Saltar al contingut principal

Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica

Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Actius (milers) 113,8 -1,0
Ocupats (milers) 93,8 2,6
Desocupats (milers) 20,0 -15,3
Taxa d'activitat (%) 35,1 -0,2
Taxa d'ocupació (%) 29,0 1,0
Taxa d'atur (%) 17,6 -3,0
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.
Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Actius (milers) 685,3 2,6
Ocupats (milers) 538,9 4,0
Desocupats (milers) 146,4 -2,5
Taxa d'activitat (%) 35,3 0,7
Taxa d'ocupació (%) 27,8 0,9
Taxa d'atur (%) 21,4 -1,1
Font: INE. Ocupació de les persones amb discapacitat.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.

Darrera actualització: 25 de gener de 2024.

Nota metodològica

L'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat té per objectiu principal conèixer la situació de les persones amb discapacitat i la seva integració al mercat de treball.

S'entén per persones amb discapacitat el col·lectiu de persones de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que resideixen en habitatges familiars principals. A partir del 2014, també s'hi inclouen els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa i els pensionistes de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat (d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).

Població activa és el conjunt de persones de 16 a 64 anys que subministren mà d'obra per produir béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció.

Població ocupada és la població de 16 a 64 anys que ha treballat, per compte d'atri o per compte propi, a la seva ocupació principal o a una de secundària.

Població desocupada és la població de 16 anys a 64 anys que no ha treballat, està disponible per treballar i cerca una ocupació.

La taxa d'activitat es calcula dividint el nombre de persones actives de 16 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

La taxa d'ocupació és la població ocupada de 16 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

La taxa d'atur és la població desocupada de 16 a 64 anys entre la població activa de la mateixa edat.