Saltar al contingut principal

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació (CCO-2011) Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total
Salari brut anual mitjà 28.323,31 21.801,47 25.180,45 2,7 3,3 3,0
Directors i gerents 55.739,67 43.555,74 51.060,75 2,5 -1,5 0,8
Professionals científics i intel·lectuals 37.711,55 31.530,19 34.129,25 1,5 4,2 3,4
Tècnics i professionals de suport 33.906,89 25.879,25 30.215,29 2,3 1,0 1,1
Empleats oficina, comptables i administratius 25.744,23 20.167,13 21.937,18 3,0 3,6 3,4
Treballadors restauració, personals i venedors 21.431,80 15.138,74 17.601,78 2,1 2,2 1,9
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. .. .. ..
Artesans, treballadors indústries i construcció 25.335,45 18.564,45 (*) 24.822,58 2,6 0,3 2,9
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 24.845,54 20.950,53 24.110,82 2,5 10,2 4,3
Ocupacions elementals 17.754,03 12.534,58 15.043,87 0,7 5,6 1,9
Guany mitjà per hora 17,32 14,58 16,06 2,1 2,5 2,2
Directors i gerents 33,01 26,20 30,42 1,8 -1,1 0,6
Professionals científics i intel·lectuals 23,98 21,25 22,44 0,5 2,9 2,1
Tècnics i professionals de suport 20,50 16,34 18,63 3,2 -0,8 0,9
Empleats oficina, comptables i administratius 15,43 12,76 13,64 1,0 2,9 2,2
Treballadors restauració, personals i venedors 13,87 10,62 11,96 -0,4 2,9 1,4
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. .. .. ..
Artesans, treballadors indústries i construcció 14,93 11,59 (*) 14,69 2,5 0,6 2,7
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 14,73 12,56 14,32 2,0 9,6 3,7
Ocupacions elementals 11,11 9,51 10,36 0,5 2,0 0,7
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual d'estructura salarial de l'INE.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació (CCO-2011) Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total
Salari brut anual mitjà 26.391,84 20.607,85 23.646,50 1,8 2,4 2,1
Directors i gerents 55.477,96 42.901,26 51.010,54 2,5 -1,9 0,9
Professionals científics i intel·lectuals 37.532,87 31.195,32 33.863,76 -1,0 1,6 0,4
Tècnics i professionals de suport 31.891,63 25.757,88 29.238,49 2,2 2,4 2,3
Empleats oficina, comptables i administratius 23.903,12 18.640,05 20.362,00 1,7 1,2 1,2
Treballadors restauració, personals i venedors 19.881,41 14.609,27 16.622,50 1,0 2,7 2,0
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 19.743,03 (*) .. 19.783,93 3,9 .. 5,4
Artesans, treballadors indústries i construcció 22.801,60 16.902,43 22.364,37 1,4 2,1 2,0
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 22.270,21 18.772,78 21.851,90 1,4 4,9 2,0
Ocupacions elementals 16.999,52 12.107,19 14.267,98 3,4 2,6 3,0
Guany mitjà per hora 16,10 13,93 15,13 1,0 2,4 1,7
Directors i gerents 32,82 26,30 30,56 2,3 1,1 1,9
Professionals científics i intel·lectuals 23,67 20,69 21,98 -1,4 1,1 -0,1
Tècnics i professionals de suport 19,09 16,16 17,86 1,7 1,4 1,6
Empleats oficina, comptables i administratius 14,41 12,03 12,84 0,3 1,9 1,2
Treballadors restauració, personals i venedors 12,68 10,19 11,19 -0,1 3,7 2,0
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 12,46 (*) .. 12,45 2,0 .. 3,0
Artesans, treballadors indústries i construcció 13,41 10,57 13,21 0,8 -0,2 1,1
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 13,38 11,67 13,18 0,8 4,9 1,5
Ocupacions elementals 10,66 9,44 10,05 2,2 1,2 1,7
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual d'estructura salarial de l'INE.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

L'any 2017, el salari brut anual a Catalunya va créixer un 3% respecte a l'any anterior segons l'Enquesta anual d'estructura salarial. Per sexe, el salari brut anual de les dones va augmentar un 3,3% i el dels Homes, un 2,7%. Considerant ambdós sexes, es registren increments en tots els tipus d’ocupació. El creixement de salari més intens va ser el d’operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors (4,3%). Pel que fa a Espanya, el salari brut anual va augmentar un 2,1%.

Data de publicació: 1 de juliol del 2019.

Estadística EAES

Nota metodològica

L'Enquesta anual d'estructura salarial (EAES) és una operació realitzada per l'INE amb periodicitat anual i és el resultat de conciliar diverses fonts de caràcter estadístic i administratiu, amb l'objectiu d'obtenir estimacions salarials anuals per a aquells anys en què no es realitza l'Enquesta d'estructura salarial (EES) (de periodicitat quadriennal). Per tant, els resultats difosos dels anys 2006, 2010 i 2014 provenen de l'Enquesta d'estructura salarial, la resta provenen de l'Enquesta anual d'estructura salarial.

L'objectiu principal d'ambdues operacions és conèixer el guany brut anual mitjà per treballador classificant-lo segons diferents variables sociodemogràfiques com el sexe, l'edat i la nacionalitat, així com altres variables relacionades amb les característiques de l'ocupació, com el tipus de jornada, de contracte, el sector d'activitat i l'ocupació que desenvolupen els treballadors.

L'àmbit poblacional de l'EAES el constitueixen tots els treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en els diferents centres de cotització, independentment del nombre de treballadors de cada unitat. Se n'exclouen els presidents, els membres de consells d'administració i, en general, tot el personal la remuneració del qual no sigui principalment en forma de salari, sinó en comissions o beneficis. L'àmbit poblacional de l'Enquesta d'estructura salarial coincideix amb el de l'Enquesta anual d'estructura salarial a partir de l'any 2006.

Pel que fa a la cobertura sectorial, s'estén a la indústria, la construcció i els serveis. Fins al 2007 s'han d'exceptuar les activitats de l'Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, personal domèstic i organismes extraterritorials. S'hi inclouen, per tant, aquells centres amb activitats econòmiques compreses de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-93 Rev1. A partir del 2008, s'implementa la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 i s'hi inclouen els treballadors que pertanyen al Règim general de la Seguretat social de la secció d'activitat O: Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria. Per aquest motiu, els resultats del 2008 no són comparables amb els dels anys anteriors.

L'EAES és una operació estadística que prové de la conciliació de diverses fonts estadístiques, atès que la informació s'obté, d'una banda, de l'explotació conjunta del fitxer general d'afiliació de la Seguretat Social i de les declaracions del model 190 per al resum anual de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT). D'altra banda, les variables Tipus d'ocupació i Tipus de jornada s'extreuen a partir d'un qüestionari, que es lliura juntament amb els qüestionaris de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) corresponents a tres mesos determinats i amb la mostra de treballadors seleccionats, identificats pel número de la Seguretat Social.

Tots els conceptes salarials es recullen en valors bruts, és a dir, abans de practicar les retencions de l'IRPF o les contribucions a la Seguretat Social per part del treballador.

Taules disponibles [+]