Saltar al contingut principal

Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte

Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Catalunya. 3r trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.212,3 177,7 5,9 3,9
Sector privat 2.734,5 161,7 6,3 4,1
Contracte indefinit 2.417,2 233,4 10,7 9,5
Contracte temporal 317,2 -71,7 -18,4 -24,0
Sector públic 477,8 15,9 3,5 3,0
Contracte indefinit 360,4 8,1 2,3 6,2
Contracte temporal 117,4 7,8 7,2 -5,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Espanya. 3r trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 18.119,7 716,5 4,1 3,3
Sector privat 14.585,0 687,9 5,0 3,7
Contracte indefinit 12.509,8 1.050,1 9,2 11,2
Contracte temporal 2.075,2 -362,1 -14,9 -26,7
Sector públic 3.534,7 28,6 0,8 1,4
Contracte indefinit 2.483,0 51,9 2,1 3,1
Contracte temporal 1.051,7 -23,4 -2,2 -2,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 26 d'octubre de 2023. Propera actualització: 26 de gener de 2024 Calendari

Dades anuals

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

Lapoblació assalariada es pot classificar segons el sector contractant i el tipus de contracte.

Respecte al sector contractant, els assalariats poden ser contractats pel sector privat i pel sector públic. S'ha de tenir present que el sector públic inclou no solament l'administració pública sinó també les empreses públiques.

Respecte al tipus de contracte, els assalariats poden tenir contractació temporal o indefinida. La contractació temporal és aquella on la fi de la relació laboral o del contracte queda determinada per condicions objectives, com ara la finalització del termini, la realització d'una tasca determinada, etc.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.