Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 4t trimestre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 311 -55 -15,0 5,0
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 119 3 2,6 60,1
empreses concursades 192 -58 -23,2 -13,5
Per tipus de concurs
voluntari 303 -52 -14,6 5,2
necessari 8 -3 -27,3 -2,4
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del segon trimestre del 2017.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 4t trimestre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.380 -94 -6,4 3,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 296 -6 -2,0 31,6
empreses concursades 1.084 -88 -7,5 -3,0
Per tipus de concurs
voluntari 1.278 -93 -6,8 3,3
necessari 102 -1 -1,0 2,7
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del segon trimestre del 2017.

Data de publicació: 7 de febrer del 2018. Propera actualització: 6 de novembre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: