Saltar al contingut principal

Població ocupada en la construcció. Per situació professional

Població ocupada en la construcció. Per situació professional Catalunya. 3r trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 215,8 -3,1 -1,4 -6,7
Assalariats 159,1 1,5 1,0 -4,0
No assalariats 56,7 -4,7 -7,6 -12,9
Percentatge sobre la població ocupada (%) 5,8 -0,3 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en la construcció. Per situació professional Espanya. 3r trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.378,5 49,6 3,7 1,3
Assalariats 1.029,3 44,7 4,5 2,4
No assalariats 349,2 4,9 1,4 -1,6
Percentatge sobre la població ocupada (%) 6,5 0,0 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 26 d'octubre de 2023. Propera actualització: 26 de gener de 2024 Calendari

Dades anuals

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva específica ocupació. Fins el 4t. trimestre del 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.