Saltar al contingut principal

Productivitat total dels factors (PTF). Per components

Productivitat total dels factors (PTF). Per components Catalunya. 2023
Índex (2015 = 100) Variació en volum (%)
Producte interior brut (PIB) 115,2 2,6
Contribució al creixement del PIB (1):
Productivitat total dels factors (PTF) 102,5 -0,2
Treball 107,1 2,2
Capital 92,0 0,6
Evolució dels factors de producció:
Treball 115,4 3,9
Capital 108,8 1,4
Dades de referència:
Relació capital-treball 94,2 -2,4
Productivitat mitjana
Treball 99,8 -1,3
Capital 105,9 1,2
Font: Idescat i Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: Taxes de variació calculades en termes logarítmics.
(1) Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB; les variacions mostren punts percentuals de variació del PIB.
Productivitat total dels factors (PTF). Per components Espanya. 2023
Índex (2015 = 100) Variació en volum (%)
Producte interior brut (PIB) 113,4 2,5
Contribució al creixement del PIB (1):
Productivitat total dels factors (PTF) 98,5 0,2
Treball 103,1 1,9
Capital 96,3 0,4
Evolució dels factors de producció:
Treball 119,8 3,2
Capital 108,4 1,0
Dades de referència:
Relació capital-treball 90,5 -2,2
Productivitat mitjana
Treball 94,7 -0,7
Capital 104,6 1,5
Font: Idescat, a partir de dades de la Comissió Europea. DG d'Afers Econòmics i Financers (DG ECFIN).
Nota: Taxes de variació calculades en termes logarítmics.
(1) Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB; les variacions mostren punts percentuals de variació del PIB.

Darrera actualització: 17 de maig de 2024.

Nota metodològica

Els comptes de la productivitat i el creixement econòmic es van incorporar com a novetat en el Reglament núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, relatiu al Sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Unió Europea. Per mesurar la productivitat de l'economia, el Reglament recomana l'ús de l'anomenada productivitat total dels factors (en endavant, PTF).

L'Idescat presenta una sèrie actualitzada de la Productivitat total dels factors per al període 2000-2019. Aquesta nova sèrie s'ha elaborat amb la mateixa metodologia que l'anterior, però la incorporació en el càlcul de les estimacions de les macromagnituds obtingudes en la Revisió estadística 2019 ha modificat tots els resultats del període de referència.

Definicions

Productivitat total dels factors (PTF)

La PTF es defineix com la diferència entre la taxa de creixement de la producció i la taxa mitjana de creixement dels factors utilitzats per obtenir-la, on els factors de ponderació són les participacions de cada factor en la renda nacional. En altres paraules, la suma de contribucions dels factors productius (treball i capital) i la PTF coincideix amb la taxa de variació del PIB. Aquesta darrera taxa està calculada en termes logarítmics, cosa que podria generar discrepàncies de petita magnitud respecte de les dades publicades als Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Així doncs, la PTF recull l'impacte de qualsevol factor que desplaci la funció de producció, no només el progrés tècnic, sinó també les innovacions organitzatives, les economies d'escala, la millor formació dels treballadors i les reassignacions sectorials de recursos, entre d'altres aspectes. S'identifica amb el que en l'àmbit de la teoria del creixement econòmic es coneix com a residu de Solow.

Factor treball

El factor treball es mesura en termes de llocs de treball equivalents a temps complet, definits com el nombre total d'hores treballades dividit per la mitjana anual d'hores treballades en llocs de treball a temps complet en el territori econòmic.

En la Revisió estadística 2019, per obtenir el total anual d'hores treballades s'han analitzat les principals fonts d'informació (Enquesta de població activa i Enquesta anual de cost laboral) i, un cop avaluades les dades, s'ha fet una assignació per branques. La mitjana anual d'hores efectivament treballades en jornada completa s'ha calculat a partir d'una explotació específica per branques de les dades de l'Enquesta de població activa.

Factor capital

L'estoc de capital es mesura en termes nets i és avaluat a preus constants des de l'any 2000, amb un tractament separat de l'estoc d'habitatge. Les dades per obtenir-lo provenen de les sèries històriques de l'estoc de capital físic que calculen la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE). A partir de l'actualització corresponent a l'any 2016, la Fundació BBVA i l'IVIE han revisat les sèries d'estoc de capital per adaptar-les al nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010).

Les estimacions de l'estoc de capital de l'IVIE s'ajusten a les recomanacions de l'OCDE per calcular els estocs de capital dels estats membres i es fonamenten en el flux de serveis que presenten els béns de capital. Així, l'estoc de capital net es calcula seguint el mètode de l'inventari permanent, de manera que l'estoc de capital net d'un determinat actiu es calcula afegint a l'estoc de capital del període anterior el valor de la inversió (mesurada en termes reals) i restant-hi la taxa de depreciació que ha afectat el capital del període.

Comparabilitat de les dades

Per raons de comparabilitat amb les dades espanyoles, la PTF de Catalunya es calcula utilitzant les participacions mitjanes de tot el període mostral disponible. A Espanya, aquest període comença l'any 1960 i a Catalunya, l'any 1986.