Saltar al contingut principal

Població ocupada en els serveis

Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Catalunya. 2n trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.800,7 186,3 7,1 4,7
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 206,3 20,0 10,8 12,5
Comerç detall 283,8 -7,7 -2,6 -1,1
Transport i emmagatzematge 207,4 10,9 5,6 2,5
Hostaleria 301,2 62,0 25,9 12,3
Informació i comunicacions 147,8 10,2 7,4 4,2
Activitats financeres i assegurances 88,0 10,2 13,2 7,9
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 324,6 58,2 21,8 9,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 207,9 3,8 1,9 -1,1
Administració pública 184,0 21,8 13,4 13,1
Educació 260,5 -5,4 -2,0 0,7
Sanitat i serveis socials 334,6 1,9 0,6 1,8
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 254,4 0,5 0,2 0,6
Percentatge sobre la població ocupada (%) 76,6 2,4 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Espanya. 2n trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 16.221,9 658,0 4,2 3,3
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 1.198,7 41,2 3,6 4,7
Comerç detall 1.878,9 70,5 3,9 3,3
Transport i emmagatzematge 1.163,6 80,4 7,4 5,9
Hostaleria 1.832,0 122,2 7,1 5,7
Informació i comunicacions 761,0 18,4 2,5 0,3
Activitats financeres i assegurances 472,9 1,6 0,3 0,5
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 1.431,5 165,7 13,1 7,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.062,8 37,9 3,7 -0,3
Administració pública 1.456,9 56,4 4,0 4,4
Educació 1.530,1 -5,3 -0,3 1,1
Sanitat i serveis socials 1.911,0 32,6 1,7 2,2
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 1.522,6 36,5 2,5 2,0
Percentatge sobre la població ocupada (%) 77,0 1,0 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2023. Propera actualització: 26 d'octubre de 2023 Calendari

Dades anuals

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica.

A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.