Saltar al contingut principal

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional Catalunya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 188,1 11,2 6,4 6,4
Homes 118,6 20,5 20,9 20,9
Dones 69,6 -9,3 -11,8 -11,8
Assalariats 134,3 5,1 3,9 3,9
No assalariats 53,8 6,2 12,9 12,9
Percentatge sobre la població ocupada (%) 5,0 0,0 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional Espanya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 880,6 99,2 12,7 12,7
Homes 526,9 71,0 15,6 15,6
Dones 353,7 28,2 8,7 8,7
Assalariats 604,0 60,7 11,2 11,2
No assalariats 276,6 38,5 16,2 16,2
Percentatge sobre la població ocupada (%) 4,1 0,4 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 26 d'abril de 2024. Propera actualització: 26 de juliol de 2024 Calendari

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada ve determinat per l'activitat principal de l'establiment on treballa la persona ocupada i no per l'ocupació específica d'aquella persona. A partir del 1r trimestre del 2008 la variable activitat es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural s'ha actualitzat al quart trimestre del 2014 arran de la publicació de l'Estadística i comptes de les empreses culturals. Aquesta actualització ha comportat la revisió de tota la sèrie de dades que ofereix aquest indicador. La nova delimitació utilitzada per l'Idescat s'ha basat fonamentalment en els treballs metodològics duts a terme pel European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture, en PDF), creat a instàncies de la Comissió Europea i l'Eurostat. També s'ha tingut en compte el Marc d'estadístiques culturals actualitzat per la UNESCO l'any 2009. L'actual delimitació inclou els grups de la CCAE-2009 següents:

Grups de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen181
Reproducció de suports enregistrats182
Fabricació d'instruments musicals322
Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats476
Edició de llibres, periòdics i altres activitats d'edició581
Edició de programes informàtics582
Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió591
Activitats d'enregistrament de so i edició musical592
Activitats de radiodifusió601
Activitats de programació i emissió de televisió602
Altres serveis informació639
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic711
Publicitat731
Activitats de disseny especialitzat741
Activitats de fotografia742
Activitats de traducció i d'interpretació743
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles900
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals910

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.