Saltar al contingut principal

Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica

Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Actius (milers) 110,2 2,5
Ocupats (milers) 84,8 3,9
Desocupats (milers) 25,4 -1,9
Taxa d'activitat (%) 35,0 0,0
Taxa d'ocupació (%) 27,0 0,4
Taxa d'atur (%) 23,1 -1,0
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.
Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Actius (milers) 654,6 0,4
Ocupats (milers) 489,5 1,8
Desocupats (milers) 165,1 -3,3
Taxa d'activitat (%) 34,5 -0,5
Taxa d'ocupació (%) 25,8 -0,1
Taxa d'atur (%) 25,2 -1,0
Font: INE. Ocupació de les persones amb discapacitat.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.

Darrera actualització: 7 d'abril de 2020.

Nota metodològica

L'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat té per objectiu principal conèixer la situació de les persones amb discapacitat i la seva integració al mercat de treball.

S'entén per persones amb discapacitat el col·lectiu de persones de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que resideixen en habitatges familiars principals. A partir del 2014, també s'hi inclouen els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa i els pensionistes de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat (d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).

Població activa és el conjunt de persones de 16 a 64 anys que subministren mà d'obra per produir béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció.

Població ocupada és la població de 16 a 64 anys que ha treballat, per compte d'atri o per compte propi, a la seva ocupació principal o a una de secundària.

Població desocupada és la població de 16 anys a 64 anys que no ha treballat, està disponible per treballar i cerca una ocupació.

La taxa d'activitat es calcula dividint el nombre de persones actives de 16 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

La taxa d'ocupació és la població ocupada de 16 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

La taxa d'atur és la població desocupada de 16 a 64 anys entre la població activa de la mateixa edat.