Saltar al contingut principal

Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional

Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional Catalunya. 3r trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 124,7 3,9 3,2 6,4
Assalariats 111,5 -2,9 -2,5 5,1
Percentatge sobre la població ocupada (%) 3,4 0,0 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional Espanya. 3r trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 676,5 -13,0 -1,9 1,6
Assalariats 619,1 -7,3 -1,2 2,7
Percentatge sobre la població ocupada (%) 3,2 -0,2 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 26 d'octubre de 2023. Propera actualització: 26 de gener de 2024 Calendari

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada ve determinat per l'activitat principal de l'establiment on treballa la persona ocupada i no per l'ocupació específica d'aquella persona. A partir del 1r trimestre del 2008 la variable activitat es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.