Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. Març del 2024 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 106,0 -7,0 2,9
Indústries extractives 108,0 -6,0 2,4
Indústries manufactureres 107,3 -7,2 3,4
Indústries d'alimentació i begudes 101,8 -5,1 5,9
Indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 97,5 -16,0 -10,6
Indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 90,3 -7,6 1,7
Indústries químiques 97,4 -5,2 2,0
Fabricació de productes farmacèutics 138,7 1,4 8,6
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 107,6 -5,7 3,0
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 94,8 -17,8 -9,1
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 97,2 -12,3 -2,5
Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 134,0 3,2 19,4
Fabricació de maquinària i equips mecànics 108,3 -15,5 -9,6
Fabricació de material de transport 126,2 -1,0 18,8
Altres indústries manufactureres 99,6 -18,0 -3,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 99,8 -4,1 -0,3
Subministrament d'aigua 73,8 -15,1 -4,2
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. Març del 2024 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 101,5 -11,3 -1,5
Indústries extractives 91,3 -17,0 -1,6
Indústries manufactureres 102,3 -11,9 -1,2
Indústries d'alimentació i begudes 95,7 -7,2 0,9
Indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 97,5 -21,4 -13,0
Indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 93,4 -8,7 -0,8
Indústries químiques 97,8 -3,5 4,5
Fabricació de productes farmacèutics 127,2 -2,3 7,3
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 100,9 -10,7 -1,9
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 109,1 -12,0 -4,2
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 95,2 -16,2 -6,0
Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 108,9 -16,3 0,1
Fabricació de maquinària i equips mecànics 102,8 -17,2 -7,8
Fabricació de material de transport 118,2 -14,2 2,2
Altres indústries manufactureres 98,1 -14,5 -2,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 100,2 -7,5 -3,0
Subministrament d'aigua 88,2 -10,2 -2,8
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 de maig de 2024. Propera actualització: 6 de juny de 2024 Calendari

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base, d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2021 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2024 els índexs es publiquen amb la nova base 2021 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).