Saltar al contingut principal

Salari brut anual. Per sexe i grups d'edat

Salari brut anual. Per sexe i grups d'edat Catalunya Valor. Homes
Salari brut anual mitjà Menys de 25 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més
2019 28.965,38 13.928,57 23.034,61 29.834,90 32.742,58 32.252,65
2018 28.640,23 14.180,34 23.522,09 29.581,56 31.368,54 32.313,01
2017 28.323,31 12.939,20 21.557,72 28.808,23 31.364,36 32.077,64
2016 27.572,76 11.880,16 20.899,28 27.675,98 30.958,13 31.856,89
2015 27.514,06 12.545,16 (*) 21.485,76 27.582,98 30.658,18 32.144,78
2014 27.447,71 13.589,54 21.725,29 28.007,67 31.719,94 31.628,21
2013 27.684,30 12.016,20 (*) 20.806,13 28.300,77 31.540,38 31.263,19
2012 27.836,40 12.357,17 21.887,21 28.810,99 31.471,83 31.490,89
2011 28.025,61 13.343,87 22.759,05 29.096,18 32.101,86 32.139,31
2010 27.601,00 15.347,46 22.819,09 29.019,03 32.197,31 32.195,45
2009 26.901,30 13.905,95 22.913,66 27.979,48 30.695,11 30.630,47
2008 26.353,89 (b) 14.433,40 (b) 22.778,35 (b) 27.800,67 (b) 30.814,10 (b) 29.573,45 (b)
2007 25.109,98 14.325,41 21.385,48 26.793,09 29.473,67 27.567,10
2006 24.287,00 14.208,45 20.222,20 26.161,27 29.004,49 29.484,41
2005 23.358,44 14.317,99 20.225,45 25.974,74 29.576,74 28.730,92
2004 23.106,00 13.964,85 20.209,17 26.558,57 28.775,91 26.268,45
Unitats: Euros.
Font:
2004-2005: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2006: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
2007-2009: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2010: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
2011-2013: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2014: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
2015-2017: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2018-2019: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
Salari brut anual. Per sexe i grups d'edat Espanya Valor. Homes
Salari brut anual mitjà Menys de 25 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més
2019 26.934,38 13.227,44 21.026,90 27.263,73 30.029,17 30.587,07
2018 26.738,19 13.723,63 21.101,42 27.001,31 29.618,95 30.620,49
2017 26.391,84 12.788,50 20.057,08 26.224,32 29.293,68 30.111,81
2016 25.924,43 12.358,60 19.501,28 25.808,90 28.824,47 29.941,58
2015 25.992,76 12.454,32 19.910,23 25.930,81 28.959,09 30.145,96
2014 25.727,24 12.820,34 20.278,69 26.205,34 29.029,78 29.720,71
2013 25.675,17 11.657,67 19.766,54 26.079,85 28.930,53 28.852,18
2012 25.682,05 12.171,86 20.708,77 26.309,61 28.863,01 28.436,40
2011 25.667,89 13.134,45 21.189,68 26.483,36 29.217,80 28.958,90
2010 25.479,74 14.596,44 21.542,06 26.278,00 29.352,84 29.018,26
2009 25.001,05 13.681,87 21.167,86 25.917,59 28.565,98 27.499,13
2008 24.203,33 (b) 14.279,19 (b) 20.889,15 (b) 25.461,35 (b) 27.707,01 (b) 27.213,38 (b)
2007 22.780,29 13.717,86 19.630,43 24.055,14 26.492,27 26.129,59
2006 22.051,08 13.456,49 18.778,20 23.438,46 26.590,87 26.901,22
2005 21.093,92 13.758,40 18.265,42 23.029,23 26.601,12 26.201,53
2004 20.548,33 13.003,74 18.060,57 22.391,27 25.879,63 24.747,21
Unitats: Euros.
Font:
2004-2005: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2006: INE. Enquesta d'estructura salarial.
2007-2009: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2010: INE. Enquesta d'estructura salarial.
2011-2013: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2014: INE. Enquesta d'estructura salarial.
2015-2017: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
2018-2019: INE. Enquesta d'estructura salarial.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 5 de juliol de 2021.

Estadística EAES

Nota metodològica

L'Enquesta anual d'estructura salarial (EAES) és una operació realitzada per l'INE amb periodicitat anual i és el resultat de conciliar diverses fonts de caràcter estadístic i administratiu, amb l'objectiu d'obtenir estimacions salarials anuals per a aquells anys en què no es realitza l'Enquesta d'estructura salarial (EES) (de periodicitat quadriennal). Per tant, els resultats difosos dels anys 2006, 2010, 2014 i 2018 provenen de l'Enquesta d'estructura salarial, la resta provenen de l'Enquesta anual d'estructura salarial.

L'objectiu principal d'ambdues operacions és conèixer el guany brut anual mitjà per treballador classificant-lo segons diferents variables sociodemogràfiques com el sexe, l'edat i la nacionalitat, així com altres variables relacionades amb les característiques de l'ocupació, com el tipus de jornada, de contracte, el sector d'activitat i l'ocupació que desenvolupen els treballadors.

L'àmbit poblacional de l'EAES el constitueixen tots els treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en els diferents centres de cotització, independentment del nombre de treballadors de cada unitat. Se n'exclouen els presidents, els membres de consells d'administració i, en general, tot el personal la remuneració del qual no sigui principalment en forma de salari, sinó en comissions o beneficis. L'àmbit poblacional de l'Enquesta d'estructura salarial coincideix amb el de l'Enquesta anual d'estructura salarial a partir de l'any 2006.

Pel que fa a la cobertura sectorial, s'estén a la indústria, la construcció i els serveis. Fins al 2007 s'han d'exceptuar les activitats de l'Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, personal domèstic i organismes extraterritorials. S'hi inclouen, per tant, aquells centres amb activitats econòmiques compreses de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-93 Rev1. A partir del 2008, s'implementa la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 i s'hi inclouen els treballadors que pertanyen al Règim general de la Seguretat social de la secció d'activitat O: Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria. Per aquest motiu, els resultats del 2008 no són comparables amb els dels anys anteriors.

L'EAES és una operació estadística que prové de la conciliació de diverses fonts estadístiques, atès que la informació s'obté, d'una banda, de l'explotació conjunta del fitxer general d'afiliació de la Seguretat Social i de les declaracions del model 190 per al resum anual de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT). D'altra banda, les variables Tipus d'ocupació i Tipus de jornada s'extreuen a partir d'un qüestionari, que es lliura juntament amb els qüestionaris de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) corresponents a tres mesos determinats i amb la mostra de treballadors seleccionats, identificats pel número de la Seguretat Social.

Tots els conceptes salarials es recullen en valors bruts, és a dir, abans de practicar les retencions de l'IRPF o les contribucions a la Seguretat Social per part del treballador.

Taules disponibles [+]