Productivitat total dels factors (PTF). Per components

Productivitat total dels factors (PTF). Per components Catalunya. 2017
Índex (2010=100) Variació en volum (%)
Producte interior brut (PIB) 108,1 3,3
Contribució al creixement del PIB (1):
Productivitat total dels factors (PTF) 108,2 1,2
Treball 93,6 1,5
Capital 112,8 0,6
Evolució dels factors de producció:
Treball 96,3 3,1
Capital 103,4 1,3
Dades de referència:
Relació capital-treball 107,3 -1,8
Productivitat mitjana
Treball 112,2 0,3
Capital 104,6 2,0
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB; les variacions mostren punts percentuals de variació del PIB.
Nota: Taxes de variació calculades en termes logarítmics.
Productivitat total dels factors (PTF). Per components Espanya. 2017
Índex (2010=100) Variació en volum (%)
Producte interior brut (PIB) 105,4 3,0
Contribució al creixement del PIB (1):
Productivitat total dels factors (PTF) 104,3 0,9
Treball 94,9 1,7
Capital 106,9 0,4
Evolució dels factors de producció:
Treball 98,7 2,8
Capital 104,9 1,0
Dades de referència:
Relació capital-treball 106,3 -1,8
Productivitat mitjana
Treball 106,8 0,2
Capital 100,5 2,0
Font: Idescat, a partir de dades de la Comissió Europea. DG d'Afers Econòmics i Financers (DG ECFIN).
(1) Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB; les variacions mostren punts percentuals de variació del PIB.
Nota: Taxes de variació calculades en termes logarítmics.

La productivitat total dels factors (d’ara endavant, PTF) va mantenir el 2017 una forta aportació al creixement del PIB, d’1,2 punts percentuals, dues dècimes per sobre de la del conjunt de l’Estat.

La comptabilitat del creixement econòmic, sota determinats supòsits, permet descompondre el creixement del PIB real en l’aportació del factor treball, del factor capital i de la PTF. Aquest darrer component recull les variacions en la producció que no s’expliquen ni pel factor treball ni pel factor capital, com per exemple les millores tecnològiques, els canvis en l’organització del treball, les millores en el capital humà o en el marc institucional.

L’aportació de la PTF al creixement del PIB, d’1,2 punts percentuals, es va situar el 2017 per sota de l’aportació del conjunt de factors de producció, de 2,2 punts percentuals (1,5 punts el treball i 0,6 punts el capital). Aquesta aportació de la PTF destaca en magnitud, ja que l’aportació mitjana des de l’any 2000 és de 0,3 punts i reforça la tendència favorable encetada el 2010. En el context de recuperació econòmica, la PTF manté una forta aportació al creixement del PIB, d’1,6 punts de mitjana en el període 2014-2017, la mateixa que la del conjunt de factors de producció. L’aportació del factor capital, per la seva banda, segueix una pauta de recuperació gradual des del 2012, i va assolir 0,6 punts el 2017. Finalment, l’aportació del factor treball es va situar en positiu per quart any consecutiu, amb una aportació d’1,5 punts el 2017.

La PTF del conjunt de l’Estat també va presentar una aportació notable en els darrers 4 anys, però inferior a la de l’economia catalana. L’aportació mitjana en el període 2014-2017, d’1,0 punt, es va situar 6 dècimes per sota de la de l’economia catalana. Aquestes diferències reflecteixen principalment una millor evolució de la productivitat aparent del treball i del capital a Catalunya, les quals van presentar en aquest període un diferencial favorable de 4 dècimes respecte del conjunt de l’Estat.

Data de publicació: 19 de juny del 2018.

Nota metodològica

Els comptes de la productivitat i el creixement econòmic es van incorporar com a novetat en el Reglament del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Sistema de comptes nacionals i regionals de la Unió Europea número 449/2013, de 21 de maig de 2013. Per mesurar la productivitat de l'economia, el Reglament recomana l'ús de l'anomenada productivitat total dels factors (en endavant, PTF).

Definicions

Productivitat total dels factors (PTF)

La PTF es defineix com la diferència entre la taxa de creixement de la producció i la taxa de creixement mitjana dels factors usats per obtenir-la, sent els factors de ponderació les participacions de cada factor en la renda nacional. En altres paraules, la suma de contribucions dels factors productius (treball i capital) i la PTF coincideix amb la taxa de variació del PIB. Aquesta darrera taxa està calculada en termes logarítmics, i això podria generar discrepàncies de petita magnitud respecte de les dades publicades als Comptes Econòmics Anuals de Catalunya.

Així doncs, la PTF recull l'impacte de qualsevol factor que desplaci la funció de producció, no només el progrés tècnic, sinó també les innovacions organitzatives, les economies d'escala, la millor formació dels treballadors i les reassignacions sectorials de recursos, entre d'altres aspectes. S'identifica amb el que en l'àmbit de la teoria del creixement econòmic es coneix com a residu de Solow.

Factor treball

El factor treball es mesura en termes de llocs de treball equivalents a temps complet definits com el nombre total d'hores treballades dividit per la mitjana anual d'hores treballades en llocs de treball a temps complet en el territori econòmic.

Atès que la durada d'un lloc de treball a temps complet canvia en el decurs del temps i a més difereix en les diferents branques d'activitat, es fa necessari determinar la mitjana d'hores de treball per a cada branca de l'economia. Per obtenir aquesta informació, la font estadística de referència és l'Enquesta de població activa, que permet diferenciar les persones ocupades, els llocs de treball i els llocs de treball equivalents a temps complet.

El nombre total de llocs de treball equivalents s'obté com a resultat d'aplicar a les estimacions comptables detallades dels llocs de treball dels Comptes econòmics anuals de Catalunya la relació corresponent entre els llocs de treball totals i equivalents, derivada principalment de l'EPA.

Factor capital

L'estoc de capital es mesura en termes nets i és avaluat a preus constants des de l'any 2000, amb un tractament separat de l'estoc d'habitatge. Les dades per obtenir-lo provenen de les sèries històriques de l'estoc de capital físic que calculen la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE). A partir de l'actualització corresponent a l'any 2016, la Fundació BBVA i l'IVIE han revisat les sèries d'estoc de capital per adaptar-les al nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010).

Les estimacions de l'estoc de capital de l'IVIE s'ajusten a les recomanacions de l'OCDE per càlcul en els estocs de capital dels estats membres, i es fonamenten en el flux de serveis que presenten els béns de capital. Així, l'estoc de capital net es calcula seguint el mètode de l'inventari permanent, de manera que l'estoc de capital net d'un determinat actiu es calcula afegint a l'estoc del capital del període anterior el valor de la inversió (mesurada en termes reals) i restant-hi la taxa de depreciació que ha afectat el capital del període.

Comparabilitat de les dades

Per raons de comparabilitat amb les dades espanyoles, la PTF de Catalunya es calcula usant les participacions mitjanes de tot el període mostral disponible. A Espanya, aquest període comença l'any 1960 i a Catalunya, l'any 1986.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: