Saltar al contingut principal

Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica

Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Empreses amb establiments a Catalunya 630.020 1,7
Indústria 38.613 3,6
Construcció 75.418 2,3
Serveis 515.989 1,5
Sense assalariats 356.439 0,8
1-9 238.858 2,9
10-49 26.565 3,3
50-199 5.703 2,9
200 o més 2.455 4,5
Persones físiques 322.015 1,9
Societats anònimes 20.034 -2,6
Societats limitades 228.473 2,3
Altres 59.498 -0,1
Empreses amb seu social a Catalunya 618.366 1,5
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Empreses 3.337.646 1,7
Indústria 206.711 4,0
Construcció 412.523 2,4
Serveis 2.718.412 1,4
Sense assalariats 1.845.881 1,2
1-9 1.339.433 2,0
10-49 126.345 4,7
50-199 20.149 4,9
200 o més 5.838 5,2
Persones físiques 1.786.037 2,2
Societats anònimes 78.866 -3,8
Societats limitades 1.181.391 1,6
Altres 291.352 0,1
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).

Darrera actualització: 26 d'octubre de 2018.

Estadística EE

Nota metodològica

L'Estadística d'empreses i establiments ofereix un recompte detallat del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb algun establiment a Catalunya. També informa del nombre d'empreses amb seu a Catalunya, així com dels establiments localitzats a Catalunya. L'Idescat elabora anualment les taules que conformen aquesta estadística a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.

El DIRCE recull informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques, excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials). En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial, raó per la qual no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior. Divisions de la CCAE-93 Rev.1 no incloses: 01-05, 75 i 95-99.

Les dues taules de síntesi que figuren a l'apartat d'indicadors d'estructura econòmica, tant la d'empreses com la d'establiments, presenten informació de les empreses amb activitat, és a dir, amb establiments a Catalunya, amb independència de si les empreses tenen o no la seu a Catalunya.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica els establiments per sector d'activitat i nombre d'assalariats, es fa referència al sector i als assalariats de l'establiment, a diferència del que es fa amb les empreses, que es classifiquen segons el sector d'activitat i el nombre d'assalariats del conjunt de l'empresa (si l'empresa té assalariats fora de Catalunya també s'hi inclouen).

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.