Saltar al contingut principal

Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica

Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Actius (milers) 113,8 -1,0
Ocupats (milers) 93,8 2,6
Desocupats (milers) 20,0 -15,3
Taxa d'activitat (%) 35,1 -0,2
Taxa d'ocupació (%) 29,0 1,0
Taxa d'atur (%) 17,6 -3,0
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.
Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Actius (milers) 685,3 2,6
Ocupats (milers) 538,9 4,0
Desocupats (milers) 146,4 -2,5
Taxa d'activitat (%) 35,3 0,7
Taxa d'ocupació (%) 27,8 0,9
Taxa d'atur (%) 21,4 -1,1
Font: INE. Ocupació de les persones amb discapacitat.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.

Darrera actualització: 25 de gener de 2024.

MTPD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat (MTPD).

Nota metodològica

L'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat té per objectiu principal conèixer la situació de les persones amb discapacitat i la seva integració al mercat de treball.

S'entén per persones amb discapacitat el col·lectiu de persones de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que resideixen en habitatges familiars principals. A partir del 2014, també s'hi inclouen els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa i els pensionistes de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat (d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).

Població activa és el conjunt de persones de 16 a 64 anys que subministren mà d'obra per produir béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció.

Població ocupada és la població de 16 a 64 anys que ha treballat, per compte d'atri o per compte propi, a la seva ocupació principal o a una de secundària.

Població desocupada és la població de 16 anys a 64 anys que no ha treballat, està disponible per treballar i cerca una ocupació.

La taxa d'activitat es calcula dividint el nombre de persones actives de 16 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

La taxa d'ocupació és la població ocupada de 16 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

La taxa d'atur és la població desocupada de 16 a 64 anys entre la població activa de la mateixa edat.