Saltar al contingut principal

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació (CCO-2011) Catalunya. 2021
Valor Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total
Salari brut anual mitjà 31.212,67 25.015,94 28.145,02 4,0 3,8 3,9
Directors i gerents 69.826,56 53.655,60 (*) Estimació amb alta variabilitat 63.320,53 11,8 1,0 7,5
Professionals científics i intel·lectuals 43.573,00 36.415,05 39.349,88 2,6 2,0 2,1
Tècnics i professionals de suport 36.515,28 28.352,61 32.752,62 5,4 5,7 5,9
Empleats oficina, comptables i administratius 26.555,69 22.145,22 23.423,97 -1,5 1,5 0,5
Treballadors restauració, personals i venedors 25.149,99 17.254,77 20.281,44 2,7 4,2 4,1
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Artesans, treballadors indústries i construcció 26.100,99 19.927,89 25.270,54 3,9 5,7 4,0
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 26.212,36 22.156,56 25.600,11 -0,9 2,5 -0,3
Ocupacions elementals 19.852,26 13.667,36 16.941,69 0,4 0,9 -0,7
Guany mitjà per hora 19,14 16,59 17,93 3,9 3,0 3,5
Directors i gerents 41,42 32,87 (*) Estimació amb alta variabilitat 38,05 10,1 2,4 7,2
Professionals científics i intel·lectuals 27,89 24,35 25,84 2,6 2,1 2,2
Tècnics i professionals de suport 22,05 18,19 20,33 4,1 5,1 4,9
Empleats oficina, comptables i administratius 16,17 14,21 14,80 -1,5 1,3 0,4
Treballadors restauració, personals i venedors 16,06 11,46 13,26 3,2 1,9 2,8
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Artesans, treballadors indústries i construcció 15,26 12,13 14,85 3,5 5,7 3,6
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 15,82 13,77 15,52 -1,6 0,7 -1,1
Ocupacions elementals 12,30 10,29 11,45 1,8 -1,5 -0,1
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
Nota: Mentre els resultats de l'Enquesta d'estructura salarial 2018 siguin provisionals, les dades relatives al guany per hora de treball no són directament comparables amb les dels anys anteriors.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació (CCO-2011) Espanya. 2021
Valor Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total
Salari brut anual mitjà 28.388,69 23.175,95 25.896,82 2,7 3,2 2,9
Directors i gerents 63.703,19 51.456,82 59.219,83 3,2 1,3 2,1
Professionals científics i intel·lectuals 41.600,93 35.405,43 37.999,95 3,6 3,7 3,7
Tècnics i professionals de suport 33.849,87 27.972,70 31.321,69 3,8 4,3 4,2
Empleats oficina, comptables i administratius 25.344,06 20.892,29 22.329,89 2,5 3,2 2,8
Treballadors restauració, personals i venedors 22.338,33 15.845,23 18.344,52 2,2 2,2 2,5
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 22.708,61 24.028,06 (*) Estimació amb alta variabilitat 22.859,73 1,7 4,1 1,9
Artesans, treballadors indústries i construcció 23.785,49 18.335,51 23.185,12 2,9 2,6 3,2
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 23.907,20 20.709,70 23.608,83 1,4 3,1 1,7
Ocupacions elementals 18.838,19 13.311,59 16.013,33 1,4 1,8 1,0
Guany mitjà per hora 17,30 15,61 16,54 2,2 2,6 2,4
Directors i gerents 37,55 31,45 35,37 2,5 2,5 2,1
Professionals científics i intel·lectuals 26,50 23,51 24,79 3,1 3,5 3,3
Tècnics i professionals de suport 20,30 17,71 19,22 2,9 3,3 3,2
Empleats oficina, comptables i administratius 15,38 13,48 14,12 2,3 3,1 2,6
Treballadors restauració, personals i venedors 14,02 10,99 12,23 2,0 1,3 1,8
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 13,46 14,78 (*) Estimació amb alta variabilitat 13,61 1,4 6,3 1,9
Artesans, treballadors indústries i construcció 13,90 11,33 13,63 2,3 0,2 2,3
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 14,33 12,97 14,21 0,7 1,8 1,0
Ocupacions elementals 11,71 10,16 10,99 1,8 0,9 1,1
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
Nota: Mentre els resultats de l'Enquesta d'estructura salarial 2018 siguin provisionals, les dades relatives al guany per hora de treball no són directament comparables amb les dels anys anteriors.
(*) Estimació amb alta variabilitat.

Darrera actualització: 3 de juliol de 2023.

Nota metodològica

L'Enquesta anual d'estructura salarial (EAES) és una operació realitzada per l'INE amb periodicitat anual i és el resultat de conciliar diverses fonts de caràcter estadístic i administratiu, amb l'objectiu d'obtenir estimacions salarials anuals per a aquells anys en què no es realitza l'Enquesta d'estructura salarial (EES) (de periodicitat quadriennal). Per tant, els resultats difosos dels anys 2006, 2010, 2014 i 2018 provenen de l'Enquesta d'estructura salarial, la resta provenen de l'Enquesta anual d'estructura salarial.

L'objectiu principal d'ambdues operacions és conèixer el guany brut anual mitjà per treballador classificant-lo segons diferents variables sociodemogràfiques com el sexe, l'edat i la nacionalitat, així com altres variables relacionades amb les característiques de l'ocupació, com el tipus de jornada, de contracte, el sector d'activitat i l'ocupació que desenvolupen els treballadors.

L'àmbit poblacional de l'EAES el constitueixen tots els treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en els diferents centres de cotització, independentment del nombre de treballadors de cada unitat. Se n'exclouen els presidents, els membres de consells d'administració i, en general, tot el personal la remuneració del qual no sigui principalment en forma de salari, sinó en comissions o beneficis. L'àmbit poblacional de l'Enquesta d'estructura salarial coincideix amb el de l'Enquesta anual d'estructura salarial a partir de l'any 2006.

Pel que fa a la cobertura sectorial, s'estén a la indústria, la construcció i els serveis. Fins al 2007 s'han d'exceptuar les activitats de l'Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, personal domèstic i organismes extraterritorials. S'hi inclouen, per tant, aquells centres amb activitats econòmiques compreses de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-93 Rev1. A partir del 2008, s'implementa la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 i s'hi inclouen els treballadors que pertanyen al Règim general de la Seguretat social de la secció d'activitat O: Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria. Per aquest motiu, els resultats del 2008 no són comparables amb els dels anys anteriors.

L'EAES és una operació estadística que prové de la conciliació de diverses fonts estadístiques, atès que la informació s'obté, d'una banda, de l'explotació conjunta del fitxer general d'afiliació de la Seguretat Social i de les declaracions del model 190 per al resum anual de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT). D'altra banda, les variables Tipus d'ocupació i Tipus de jornada s'extreuen a partir d'un qüestionari, que es lliura juntament amb els qüestionaris de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) corresponents a tres mesos determinats i amb la mostra de treballadors seleccionats, identificats pel número de la Seguretat Social.

Tots els conceptes salarials es recullen en valors bruts, és a dir, abans de practicar les retencions de l'IRPF o les contribucions a la Seguretat Social per part del treballador.