema corrent en aquesta llengua.
Llegir una llengua
Ser capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc., en aquesta llengua.
Escriure una llengua
Ser capaç de redactar notes, postals, etc., amb correcció suficient, encara que no sigui total, en aquesta llengua.
Coneixement en totes les habilitats d'una llengua
Haver declarat que es té coneixement de les quatre habilitats del coneixement d'una llengua: entendre, parlar, llegir i escriure.