Saltar al contingut principal

Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics

Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics Catalunya. 4t trimestre del 2023
Valor % variació interanual
Cost laboral total Cost salarial Cost laboral total Cost salarial
Total 3.394,0 2.556,8 5,6 4,6
Indústria 4.083,4 3.076,6 7,8 7,7
Construcció 3.952,8 2.988,0 12,6 14,8
Serveis 3.225,2 2.429,0 4,6 3,3
Turisme 2.539,4 1.893,5 3,4 2,9
Cultura 3.703,1 2.839,2 3,4 1,7
TIC 5.660,3 4.527,7 10,3 11,2
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics Espanya. 4t trimestre del 2023
Valor % variació interanual
Cost laboral total Cost salarial Cost laboral total Cost salarial
Total 3.146,0 2.359,4 5,0 4,0
Indústria 3.645,4 3.216,7 5,7 24,4
Construcció 3.056,3 2.722,6 0,1 22,7
Serveis 2.328,2 2.300,3 -20,1 3,8
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.

Darrera actualització: 15 de març de 2024. Propera actualització: 17 de juny de 2024 Calendari

Nota metodològica

La informació conjuntural relativa al cost laboral prové de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL), operació contínua de caràcter trimestral que realitza l'INE amb l'objectiu de proporcionar indicadors i conèixer l'evolució del cost laboral mitjà per treballador i mes, per hora efectiva, així com el temps treballat i no treballat.

Fins l'any 2007 l'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL està format per tots els comptes de cotització inclosos en el règim general de la Seguretat Social i el règim especial de la mineria del carbó, independentment de la seva grandària. L'ETCL recull informació dels treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i investiga els comptes de cotització en què la seva activitat es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis, en concret, aquells compresos entre les seccions de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 (CCAE-93). S'analitzen un total de 54 divisions de la CCAE-93 i s'exclouen de l'operació l'Agricultura (A), la Pesca (B), l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (L), les Llars que ocupen servei domèstic (P) i els Organismes extraterritorials (Q).

A partir del 2008 l'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL s'adapta a la nova CCAE-2009 i està format per tots els comptes de cotització inclosos en el règim general de la Seguretat Social, el règim especial de la mineria del carbó i el règim especial de treballadors del mar, l'activitat econòmica del qual és el transport marítim (codi 50 de la nova CCAE-2009), independentment de la seva grandària. L'ETCL recull informació dels treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i investiga els comptes de cotització en què la seva activitat es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis, en concret, aquells compresos entre les seccions B a la S de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). S'analitzen un total de 82 divisions de la CCAE-2009 i s'exclouen de l'operació l'Agricultura (A), les Llars que ocupen servei domèstic (T) i els Organismes extraterritorials (U).

L'Enquesta trimestral de cost laboral s'anomenava, fins al quart trimestre del 2003, Índex de costos laborals (ICL). De la mateixa manera, l'ICL va substituir l'Enquesta de salaris (ES) que es va dur a terme fins a l'any 2000, per ampliar-ne els objectius.

Els conceptes utilitzats són:

Treballador/a

Tota persona lligada al compte de cotització mitjançant qualsevol tipus de contracte.

A l'efecte del càlcul del cost laboral per treballador, per als qui se'ls ha donat d'alta al compte de cotització durant un període inferior al mes, es comptabilitza la part proporcional al temps que se'ls ha donat d'alta.

Cost laboral

Es defineix com el cost total que assumeix l'ocupador per a la utilització del factor treball. Es desglossa en el cost salarial i altres costos.

Cost salarial

Inclou totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie, realitzades als treballadors per la prestació professional dels seus serveis laborals per compte d'altri, tant si retribueixen el treball efectiu com els períodes de descans computables com a treball. El cost salarial inclou, per tant, el salari base, els complements salarials, els pagaments per hores extraordinàries, els pagaments extraordinaris i els pagaments endarrerits. Tots aquests components es recullen en termes bruts, és a dir, abans d'aplicar retencions o pagaments a la Seguretat Social per part del treballador.

Altres costos

Inclouen les percepcions no salarials i les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social:

Les percepcions no salarials són les retribucions percebudes pel treballador no pel desenvolupament de la seva activitat laboral sinó com a compensació de despeses generades per l'execució del treball o pel fet de cobrir necessitats o situacions d'inactivitat no imputables al treballador. Comprenen:

  • les prestacions socials directes (pagaments per incapacitat temporal (IT), desocupació, jubilació, mort i supervivència, invalidesa o minusvalidesa...),
  • els pagaments compensatoris i altres percepcions no salarials (desgast d'utensilis o eines, adquisició de roba de treball, despeses de desplaçament i dietes de viatge, plusos de distància i transport urbà, indemnitzacions per trasllats, indemnitzacions per acomiadament, etc.).

Les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social són les aportacions legalment establertes que l'ocupador fa al sistema de la Seguretat Social a favor dels seus treballadors per cobrir les prestacions que el sistema estableix i que són les derivades de situacions de malaltia, maternitat, accident laboral, invalidesa, jubilació, desocupació, formació professional, garantia salarial o qualsevol altra contingència coberta pel sistema de Seguretat Social.

Hores pactades

Són les hores legalment establertes mitjançant acord verbal, contracte individual o conveni col·lectiu entre el treballador i l'empresa.

Hores efectives

Són les hores realment treballades tant en períodes normals de treball com en jornada extraordinària, incloses les hores perdudes en el lloc de treball, que tenen la consideració de temps efectiu en virtut de la normativa vigent.

Hores efectives = hores pactades + hores extraordinàries i/o complementàries - hores no treballades + hores perdudes lloc de treball.

Hores no treballades

Són les hores no treballades durant la jornada laboral per qualsevol motiu: vacances i festes, incapacitat temporal, maternitat, adopció, descansos com a compensació per hores extraordinàries, hores de representació sindical, compliment d'un deure inexcusable, assistència a exàmens, visites mèdiques, hores no treballades per raons tècniques, organitzatives o de producció, hores perdudes en el lloc de treball, conflictivitat laboral, absentisme, tancament patronal, etc.