Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta. Preus corrents

Renda familiar disponible bruta. Preus corrents Catalunya. 2021 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 142.363 4,9
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 160.302 7,2
Excedent brut explotació 37.304 8,4
Remuneració d'assalariats 116.040 8,0
Rendes netes de la propietat 6.958 -9,8
Prestacions socials 43.220 0,8
Altres transferències corrents 12.128 17,3
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc. 23.812 8,7
Cotitzacions socials netes 34.755 5,4
Altres transferències corrents 14.720 20,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE. Comptabilitat regional d'Espanya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.
Renda familiar disponible bruta. Preus corrents Espanya. 2021 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 780.704 4,4
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 841.449 6,8
Excedent brut explotació 204.669 9,3
Remuneració d'assalariats 602.492 7,0
Rendes netes de la propietat 34.288 -9,2
Prestacions socials 248.124 0,0
Altres transferències corrents 77.741 19,6
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc. 113.540 7,8
Cotitzacions socials netes 184.295 5,6
Altres transferències corrents 88.775 20,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE. Comptabilitat regional d'Espanya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 18 de desembre de 2023.

Nota metodològica

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasisocietats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Els principals usos són les cotitzacions socials reals i els impostos sobre la renda i el patrimoni.

Les dades d'aquest compte són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Revisió estadística 2019.